Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 28. 2. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,
Ing. Jindřich Pater

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 1. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
Seminář na téma „Rekonstrukce šikmých střech“ se uskutečnil dne 11. 2. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Ing. Lukáš Klement, Firma Ateliér DEK Stavebniny Oprava. Celkem se zúčastnilo 47 osob.
 Připravované akce
Seminář ke SZ – problémová místa novely SZ je připraven na 12. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, velký sál.Odborný garant JUDr. Miluška Jarošová. K dnešnímu dni je přihlášeno 198 osob.
 Dne 25. 3.2019 se uskuteční seminář na téma „ Bezbariérové užívání pozemních staveb“ v Domě techniky Ostrava, malý sál. Odborný garant:
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. K dnešnímu dni je přihlášeno 80 osob.

3. Zhodnocení VH OK Ostrava
Valná hromada se konala 21. 1. 2019 v Domě kultury města Ostravy dle programu uvedeného v pozvánce. Účast na VH – 162 členů ( 5,7 ‚% ) a 22 hostů. Věkový průměr 62,7 let. Celkové náklady na VH ( pronájem sálu, občerstvení, ubytování hostů poštovné, fotograf a výstava staveb století činily Kč 78 526,-. Pohoštění odpovídalo významu akce.
Výbor oblasti vzal na vědomí:
• Obsah zápisu z jednání VH, vypracovaný Ing. Dospivou, Ph.D.
• Usnesení VH – je uveřejněno na www.ckait.cz
• Úkoly uložené v Usnesení budou výborem oblastní kanceláře zajišťovány a jejich realizace pravidelně kontrolována
• Výbor oblasti rovněž příznivě ohodnotil účast zástupců z ústředí ČKAIT a jejich podíl na zdárném průběhu jednání
• Vystoupení hostů
• Příští VH se uskuteční opět 21. 1. 2020, ale v úterý. Nebyl již volný sál

4. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST
Dne 8. 2. 2019 se konaly slavnostní promoce ve velkém sále Auly absolventů navazujícího magisterského studijního programu v akademickém roce 2018/2019. V rámci soutěže „ Cena ČKAIT OK Ostrava o nejlépe zpracovanou a obhájenou diplomovou práci pro rok 2019“ bylo vybráno celkem 5 diplomových prací, které byly oceněny v celkové výši Kč 18 000,- z rozpočtu OK. Ocenění za ČKAIT předala
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

5. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104178 – 1104206
+ 7 obnovených žádostí

6. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu 30. 3. 2019 v Praze, Hotel Pyramida.
Zvolení delegáti obdrží pozvánky, výbor oblasti vyzývá všechny, aby si již rezervovali
tento termín a Shromáždění se zúčastnili. Omluvili se Ing. Dospiva, Ph.D a Ing. Reichel.
Náhradníci K. Pastuszek a Ing. Sležka

7. Různé
 Výsledky hospodaření za leden jsme zatím neobdrželi
 Výbor oblasti odsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi do Paříže Ing. Kalvachovi ve výši Kč 2000,- , kterou pořádá IC ČKAIT Praha ve dnech 18. - 22.5.2019
 Ing Pater – info o změně řádů ČKAIT
 Ing. Čech – bude svolávat jednání k různým úpravám a připomínkám k zákonu
 Ing. Dospiva, Ph.D. – info o činnosti ve vědecké radě FASTr.
 Ing. Bílková – info o činnosti ve vědecké radě FBI
 Ing. Bura – info o novém SZ
 Ing. Bijok osloví CA Hrdlička ohledně exkurze – Izrael, Jordánsko

Příští schůze výboru se uskuteční 4. 4. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala: