Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019

ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,
Ing. Jindřich Pater

Hosté: Vlastimil Ing. Reichel

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 28. 2. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Seminář na téma „Problémová místa novely SZ, novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury elektronických komunikací, novely jednotlivých prováděcích vyhlášek se uskutečnil dne 12. 3. 2019 v DTO. Odborný garant: JUDr. Jarošová z MSK. Celkem se zúčastnilo 186 osob.
• Seminář „ Bezbariérové užívání pozemních staveb“ se konal dne 25. 3. 2019
v DTO Ostrava-Mar. Hory. Odborný garant: Ing. Zdařilová, PH.D. Zúčastnilo se
• 64 osob.
 Připravované akce
• Seminář „ Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13 285 a ČSN 73 6126-1“ se bude konat 15. 4. 2019 rovněž v DT, odborný garant: Ing. Jan Zajíček. K dnešnímu dni je přihlášeno 73 osob.
• Dne 29. 4. 2019 se uskuteční seminář na téma „ Rychlý, bezpečný způsob návrhu budov ve školící místnosti Ostravia, as., odborný garant Ing. Milan Sedláček, Společnost Peikko. Přihlášeno je 34 osob.

3. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskutečnilo v sobotu 30. Března 2019 v Praze, Hotel Pyramida. Omluveni byli Ing. Dospiva, Ph.D., Ing. Bílková a Ing. Reichel.
Zúčastnili se náhradníci p. Pastuszek a Ing. Sležka.

4. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104207 – 1104221
+ 1 obnovená žádost

5. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-02/2019 – čerpáno bylo celkem 12 %, z toho režijní náklady 18 %, odborná činnost 4 %
 Výbor oblasti odsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi do Rumunska ve výši Kč 2 000,- Ing. Dospivovi, Phd.,p. Štěrbové, Žárové, Lančové, Ing. Žákovi,
Ing. Jelínkové, Ing. Šmiřákovi, Ing. Macháčkové, RNDr. Konečnému, Ing. Papeschové, Ing. Polákovi
 Na exkurzi do Toskánska, pořádanou IC ČKAIT ve výši Kč 2 000,- Ing.Urbánkovi
 Malá V4 se uskuteční ve dnech 22. – 25. 8. 2019. Organizuje SKSI Košice.
Za OK Ostrava se zúčastní ( 5 delegátů ) : Ing. Bijok 2, Ing. Dospiva, Ph.D., Ing. Zdařilová, Ph.D., Ing. Bura. Odborné téma: Elektronizace v procesech výstavby v zemích V4
 Od 1. 5. 2019 nastoupí na místo p. Jarolimové Ing. Markéta Slívová, Ondrušová
 Ing. Zdařilová, Ph.D. – info ke stavbě roku – stížnost na termín 1. schůzky neochota koordinace, málo času na prohlídky jednotlivých staveb
 Ing. Bura – info o jednání stavebních úřadů na KÚ MsK
 Ing. Pater – info o směřování SZ a rektifikaci, vznesl námět na jednání s
Ing. arch. Vinklárkovou – novou ved. odboru územního plánování a stavebního řádu – pozvat na zářijové zasedání výboru oblasti ohledně vývoje SZ
 Ing. Ćech – info, nenašel na web. stránkách komory termín Shromáždění delegátů, stránky jsou nepřehledné
 Ing Dospiva, Ph.D. – info o novém oboru na VŠB-TUO, FASTr, „ Průmyslový design“ je prozatím v přípravě, dále informoval o aktivu TZS – téma moderní parkovací systémy ve městech

Příští schůze výboru se uskuteční 16. 5. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala:
Jarcovjáková