Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2018 ze zasedání představenstva 13. září 2018

Zápis č. 4/2018 ze zasedání představenstva 13. září 2018

Datum a začátek jednání: 13. září 2018, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.
Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. částečně nepřítomen – omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – omluven; Ing. Radim Loukota – omluven; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc. částečně nepřítomen – omluven; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 15. – 16. 6. 2018
  Představenstvo schvaluje zápis z 15. – 16. června 2018 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: návrh osobnosti stavitelství 2018 – Ing. Komínek – R1804-1 [7-1-6] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 2. Kontrola úkolů
  U1802-2 - Ing. Hnízdil, Ing. Zídek - ČKAIT a IC ČKAIT musí podepsat zpracovatelské smlouvy podle GDPR – úkol trvá.
  U1802-3 - Ing. Mráz - Vypracovat podklady do výroční zprávy podle požadavků Shromáždění delegátů.
  U1803-1 – Ing. Křeček, Ing. Hnízdil – Rozdělit volné finanční prostředky na dva účty u dvou různých ústavů – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace k 11. 9. 2018 byla vzata na vědomí:
  celkemPrahaBrno
  Členů312501999311257
  žádostí451262189
  usazené AO 250
  hostující 8
  Termíny slibů v Praze jsou 30. 10. 2018, 4. 12. 2018. Termíny slibu v Brně jsou 22. 6. 2018, 7. 12. 2018. Informace byla vzata na vědomí. Pro rok 2019 je opět zajištěna v Praze Betlémská kaple.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Příspěvky tuzemským a zahraničním organizacím
  ČKAIT je přidruženým členem ČSVTS a roční členský poplatek je 30.000 Kč, dále je členem SIA ČR – Rady výstavby a roční členský poplatek je 12.000 Kč. ČKAIT je členem ECCE – Evropské rady stavebních inženýrů a roční členský poplatek se vypočítává podle počtu autorizovaných inženýrů, v letošním roce byl roční členský poplatek 3498 €, dále je ČKAIT členem ECEC – Evropská rada inženýrských komor, letošní roční členský poplatek byl 6467 €. Ověříme smlouvu s ČSVTS.

  4.2 Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2018
  Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka předložil na dnešním jednání předběžný stav hospodaření ČKAIT v letošním roce k 31. 8. 2018. Měl by odpovídat cca 67 % ročního rozpočtu. Příjmy limitované části jsou na vyšší úrovni (95 %) Výdaje limitované činnosti jsou čerpány na úrovni 54 %. Odhad výsledného hospodaření za celý rok odpovídá loňskému roku.
  Ing. Zídek předložil kalkulaci nákladů na prováděcí dokumentaci expozice Statika v Centru stavebního dědictví v Plasích. Představenstvo schvaluje výdaj na prováděcí dokumentaci ve výši 500.000 Kč – R1804-2 [11-2-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing. Zídek předložil kalkulaci na nový nábytek do nových prostor oblastní kanceláře Karlovy Vary. Představenstvo souhlasí s nákupem nábytku podle předložené kalkulace na oblastní kancelář Karlovy Vary – R1804-3 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing. Drahorád předložil žádost o příspěvek na zasedání ISO/TC98, které pořádá Kloknerův ústav ČVUT v Praze ve dnech 12. – 16. 11. 2018. S příspěvkem je spojená možnost prezentace Komory na tomto jednání, kde se předpokládá účast delegací z celého světa. Představenstvo schvaluje příspěvek 20.000 Kč – R1804-4 [12-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  4.3 Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019
  K dnešnímu dni byl předložen pracovní návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019 s vyrovnaným výsledkem. Je potřeba ještě upřesnit některé položky a k tomu bude samostatné jednání. Návrh limitů pro oblasti se ponechávají ve stejné výši jako pro rok 2018. Případné návrhy na doplnění je možné sdělit nejpozději do 15. 10. 2018. Ekonomická komise ČKAIT bude svolána na 16. 10. 2018 (od 14 hodin) a projedná výsledný návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019 tak, aby mohl být předložen na jednání představenstva ČKAIT dne 20. 11. 2018.

  4.4 Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
  Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., jednala dne 12. 7. 2018. Průběžné výsledky hospodaření jsou v souladu s plánem na rok 2018. Prognózu do konce roku projednáme na Dozorčí radě IC ČKAIT, s.r.o., dne 6. 11. 2018 od 10 hodin.
  Jednatelé IC ČKAIT, s.r.o., připravili návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2019. Na dnešním jednání byl předložen návrh rozpočtu, který je předmětem projednávání a bude dokončen na jednání Dozorčí rady IC ČKAIT, s. r. o., 6. 11. 2018.

  4.5 Pojištění autorizovaných osob
  Ing. Pejchal prezentoval výsledky škodního průběhu pojištění na základním pojištění profesní odpovědnosti, včetně připojištění a včetně zvýšeného skupinového pojištění. K dnešnímu dni jsou škodní průběhy dobré. Dále informoval o počtu přihlášených do zvýšeného skupinového pojištění. K dnešnímu dni je již splněna minimální výše pojistného pro letošní rok.

 5. Inženýrský den 2019, Stavební kniha
  Inženýrský den byl v posledních letech pořádán v rámci Stavebních veletrhů v Brně. Stavební veletrhy v Brně jsou jednak pro rok 2019 přeloženy z dubna na únor a představitelé veletrhu mají zájem uspořádat úvodní konferenci na jiné téma. Představenstvo rozhodlo uspořádat Inženýrský den samostatně v jiném termínu. Stavební kniha je plánována v roce 2019 na Inženýrský den.

 6. Změna rozsahu oboru Stavby pro plnění funkce lesa
  Ing. Najdekr předložil návrh na novou textaci rozsahu oboru stavby pro plnění funkce lesa. Důvodem je zrušení původní vyhlášky novou od 1. 1. 2018. Představenstvo schvaluje nový text rozsahu oboru „Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé vodní nádrže v lesích podle bodu 8.63 ČSN 75 0146 lesnickotechnické meliorace – terminologie na pozemcích určených k plnění funkce lesa (§ 2 a § 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon).“ – R1804-5 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 7. Souběh funkcí – DR a DK
  Prof. Hrdlička předložil stanovisko DR k souběhu funkcí. Představenstvo rozhodlo o neslučitelnosti funkcí v dozorčí radě, resp. v dozorčí komisi a funkcí člena výboru oblasti. Tato neslučitelnost bude při nejbližší příležitosti zanesena do řádů ČKAIT.

 8. Čestní členové
  Předseda a místopředseda Ing. Špalek navrhnou pravidla pro udělování titulu čestný člen ČKAIT – U1804-1.

 9. Směrnice GDPR
  Ing. Hnízdil předložil směrnice zpracované naším GDPR pověřencem – Směrnici o ochraně osobních údajů s přílohou 1 – Vztah agend a SW produktů, s přílohou 2 – Vzory pro komunikaci a 7 formulářů. Dále směrnici Zpracovatelské smlouvy GDPR. Představenstvo schvaluje předložené směrnice – R1804-6 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 10. BIM, vzdělávání
  Prof. Materna informoval o přípravě kurzu CŽV o BIM na fakultách stavebních. Pořadatelé se budou ucházet o akreditaci ČKAIT a později i MŠMT ČR. Poslední jednání pracovní komise ČKAIT proběhlo 12. 9., kde prof. Materna mj. informoval o schválení rodných listů koordinátorů a specialistů BIM. Předpokládá se, že o specialisty se budou ucházet středoškoláci a o koordinátory absolventi vyšších odborných škol, bakaláři a vysokoškoláci.

 11. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 12. Různé, informace z jednání
  Ing. Hnízdil předložil případ Bc. Nováka. Mgr. Sadílek odůvodnil své stanovisko, v němž vysvětluje proč mu ČKAIT nemůže autorizaci odejmout, resp. pozastavit. Mgr. Sadílek souhlasí s poskytnutím stanoviska. Dále předložil případ pana Hoznourka, k němuž nám obvodní soud pro Prahu 2 rozsudek s nabytím právní moci, v němž je vyměřen trest zákaz činnosti autorizovaného technika na 5 let. ČKAIT bude postupovat podle §11 odst. 1 písm. b zákona č. 360/1992 Sb. – R1804-8 [10-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Pejchal apeloval na přítomné předsedy oblastí na podporu příjmu přihlášek do Ceny Inženýrské komory. Představenstvo doporučilo zveřejnit na webu upoutávku s finančním oceněním pro vítěze a informací o bezplatné přihlášce.

  Ing. Zídek informoval o termínech – vyhlášení vítězů Národní soutěže středních průmyslových škol stavebních v Plasích – 15. 9. Technologické fórum na FOR ARCH 18. 9., 19. 9. je slavnostní večer FOR ARCH s vyhlášením Stavby století, 29. 9. – cesta do Sofie u příležitosti 15. výročí založení bulharské Komory a konference o investičních záměrech. 1. 10. se ve Španělském sále Pražského hradu koná slavností večer Pocta československé architektuře a stavitelství s udělením cen Jože Plečnika za celoživotní přínos, 3. 10. je vyhlášení celostátní soutěže Stavba roku v Betlémské kapli. 4. 10. je jednání zástupců inženýrských organizací zemí V4 ve Sliači, 15. 10. v 17 hodin na FSv ČVUT je v atriu vernisáž Stavby století, 17. – 18. 10. se koná konference v Havlíčkově Brodě na téma Památkář, projektant a investor. 19. – 20. 10. bude setkání na hranici se Slovenskou komorou stavebních inženýrů. 21. 6. – 22. 6. 2019 bude konference Inženýrské problémy obnovy památek v klášteře Teplá.

  Ing. Špalek informoval o své účasti na Inženýrském dni ve Vídni 3. 10. Dále informoval o pádu zastřešení haly v Tachově. O nebezpečí jednal aktiv oboru statika, připravuje se tisková konference.

  Ing. Hladík zhodnotil jednání malé V4 ve Františkových Lázních. Informoval o spolupráci s rakouskou komorou. Diskutovali především otázky stavebního práva. Mají zpracován dokument ohodnocení duševní práce, což je obdoba standardů služeb. Slouží pro zadávání veřejných zakázek. Dále informoval o vyhlášení nového ročníku PRESTA Jižních Čech.

  Ing. Pater informoval o jednání Rady pro podporu rozvoje profese v Ostravě.

  Ing. Mandík předložil záštitu na konferenci Veřejná prostranství 2018, Bezpečná stavba: Koordinátor BOZP, jeho vztah k účastníkům výstavby a praxe s kvalitou zpracování technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření – R1804-9 [10-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Vaverka předložil výsledky jednání pracovní komise k dostavbě budovy v ulici Sokolská. Představenstvo děkuje komisi za její práci. Dalším krokem bude oslovení sousedů a představení jim našeho záměru. Vyjednávací tým je ve složení Ing. Špalek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Vaverka.

  Ing. Špačková informoval o stanovisku OK ČKAIT Praha k dostavbě budovy v ulici Sokolská.

  Ing. Zdařilová informovala o setkání na hranici ve Velkých Losinách. Ubytování v hotelu Diana – 30 osob pro českou delegaci a 20 osob pro slovenskou delegaci. První den bude pracovní jednání a druhý den bude exkurze na Stezku v oblacích. Dále informovala o Stavbě roku, proběhly už nominace 15 staveb. 3. 10. bude slavnostní večer s vyhlášením vítězů celostátní soutěže Stavba roku 2018 v Betlémské kapli. Přihlášeno je 42 staveb.

  Ing. Hnízdil předložil návrh na možnost vést deník autorizované osoby v elektronické formě. Představenstvo jej pověřilo přípravou technického řešení (zvážit ověřování prostřednictví e-občanky) – U1804-2. Dále předložil návrh na spolupráci se společností ATLAS consulting – publikování stanovisek ČKAIT, častých dotazů a odpovědí ČKAIT a časopisů v systému CODEXIS – monitor stavebnictví. Představenstvo s návrhem souhlasí.

  Ing. Křeček informoval o průběhu soudního sporu s francouzskými projektanty. Dále informoval o průběhu rekodifikace stavebního práva. Proběhla Konference ředitelů projektových kanceláří, kde paní náměstkyně informovala o časovém plánu a práci pracovních skupin.Přehled úkolů:
U1802-2 - Ing. Hnízdil, Ing. Zídek - ČKAIT a IC ČKAIT musí podepsat zpracovatelské smlouvy podle GDPR - 20. 11.
U1802-3 - Ing. Mráz - Vypracovat podklady do výroční zprávy podle požadavků Shromáždění delegátů - 14. 2. 2019
U1803-1 - Ing. Křeček, Ing. Hnízdil - Rozdělit volné finanční prostředky na dva účty u dvou různých ústavů - 20. 11.
U1804-1 - Ing. Křeček, Ing. Špalek - Vytvořit pravidla pro udělování titulu čestný člen ČKAIT - 20. 11.
U1804-2 - Ing. Hnízdil - Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby - 20. 11.

Následující zasedání: 20. 11. 2018 (ÚT) – změna termínu, 14. 2. 2019, 18. 4. 2019, 14. – 15. 6. 2019 (OK Ústí nad Labem), 19. 9. 2019, 21. 11. 2019.
Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček