Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2018

Zápis č. 2/2018

Zápis č. 2/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 8. 2. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D.,
Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 1. 2018 byl schválen bez připomínek.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Připravované akce
Seminář na téma „ Požární bezpečnost staveb“ se uskuteční 12. 2. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA děkan FBI
Přihlášeno je 50 osob
 Seminář „ Rekonstrukce plochých střech “ se bude konat 27. 2. 2018 rovněž ve
školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Ing. Lukáš Klement z fy. Ateliér DEK
Stavebniny Opava, rovněž je přihlášeno 50 osob

3. Zhodnocení VH OK Ostrava a volba předsedy výboru oblasti
Valná hromada se konala 22. 1. 2018 v Domě kultury města Ostravy dle programu uvedeného v pozvánce. Účast na VH – 188 členů ( 6,7 % ) a 25 hostů. Věkový průměr 59,8 let. Celkové náklady na VH ( pronájem sálu, občerstvení, ubytování a poštovné ) činily
Kč 73 733,-. Chybí pouze částka za fotografa. Pohoštění odpovídalo významu akce.
Nově zvolený výbor oblasti vzal na vědomí:
• Obsah zápisu z VH, vypracovaný Ing. Dospivou, Ph.D.
• Usnesení z VH – uveřejněno na www.ckait.cz
• Úkoly uložené v Usnesení budou výborem oblastní kanceláře zajišťovány a jejich realizace pravidelně kontrolována
• Výbor oblasti rovněž příznivě ohodnotil účast zástupců z ústředí ČKAIT a jejich podíl na zdárném průběhu jednání
• Vystoupení hostů
• Příští VH se uskuteční 22. 1. 2019 ( úterý )
• Volba předsedy výboru oblasti proběhla bezprostředně po ukončení oficiální části VH.
Všemi hlasy byl do funkce zvolen Ing. Svatopluk Bijok.

4. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST
Dne 9. 2. 2018 se budou konat slavnostní promoce ve velkém sále Auly absolventů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství FAST v akademickém roce 2017/2018. V rámci soutěže „ Cena ČKAIT OK Ostrava o nejlépe zpracovanou a obhájenou diplomovou práci pro rok 2018 „ bylo vybráno 6 diplomových prací, které budou oceněny v celkové výši Kč 18 000,- z rozpočtu OK. Ocenění za ČKAIT předá
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

5. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 v Praze v Hotelu Pyramida. Zvolení
delegáti obdrží pozvánky, výbor oblasti vyzývá všechny, aby si již rezervovali tento termín
a Shromáždění se zúčastnili.

6. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104063-1104082 + 5 obnovených žádostí.

4. Různé
 Výbor oblasti poblahopřál Ing. Bijokovi k významnému životnímu jubileu
 Členové výboru navrhli uspořádat odborné exkurze na:
1) Vítězné stavby MsK
2) Stezku v oblacích na Dolní Moravě

Příští schůze výboru se uskuteční 1. 3. 2018 v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková