Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 16. 5. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,

Hosté: Vlastimil Ing. Reichel

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 4. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Seminář na téma „Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13 285 CSN 73-6126-1“ se uskutečnil dne 15. 4. 2019 v DTO. Odborný garant:
Ing. Jan Zajíček. Celkem se zúčastnilo 66 osob.
• Seminář „ Rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov“ se konal dne
29. 4. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Ing. Milan Sedláček, Celkem se zúčastnilo 30 osob.
 Připravované akce
• Exkurze na VD Šance se uskuteční dne 23. 5. 2019. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvíl. K dnešnímu dni je přihlášeno 45 osob. Autobus je zajištěn.
• Seminář na téma „ PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“ je připravován na 27. 5. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Ing. Michal Trefil. K dnešnímu dni je přihlášeno 41 osob.
Na 2. pololetí 2019 byly zaslány k akreditaci níže uvedené semináře:
o Moderní technologie pro sanace betonových k-cí v praxi, termín 17. 9. 2019¨
o Protivýbuchová bezpečnost průmyslových provozů, termín 14. 10. 2019
o Dozory ve výstavbě, termín 21. 10. 2019
o Nedostatky žádostí ve vztahu ke stavebnímu úřadu, termín 19. 11. 2019

3. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104222 – 1104223
+ 2 obnovené žádost i.

4. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-03/2019 – čerpáno bylo celkem 19 %, z toho režijní náklady 24 %, odborná činnost 11 %
 Výbor oblasti neodsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi do Bruselu panu Winklerovi, pořádanou IC ČKAIT Praha ve dnech 26.-30. 8. 2019, nesplňuje kritéria.
 Ing. Zdařilová, Ph.d. – info o průběhu hodnocení komise staveb přihlášených do soutěže Stavba MSK ( 15 min. na jednu stavbu nedostatečný čas na zhodnocení stavby ), info o připravovaném studiu BIM
 Ing. Šmiřák – připomenul, že v příštím roce jsou volby do vrcholných orgánů ČKAIT ( připravit kandidáty )

Příští schůze výboru se uskuteční 4. 6. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala:
Jarcovjáková