Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2019 ze zasedání představenstva 19. září 2019

Zápis č. 4/2019 ze zasedání představenstva 19. září 2019

Datum a začátek jednání: 19. září 2019, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – částečně nepřítomen – omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – částečně nepřítomen – omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:

 1. Kontrola a schválení zápisu z 14. a 15. 6. 2019
  Představenstvo schvaluje zápis z 14. a 15. června 2019 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: udělit záštitu akci Grand Prix Architektů 2019 – R1904-1 [8-0-7] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

 2. Kontrola úkolů
  U1804-2 – Ing. Hnízdil – Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby – Ing. Hnízdil představil připravené řešení z pozice člena i z pozice kontrolního orgánu. Všem členům představenstva pošle přihlašovací údaje pro testování funkcí elektronického deníku na adrese http://denik.ckait.cz/ – připravit článek o elektronickém deníku do Z+i - úkol trvá. Připravit pravidla pro přechod na el. deník AO a příp. zpět – prof. Hrdlička – U1904-1.

  U1805-1 – Ing. Vaverka – Řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory – není úplný seznam inspektorů, není úplný seznam neplatičů – úkol trvá.

  U1901-1 – Ing. Pater – Posoudit v Ediční radě znovuvydávání Systému řízení jakosti jak pro projektanty, tak pro stavbyvedoucí – úkol splněn – pomůcka je zpracována, zpracovává se oponentura. Po kladné oponentuře bude zveřejněn v systému PROFESIS.

  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. Ing. Loukota seznámil přítomné s vývojem případu – úkol trvá.

  U1902-2 – Ing. Drahorád – Připravit návrh strategického plánu. Ing. Drahorád předložil rozpracovaný seznam základních témat s popisem současného stavu a náměty na vylepšení. Návrh členů představenstva je popsat stávající aktivity Komory, které nám ukládá zákon i ostatní – úkol trvá.

  U1903-1 – Ing. Vaverka – Předložit návrh studie proveditelnosti dostavby budovy Komory. Ing. Vaverka informoval o to, že studii proveditelnosti zpracovává prof. Heralová a v listopadu bude předložena. Ing. Vaverka zjistí cenu studie – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 17. 9. 2019 byla vzata na vědomí:
  celkemPrahaBrno
  Členů317272025211475
  žádostí507314193
  usazené AO 260
  hostující 1

  Termíny slibů v Praze jsou 31. 10. a 28. 11. Termín slibu v Brně je 6. 12. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Stav průběžného hospodaření ČKAIT.
  Ekonomický mandatář Ing. Motyčka předložil k dnešnímu jednání výsledky hospodaření ČKAIT k 31. 8. 2019. Toto období představuje 67 % celého roku. Výnosy limitované části jsou naplněny na 98 %. Výdaje limitované části byly čerpány v celkové výši 57 %. Výsledné hospodaření v ekonomických činnostech je na 47 % celého roku. Celkově hospodaření ČKAIT odpovídá schválenému rozpočtu.

  4.2 Stav průběžného hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., v roce 2019
  K datu 31. 8. 2019 je IC ČKAIT, s.r.o., v zisku cca 648 tis. Kč.

  4.3 Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2020
  Limity rozpočtu oblastí jsou na úrovni loňských. V případě, že některá oblast bude potřebovat navýšit v závěru roku limit, tak požádá se zdůvodněním představenstvo ČKAIT, a to může použít rezervu, která je plánována v rozpočtu.

  4.4 Příprava návrhu výše členských příspěvků pro SD 2020
  Na SD 2020 musíme mimo jiné projednat návrh výše členských příspěvků pro rok 2021. Pokud budeme předpokládat, že nárůst členské základny bude stejný jako v předchozích letech a nové představenstvo ČKAIT rozhodne o valorizaci platů stálých zaměstnanců cca o 3 %, tak není důvod ke změně výše členských příspěvků. Dojde-li však ke zvýšení odměn přednášejícím, zkušebním komisařům, členům volených orgánů atd. například o 100 Kč/hod., tak to za hospodářský rok u ČKAIT může dosáhnout zvýšení výdajů až o 5 mil. Kč. To by si již vyžádalo zvýšení členských příspěvků o 50 (1,5 mil. Kč navíc) až 100 Kč na člena (3 mil. Kč na víc). Na příštím jednání představenstva ČKAIT budeme k tomuto bodu pokračovat v diskusi, protože to souvisí i se strategií ČKAIT, která se v současné době formuluje.

  4.5 Stav pojištění členů
  Ing. Pejchal informoval o stavu pojištění. Škodní průběh základního pojištění je 86,6 %, škodní průběh se zvýšeným skupinovým pojištěním je již pod hranicí, kdy by bylo nutné zvýšit pojištění. Pojišťovací makléř nás podrobně informuje o škodních událostech a vytvořených rezervách na každé pojišťovací komisi, ale i mezi jednáními. Počet zájemců o zvýšené skupinové pojištění je vyšší než v minulém roce.

  4.6 Návrh systému elektronického vzdělávání
  Ing. Hejduková představila návrh elektronického vzdělávání organizovaného Komorou.

 5. Změna ekonomické směrnice
  Ing. Motyčka předložil návrh změny směrnice č. 4 – příručka zaměstnance. V příručce byla upravena část ochrany osobních údajů naším pověřencem GDPR – R1904-2 [15-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 6. Odpovědnost autorizovaných osob
  Mgr. Sadílek předložil návrh dopisu s dotazem na vysvětlení odpovědnosti autorizované osoby. U majetkové odpovědnosti je odpovědnost zřejmá. Z pohledu trestněprávní odpovědnosti to není tak snadné. Po diskuzi dopis dopracuje a předá předsedovi.

 7. Rekodifikace SZ
  Ing. Hladík informoval o postupu prací na rekodifikaci stavebního zákona. Pracovní skupina č. 3 stavební právo hmotné byla rozšířena o dva členy, kteří projevili zájem v komisi pracovat – Ing. Mach a Ing. Bukovský. Dále informoval o obdržených návrzích z MMR ČR, které průběžně připomínkujeme. Ing. Špalek je členem pracovní skupiny pro procesní právo, další jednání bude v úterý. Poslední jednání této skupiny bylo před dvěma měsíci. Na jednání nebylo prezentováno téměř nic nového. V pondělí přišlo paragrafové znění, připomínky musíme odeslat do pátku. Členy pracovní skupiny pro digitalizaci je Ing. Loukota a Ing. Hnízdil. Ing. Vaverka je členem pracovní skupiny o územním plánování. Nově jsme se dozvěděli, že plánovaný centrální stavební úřad nebude podřízen ministerstvu.

 8. Příprava staveb rychlých železnic
  Ing. Křeček informoval o žádosti saské inženýrské komory o spolupráci s ministerstvem a naší Komorou na přípravě VRT. Ing. Mráz se účastnil za ČKAIT jednání meziresortního řídícího výboru k přípravě rychlých železničních spojení na území ČR dne 25. 7. 2019, kde mimo jiné SŽDC, s. o. předložila návrh na přípravu a realizaci železnice nové generace. K tomu připravila SŽDC presentaci, která byla na dnešním jednání předložena a zůstala k dispozici kanceláři ČKAIT.
  ČKAIT bude reagovat na výzvu Saské komory autorizovaných inženýrů, abychom se připojili ke spolupráci s investory stavby rychlého železničního spojení mezi Prahou a Drážďany.

 9. Příprava na volby do SD
  Bylo odloženo na příští jednání.

 10. Vydávání časopisů a publikací
  Bylo odloženo na příští jednání.

 11. Mezinárodní spolupráce (smlouva s ASCE)
  Prof. Materna informoval o uplynutí 3 let od uzavření tříleté smlouvy s ASCE a nyní jsme před rozhodnutím, zda smlouvu prodloužit. Doporučil smlouvu prodloužit.

 12. Důsledky rozhodnutí NSS v případech Kaplan a Gregor
  Mgr. Sadílek představil případy Kaplan a Gregor a uvedl důsledky rozhodnutí soudů. Z uvedených důvodů předložil návrh na změnu autorizačního zákona.

 13. Různé, informace z jednání
  Ing. Hladík předložil návrh na změnu rozsahu oboru TE02 a IE01 – R1904-3 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Bude zveřejněno na webu Komory. Dále s Mgr. Saílkem předložili návrhy na změny autorizačního zákona (§§ 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20 a 23). Návrh novely si vyžádala pracovní skupina MMR pro stavební právo hmotné v rámci příprav rekodifikace stavebního práva a návazných změnových zákonů. Představenstvo po diskuzi návrhy schválilo a doporučilo zaslat na MMR s výzvou na další tripartitní projednání (MMR, ČKAIT a ČKA).

  Prof. Materna informoval o navázání spolupráce s Maďarskou komorou, která získala grant na VRT. Dále informoval o jednání komise BIM. Předložil doporučující stanovisko pro projekt TAČR s doplněním, které vzniklo na jednání komise BIM.

  Ing. Zídek předložil návrh složení delegace do Sofie na jednání – Ing. Zídek a prof. Materna – R1904-4 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Předmětem jednání budou: Vzdělávání stavebních inženýrů a inženýrská praxe; Aspekty a problémy ve stavebním a investičním procesu v evropských zemích.

  Prof. Kabele informoval o to, že novela zákona o hospodaření energií stále není, ani nejsou prováděcí vyhlášky. Z tohoto důvodu nebude konference Energetická náročnost budov letos, ale až v příštím roce.

  Ing. Zdařilová informovala o nominačním večeru Stavby roku.

  Ing. Pejchal žádá předsedy o získávání přihlášek do Ceny Inženýrské komory 2019. Představenstvo doporučuje předsedům oblastí obeslat členy emailem.

  Ing. Vaverka informoval o uspořádání semináře o výstavbě dřevostaveb.

  Ing. Mandík předložil žádosti o záštity na akce: Voda v sídle a krajině; Ženy ve stavebnictví; RECYKLING 2020 – R1904-5 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Loukota informoval o vyhlášení stavby roku Pardubického kraje.

  Ing. Pater doporučil návrh HZS poslat na vedoucí aktivů.

Přehled úkolů:
U1804-2 - Ing. Hnízdil - Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby - 21. 11.
U1904-1 - Prof. Hrdlička - Připravit pravidla pro přechod na el. deník AO a příp. zpět - 21. 11.
U1805-1 - Ing. Vaverka - Řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory - 21. 11.
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 21. 11.
U1902-2 - Ing. Drahorád - Připravit návrh strategického plánu - 21. 11.
U1903-1 - Ing. Vaverka - Předložit návrh studie proveditelnosti dostavby budovy Komory - 21. 11.


Následující zasedání: 21. 11. 2019, 20. 2. 2020, 23. 4. 2020, 12. – 13. 6. 2020 (Hradec Králové)

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček