Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č. 12/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2018, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

ZÁPIS č. 12/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2018, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Muller, Ing. Horák,  Ing. Majer, Ing. Lukeš, Ing. Bado, Ing. Šindelář, kpt. Ing. Fiala – Policie ČR – DI,                
 
1)  Zahájení:
 
Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.
Připomenul, že fakturaci za činnost v Aktivu a pro Aktiv, případně jménem Aktivu je třeba do konce roku zaslat na OK UL – stačí naskenovat, s příslušnými údaji. Po kontrole bude poslána elektronicky do Prahy k proplacení.
 
2)  Kontrola závěrů z 11. jednání ADS dne 06.06.20185:
 
03/11-2018 – členové ADS připravit návrhy témat semináře, specielně zaměřeného na železniční stavitelství.
Ing. Bado zajistil přes SVI ČKAIT lektory pro seminář, který se bude konat v Praze dne 05. 02. 2019, zasedačka ČKASIT. Zajistil lektory:
  • Ing. Petr Sychrovský – SŽDC – Diagnostika železničních tratí
  • Ing. Libor Vavrečka – SŽDC – Železniční geodezie
  • Ing. Petr Szabo – SŽDC – Bezstyková kolej
 
3)  Pracovní část
 
3.1. Novela předpisů v oblasti dopravního stavitelství a Rekodifikace Stavebního práva.
 
Ing. Mandík stručně připomenul přijaté novely předpisů v silničním stavitelství a situaci kolem Rekodifikace Stavebního práva.
Problémy se neřeší kontinuálně, při přípravě „ jednotného“ stavebního procesu vznikly novely silničních předpisů. Rekodifikace začala v principu logicky, tj. provést analýzu, vyhodnotit, zpracovat návrhy na další postup v přiměřeném časovém úseku. Pak do věci vstoupil předseda vlády, vše je jinak. Vláda věc zadala Hospodářské komoře (kde stavební firmy tvoří jen část), ta úkol předala jedné velké advokátní kanceláři a odborníci se nestačí divit.
 
Ing. Loukota upřesnil, že zatím je HK ve vedení akce, na www HK je zveřejněna vyhl. 416/2008 Sb. o urychlení výstavby. MMR vydalo brožuru k cílům Rekodifikace (je na www MMR), týká se cca 70 zákonů a vyhlášek.
 
3.2. Vysokorychlostní tratě - informace
 
Ing. Stoulil informoval o setkání ředitelů stavebních firem. Přítomen byl mj. ředitel odboru MD ČR Ing. Sosna. Na úseku vysokorychlostních tratí byl ustanoven Koordinační tým, jeho členy jsou Ing. Stoulil a Ing. Mráz. Mají k dispozici časový plán přípravy.
Dále informoval o přípravě „ Prezidentské úmluvy“ v této oblasti mezi BRD a ČR. Ze strany BRD je připravena nabídka zajištění přípravy a realizace tratí na území ČR.
 
Ing. Loukota k tomu promítl situaci s vyznačením stávajících tratí s možností zvýšit rychlost na 200 km/hod.
 
 
3.3. Aktivity členů ADS
 
Ing. Šindelář se představil – nový člen ADS. V praxi působil na realizaci mj. tunelových tras v Praze. K tomu diskuze na téma působení TD na stavbě.
 
Ing. Horák vyslovil plitování, že ČKAIT nemá dostatečnou „váhu“ při prosazování kvality apod. na stavbách i v přípravě. Vidí to optimisticky. Připomenul rozhodující vliv tamní Komory na stavebnictví (doložka dle FIDIC).
 
Ing. Šindelář uvedl, že v Praze je jediná stavba dle „zlatého FIDICu“ – čistírna vod. Škoda že již neexistuje Státní expertiza, chybí instituce, která při rozepři rozhodne.
 
Ing. Horák poznamenal, že v Nymburce paradoxně dostal zakázku stejný projektant, který zpracoval původní PD na halu, která se zbortila. Z pléna  stejná situace je v České Třebové.
 
Závěr ADS: Nutno zajistit vysokou odbornost posuzovatelů a zadavatelů zakázek.
 
Ing. Šindelář pracuje často pro malé obce, tam jsou často lidi, kteří sice nejsou stavebními odborníky ale mají zájem o co nejlepší výsledek. Řeščením by byly např. trojstranné smlouvy – obec + projektant + např. ŘSD (při opravách komunikacví) a pod.
 
Ing. Loukota byl 2x na semináři k BIM. SFDI má již zpracované metody, v Plzni zpracovali již i vzory.
 
Ing. Loukota dále informoval o průběhu přípravných prací pro možnost elektronického stavebního deníku, je mnoho nápadů a návrhů na změnu.
 
Ing. Mandík o existenci elektronických deníků pro Soudní znalce. V připravované novele Zákona o znalcích to bude znamenat jen komplikace znalecké činnosti, protože úředník to rozšiřuje na systém sledování znalců v průběhu jejich činnosti na posudku a možnost (buzerativní) kontroly. Znalecká obec by uvítala nepřijetí novely. Bylo by dobré i ve stavařině, aby elektronický deník plnil jen ty funkce jako dnes.
 
Ing. Bado je názoru, že elektronický DAO v rozsahu stávajícího obsahu by nebyl jistě problém, ale u Stavebního je třeba pečlivě sledovat a usměrňovat přípravu na změnu/rozšíření.
 
Ing. Loukota potvrdil, že přechod na DAO v elektronické podobě je možné zabezpečit proti zneužití.
 
Ing. Mandík požádal členy ADS o maximální spolupráci s orgány Komory při rektifikaci Stavebního práva, např. Ing. Muller se již aktivně zapojil.
 
4. Diskuze
 
Ing. Bado vznesl dotaz, zda je výměna kolejnic údržbou, nebo rekonstrukcí ? Podle Drážních předpisů je kolejnice nosnou částí konstrukce.
 
Ing. Mandík s podivem konstatoval, že u silnic je výměna živičného krytu údržbou.
 
Ing. Vorel poznamenává, že je obecní SZ a pro každou oblast jsou dílčí předpisy, které řeší podobné otázky.
 
Ing. Fiala – Policie DI – upozornil na seminář na ČKAIT „Dopravní nehody z pohledu Policie“. Seminář je mimo jiné zaměřen na pevné překážky (sloupy, stromy, ..). Apeluje na projektanty, navrhovat silnice z hlediska bezpečnosti a uvedl několik příkladů dobrých a špatných řešení. Uvedl, že Policie dělá „bezpečnostní inspekce“ podle interních předpisů Policie. V případě zjištění závad dává Policie správci podnět, ten je ale nezávazný a nevymahatelný. Ale moudří se poučí a konají.
 
K tématu „podněty policie“ se otevřela bohatá diskuze. Podněty Policie se dotýkají i působnosti MŽP (stromy, ..).
 
Ing. Vorel dal příklad z Dráhy  - Drážní správní orgán rozhoduje o podnětech apod. a pak se to řeší. V silniční oblasti je mnoho zainteresovaných. Třeba se to změní po rektifikaci, jestli vznikne Nejvyšší stavební úřad.
 
Ing. Šindelář navrhnul, že kdyby byla vůle, mohli by se dnes spojit MV s MD a MŽP.
 
Na závěr této diskuze vystoupil Ing. Muller. Připomenul, že nelze vidět „aleje“ pouze z pohledu rychlosti jízdy. Často stačí omezit maximální rychlost a předejít kácení.
 
Z hlediska bezpečnosti je třeba ve mastech zahájit intenzivní osvětu (BESIP, rozhlas, televize) s tím, že chodci NEMAJÍ na přechodu přednost. Tento omyl je důvodem velkého nárůstu úrazů ve městech. Chyba nastal již při prvotním vykládání zákona a teď se do toho nikdo nechce pustit.
 
                                                                                              Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                                                 vedoucí Aktivu DS