Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 6. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný,
Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák

Hosté: Vlastimil Ing. Reichel

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 5. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Exkurze na VD Šance se uskutečnila dne 23. 5. 2019. Odborný garant:
Ing. Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu F.-Místek, Povodí Odry s.p.
Celkem se zúčastnilo 46 osob. Exkurzi můžeme považovat za velmi zdařilou.
Pokud bude zájem ze strany členů ČKAIT, zopakujeme na podzim 2019.
• Prezentace firmy Prefa Aluminiumprodukte na téma „Střešní a fasádní systémy“
se uskutečnila dne 27. 5. 2019. Odborný garant: Ing. Michal Trefil. Celkem se
zúčastnilo 26 osob. Je to škoda, neboť prezentace byla velmi zajímavá, včetně
ukázky pokládky střešní krytiny. Účastníkům byly předány firemní katalogy.
 Připravované akce
• Exkurze na Obnovu Libušína, Horní stanici lanové dráhy a Stezky Valaška je připravována na 18. 6. 2019. Autobus je zajištěn, další organizační záležitosti budou projednány 5. 6. 2019 na Pustevnách
• Odborná exkurze do Rumunska se uskuteční 23.29. 6. 2019. Je přihlášeno 45 osob.
Odborné akce na II. pololetí byly schváleny akreditační komisi v plném rozsahu a jsou již nyní na web. stránkách s možností přihlášení se.

3. Zasedání předsedů OK ČKAIT
Zasedání předsedů OK ČKAIT se uskutečnilo dne 29. 5. 2019 v zasedací místnosti ČKAIT Praha s tímto programem:
1) Informace o činnosti představenstva – prof. Materna
2) Informace ředitele kanceláře – Ing. Hnízdil
3) Informace vedoucích středisek – J. Jendruščák, Ing. Hejduková, Ing. Klepáčková, Ing. Zimová
4) Informace Informačního centra ČKAIT, s.r.o. – Ing. Janoušková
5) Ekonomický blok, pojištění AO – Ing. Motyčka
6) Různé
Podrobné informace předal Ing. Petr Dospiva, Ph.D., který se jednání zúčastnil.
4. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104224 – 1104229
+ 1 obnovená žádost.

5. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-04/2019 – čerpáno bylo celkem 29 %, z toho režijní náklady 37 %, odborná činnost 17 %
 Konference MI se uskuteční 7. 6. 2019 v Karlových Varech. OK ČKAIT Ostrava se zúčastní Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
 Dne 15. 6. 2019 se bude konat FESTYN v Katovicích. Zúčastní se Ing. Petr Bura
 Pro 3 SPŠS a 3 fakulty VŠB-TU Ostrava jsou připraveny publikace k bezplatnému předání v hodnotě Kč 3240,-
 Ing. Zdařilová, Ph.D. – připomínky ke stavbě roku MsK
 Setkání inženýrských komor a svazů tzv. „malé V4“ se uskuteční v dne
22. 8.- 25. 8. 2019 v Prešově. Za OK se zúčastní Ing. Bijok, Ing. Dospiva, Ph,D., Ing. Zdařilová, Ph.D. a Ing. Bura. OK zajistí upomínkové a prezentační materiály.

Příští schůze výboru se uskuteční 5. 9. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala:
Jarcovjáková