Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2019 ze zasedání představenstva 14. – 15. června 2019

Zápis č. 3/2019 ze zasedání představenstva 14. – 15. června 2019

Datum a začátek jednání: 14. června 2019, 14:00 hodin.
Místo konání: v salonku Primátor hotelu Větruše, Ústí nad Labem
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater – omluven; Ing. Pavel Pejchal, CSc. – omluven; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc. – omluven
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 18. 4. 2019
  Představenstvo schvaluje zápis z 18. dubna 2019 bez připomínek.

 2. Kontrola úkolů
  U1804-2 – Ing. Hnízdil – připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby – představil připravené řešení, které již prezentoval na Dozorčí radě ČKAIT, představenstvo s návrhem souhlasí a ukládá pokračovaní ve vývoji – úkol trvá.

  U1805-1 – Ing. Vaverka – řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory – koordinační rada obeslala autorizované inspektory, kteří nezaplatili, výsledek bude prezentován na příštím jednání – úkol trvá.

  U1901-1 – Ing. Pater – posoudit v Ediční radě znovuvydávání Systému řízení jakosti jak pro projektanty, tak pro stavbyvedoucí – Ing. Pater byl omluven z jednání – úkol trvá.

  U1901-2 – Ing. Loukota – sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – informoval o vývoji případu a pravomocném rozsudku, v němž je Ing. Škorpilovi mj. uložen trest zákazu činnosti a výkon funkce projektanta na tři roky. Představenstvo na základě rozsudku okresního soudu v Ústí nad Orlicí a podle §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., pozastavilo autorizaci na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti – R1903-1 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  U1902-1 – Ing. Hladík – připravit do Z+i ČKAIT písemné diskusní příspěvky ze Shromáždění delegátů 2019 – prezentoval připravený návrh textu, představenstvo s návrhem souhlasí a navrhuje zveřejnit připravený podklad – R1903-2 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  U1902-2 – Ing. Drahorád – připravit návrh strategického plánu – předložil návrh vizí a cílů a předseda vyvolal debatu. Doporučení je připravit přehled úkolů, které nám ukládá autorizační zákon a jak jsou naplňovány, seznam činností vykonávaných pro členy a pro veřejnost. Po prázdninách provedeme dotazníkovou akci u členů – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 14. 6. 2019, byla vzata na vědomí:
  celkemPrahaBrno
  Členů315742024211332
  žádostí318202116
  usazené AO 260
  hostující 1

  Termíny slibů v Praze jsou 2. 7., 31. 10. a 28. 11. Termíny slibů v Brně jsou 21. 6. a 6. 12. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Průběžný stav hospodaření ČKAIT v roce 2019
  Výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce k 31. 5. 2019 (42 % ročního rozpočtu) doložil ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka tabulkami o příjmech a výdajích. Celkově jsou výdaje v limitované části čerpány na 35 % a příjmy na 96 % (převážně tvořené členskými poplatky). Průběh hospodaření zhruba odpovídá rozpočtu na rok 2019.

  4.2 Průběžný stav hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o.
  Podle informací od jednatelů IC ČKAIT, s.r.o., je stav hospodaření k měsíci květnu t.r. ziskový, cca 322 tis. Kč. Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., bude po prázdninách.

  4.3 Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT pro rok 2020
  Pro návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020 jsme limitováni dvěma zásadami:
  1. výše členských poplatků se nemění na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů z 30. 3. 2019.
  2. dojde k navýšení mzdových nákladů zaměstnanců kanceláří ČKAIT.
  Na dnešním jednání Představenstva ČKAIT jsme stanovili výši výdajů jednotlivých položek odborných činností a akcí, garantovaných členy Představenstva ČKAIT. Pouze položky týkající se profesních aktivů budou ještě z hlediska výdajů upřesněny s garantem Ing. Paterem.

  4.4. Stav pojistných událostí
  Pojišťovací makléř firma GrECo International, s.r.o., nám dodala přehled o výši škodních událostí k 31. 5. 2019. Souhrnný stav včetně zvýšeného skupinového pojištění a individuálního pojištění je na úrovni 65 %. Tím stále dodržujeme smluvně stanovený limit a nehrozí zvyšování ceny pojistného pro příští rok. Dojde pouze ke zvýšení celkové ceny v souvislosti s nárůstem členské základny.

 5. Informace ze setkání čestných členů
  Ing. Mráz informoval o průběhu setkání, projížďkou historickou tramvají, prohlídkou Arcibiskupství pražského. Hodnotil akci jako dobře připravenou se zajímavým programem.

 6. Informace z jednání předsedů výborů oblastí
  Ing. Hnízdil informoval o průběhu a závěrech z jednání předsedů výborů oblastí.

 7. Informace o rekodifikaci stavebního práva
  Předseda informoval o průběhu legislativního procesu věcného návrhu stavebního zákona. Informoval o svém dopise adresovaném předsedkyni Legislativní rady vlády, v němž upozornil na netransparentnost vypořádání meziresortního připomínkového řízení, poukázal na dvě stěžejní připomínky ČKAIT – nesouhlas s návrhem, aby dokumentace pro povolení stavby byla jen v rozsahu současné dokumentace pro územní rozhodnutí doplněné o stavebně konstrukční řešení s důrazem na návrh nosných konstrukcí a stabilitu stavby; a požadavek na projektanta jako účastníka řízení. Upozornil paní ministryni na možný střet zájmů některých členů Legislativní rady vlády. Předsedkyně Legislativní rady vlády nás dopisem informovala o vzniku ad hoc zvláštní pracovní komise Legislativní rady vlády složené z vybraných členů Legislativní rady vlády, avšak bez členů, kteří jsou autory věcného záměru stavebního zákona. Ad hoc pracovní komise materiál velmi kritizovala, ale v závěru navrhuje vládě věcný záměr schválit a připomínky vypořádat až při přípravě paragrafového znění návrhu stavebního zákona.

 8. Personální obsazení
  Předseda upozornil na to, že je potřeba myslet na rok 2020 a blížící se konec funkčního období orgánů ČKAIT. Dále informoval o odchodu do důchodu hlavní účetní koncem roku a nutnost najít novou hlavní účetní a další klíčové pracovníky. Pokud někdo z členů zná vhodnou náhradu, tak prosím návrh předat řediteli kanceláře ČKAIT. Prof. Materna navrhl do Autorizační rady prof. Tuzu.

 9. CŽV a proces akreditace
  Prof. Materna informoval o návrhu komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Kratší semináře jsou za 0,5 bodu – semináře kratší než 4 hodiny, ale delší než 2 hodiny. Komise navrhuje zvýšit odměnu za hodinu přednášky na 2000 Kč vč. DPH a hrazeny budou cestovní náklady veřejnou dopravou v ceně 1. třídy. Nebude se odměňovat příprava. Odměna za souběžný webinář zůstává bez změny 2000 Kč s DPH. Navržené změny navrhuje s účinností od 1. 1. 2020 – R1903-3 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 10. Kalendáře 2020
  Ing. Zídek představil ceny za nástěnné kalendáře na rok 2020, 800 ks + 150 v kartonovém obalu s potiskem – cca 200 tis. Kč – R1903-4 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Kapesní kalendáře pro rok 2020 pro všechny členy – cca 600 tis. Kč – R1903-5 [11-2-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dodání návrhů termínů do 31. 7. 2019. Zároveň představenstvo doporučuje udržovat elektronický kalendář na webu v současné podobě s možností exportu do soboru formátu ics.

 11. Inženýrská komora 2020
  Téma Inženýrské komory 2020 je České stavby 21 století, resp. Stavby za 30 let po roce 1989. Ing. Zídek požádal všechny členy představenstva o dodání námětů do konce srpna s návrhem autorů. Ing. Loukota představil návrhy na lepší provedení s uvedením navýšení ceny. Uvedené ceny jsou příliš vysoké, proto podoba Inženýrské komory 2020 zůstane beze změny.

 12. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 13. Různé, informace z jednání
  Ing. Drahorád představil návrh zapojení ČKAIT do připomínkování českých technických norem. Po diskuzi je shoda na zařazení ČKAIT jako připomínkového místa.

  Ing. Mandík předložil žádosti o záštitu – mezinárodní konference Centra pasivního domu 2019; Střechy Praha, řemeslo Praha, Solar Praha, Purpo Praha; soutěž Úsporný dům – R1903-9 [13-0-0]. Dále informoval o žádosti prof. Drochytky o souhlas s uvedením ČKAIT jako spolupracující organizace Vědeckotechnická společnosti pro sanace staveb a péči o památky na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb – představenstvo souhlasí.

  Ing. Vaverka informoval o postupu prací na studii proveditelnosti stavebních úprav budovy v Sokolské 15. Ve středu 19. 6. bude jednání s prof. Heralovou, kterou požádá o zpracování studii proveditelnosti. V září předloží materiál k projednání – U1903-1. Dále předložil návrh na školení soudních znalců z oboru stavebnictví. Požádáme ministerstvo spravedlnosti o finanční prostředky.

  Ing. Korbel komentoval doručený rozsudek v případu Ing. Kaplana. Nejvyšší správní soud rozhodnutím zrušil rozhodnutí představenstva a stavovského soudu a vrátil ČKAIT k dalšímu řízení.

  Ing. Mráz informoval o jednání poroty Dopravní stavby roku a pozval na slavnostní vyhlášení v Betlémské kapli, které bude 18. 6.

  Prof. Materna informoval o účasti na jednání ECCE v Černé Hoře. 21. 6. bude v Brně poslední slavnostní slib v prvním pololetí. 25. 9. budou oslavy 120 let založení Fakulty stavební VUT v Brně. Informoval o výsledcích jednání výboru oblasti Brno o zakázaném souběhu funkcí. Navrhuje, aby příště tyto zásadní změny byly s účinností k datu shodném s datem voleb do orgánů Komory.

  Ing. Hladík informoval o jednání s kolegy z rakouské komory ZT: (Arch + Ing).

  Ing. Zdařilová informovala o jednání k celostátní Stavbě roku, které bylo po uzávěrce přihlášek do soutěže. Přihlásilo se 54 staveb českých a 6 zahraničních staveb, 40 % staveb přihlásili stavebníci, 40 % přihlásili dodavatelé a 20 % projektanti. Pro rodinné domy a stavby do 15 mil. Kč se snížil přihlašovací poplatek na 8 tis. Kč. Ing. Korbel byl pověřen nominací stavby, kterou oceňuje Ministerstva kultury ČR.

  Ing. Špačková informovala o anketě v oboru požární bezpečnosti staveb ke kodexu požárních norem. Bylo provedeno i vyhodnocení a účast byla velmi dobrá.

  Prof. Kabele informoval o zákonu o hospodaření energií – zákon č. 406/2000 Sb., je ve druhém čtení, s tím souvisí i podzimní konference. Dále předložil k diskuzi, zda nerozšířit autorizovanou činnost i na provoz a údržbu budov, prof. Materna návrh podpořil.

  Ing. Loukota informoval o rozeslání harmonogramu výroby časopisu Zprávy a informace ČKAIT na oblasti. V dalších číslech bude představena oblast Ústí nad Labem a Liberec. Dále požádal o navýšení rozpočtu pro oblast Pardubice na letošní rok.

  Ing. Zídek informoval o konferenci Městské inženýrství Karlovarsko 2019, kde bylo 140 účastníků a 90 ze zahraničí. Příští týden bude konference v Teplé – Inženýrské problémy obnovy památek, která je také plně obsazená. Dále předložil časopis odborné společnosti ČSVH ČSSI, dříve byl dohodnut s Ing. Kujalem odběr 90 ks pro členy v oboru. Dále informoval o termínech: konference Vztah k městu 3. – 4. 10. v Jičíně; 6. – 7. 9. EHD v Litomyšli; 6. – 8. 11. Pro Památky v Písku.

  Ing. Hnízdil připomněl končící funkční období Autorizační rady v polovině roku 2020 a nutnost ministerstvu 3 měsíce předem poslat návrh nového složení Autorizační rady. Dále byly stanoveny termíny představenstev na rok 2020: 20. února, 23. dubna, 12. – 13. června (Hradec Králové), 24. září, 19. listopadu. Termíny jednání předsedů oblastí 27. 5. a 25. 11. 2020. Dále předložil žádost pana Koehlera o spolupráci se Saskou komorou na přípravě VRT Drážďany – Ústí nad Labem – Praha – pověřen jednáním je Ing. Mandík.

  Ing. Křeček informoval o chystaném jednání s NIPI s Ing. Zdařilovou. Dále informoval o slavnostním otevření trvalé expozice Statika hrou - 27. 6. v 15 hodin v areálu Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví Plasy. Dále informoval o jednání s předsedou SMO Mgr. Františkem Luklem a novým předsedou ČKA Ing. arch. Janem Kaslem.


Přehled úkolů:
U1804-2 - Ing. Hnízdil - Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby - 19. 9.
U1805-1 - Ing. Vaverka - Řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory - 19. 9.
U1901-1 - Ing. Pater - Posoudit v Ediční radě znovuvydávání Systému řízení jakosti jak pro projektanty, tak pro stavbyvedoucí - 19. 9.
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 19. 9.
U1902-2 - Ing. Drahorád - Připravit návrh strategického plánu - 19. 9.
U1903-1 - Ing. Vaverka - Předložit návrh studie proveditelnosti - 19. 9.


Následující zasedání: 19. 9. 2019, 21. 11. 2019; 20. 2. 2020, 23. 4. 2020, 12. – 13. 6. 2020, 24. 9. 2020, 19. 11. 2020

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček