Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2019 ze zasedání představenstva 21. listopadu 2019

Zápis č. 5/2019 ze zasedání představenstva 21. listopadu 2019

Datum a začátek jednání: 21. listopadu 2019, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – částečně nepřítomen – omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater – částečně nepřítomen – omluven; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 19. 9. 2019
  Představenstvo schvaluje zápis z 19. září 2019 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: udělit záštitu akci Týden Facility Managementu – R1905-1 [11-1-3] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam. Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: udělit záštitu akci: Střechařská konference Praha 2019 – R1905-2 [8-0-7] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

 2. Kontrola úkolů
  U1804-2 – Ing. Hnízdil – Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby – Ing. Hnízdil představil připravené řešení z pozice člena i z pozice kontrolního orgánu – El. deník AO bude k dispozici od 1. 1. 2020 – R1905-3 [15-0-0] [pro-zdržel se-proti] - schváleno. Změna pravidel pro používání razítka – R1905-4 [15-0-0] [pro-zdržel se-proti] - schváleno – úkol splněn.

  U1904-1 – prof. Hrdlička – Připravit pravidla pro přechod na el. deník AO a případně zpět. Pravidla budou rozeslána ke schválení per rollam – úkol trvá.

  U1805-1 – Ing. Vaverka – Řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory – úkol je řešen, byl rozeslán upomínací dopis a inspektoři, kteří nezaplatí budou nahlášeni ministerstvu – úkol splněn.

  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. Ing. Loukota seznámil přítomné s vývojem případu – úkol trvá.

  U1902-2 – Ing. Drahorád – Připravit návrh strategického plánu. Ing. Drahorád předložil rozpracovaný návrh vizí a dlouhodobých cílů ČKAIT a náměty na působnost ČKAIT. Po debatě bude materiál upraven a zaslán k připomínkování a následně ke schválení per rollam – úkol trvá.

  U1903-1 – Ing. Vaverka – Předložit návrh studie proveditelnosti dostavby budovy Komory. Ing. Vaverka předložil rozpracovanou studii, obsahuje tři varianty. Studie se ještě dopracuje, představenstvo doporučuje variantu 2 – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 17. 9. 2019 byla vzata na vědomí:
  celkemPrahaBrno
  Členů317822032211460
  žádostí287179108
  usazené AO 266
  hostující 1

  Termín slibu v Praze je 28. 11. Termín slibu v Brně je 6. 12. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1. Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019
  Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil stav hospodaření k 31. 10. 2019, tj. 83 % ročního rozpočtu. Výnosy v mandatorní části jsou vyšší, než předpokládal roční rozpočet. Náklady jsou v mandatorní části rozpočtu celkem čerpány ze 73 % ročního rozpočtu, tedy o 10 % nižší. Výsledek rozdílu příjmů a výdajů v ekonomických činnostech je na úrovni 59 % ročního rozpočtu. Prognóza výsledného ročního hospodaření je zatím 5 až 6 mil. Kč zisk. Proto je možné ještě čerpat daňově uznatelné náklady včetně případného zvýšení limitu oblasti, která podá zdůvodnění představenstvu ČKAIT. Také můžeme v závěru roku darovat finanční prostředky na účelné akce ve výši do 200 tis. Kč, aby byly daňově uznatelným výdajem.

  4.2 Průběžné výsledky hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., v roce 2019 (stav k 31. 10. 2019)
  Na základě informací jednatelky IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Janouškové nejsou ještě zaúčtovány k 31. 10. 2019 všechny příjmy a výdaje, ale společnost je v zisku. Jednání dozorčí rady společnosti bude na začátku příštího roku ke konečným výsledkům hospodaření.

  4.3 Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020
  V rámci přípravy na jednání valných hromad oblastí a také březnového Shromáždění delegátů byl dnes předložen k projednání výsledný návrh rozpočtu. Při diskusi byly nárokovány změny v některých kapitolách. Budou zapracovány a konečný návrh bude k dispozici do konce t.r. Ing. Křeček navrhl vydávat časopis Z+i ČKAIT 6x ročně – R1905-5 [15-0-0] [pro-zdržel se-proti] - schváleno.

  4.4. Návrh výše členských příspěvků pro rok 2021 na Shromáždění delegátů dne 29. 3. 2020
  Plánujeme ponechání výše členských příspěvků pro rok 2021 ve stejné výši jako dosud, a proto neočekáváme žádné výrazné zásahy ve výdajích v mandatorní části rozpočtu. Doporučujeme ponechat projednání konečného rozhodnutí na představenstvo, které bude zasedat v únoru roku 2020, protože ještě na to může mít vliv výsledek jednání valných hromad oblastí.

  Ing. Hnízdil předložil cenovou nabídku na pořízení a provoz platebního terminálu, který je plánovaný po vyloučení hotovostních plateb po nabytí účinnosti 3 a 4 vlny EET – od 1. 5. 2020 – R1905-6 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing. Pejchal informoval o škodním průběhu základního pojištění a zvýšeného skupinového pojištění. Průběh je stále příznivý. Dále předložil nabídku DAS na pojištění právní ochrany. Představenstvo pověřuje předsedu po konzultaci s právníkem smlouvu podepsat. Dále předložil nabídku na pojištění soudních znalců, kteří budou muset být po účinnosti novely zákona od 1. 1. 2021 pojištěni ze zákona.
  Ing. Hnízdil předložil cenovou nabídku na e-learning od společnosti PragoData Consulting, s.r.o. v ceně 200 tis. Kč – představenstvo s cenou souhlasí. Středisko vzdělávání a informací může systém objednat.

 5. Příprava na volby do SD
  Předseda požádal členy představenstva o zvážení pokračování v působení v představenstvu. Po valných hromadách budou známi kandidáti do všech orgánů. Na únorovém jednání bude kandidátka schválena.

 6. Vydávání časopisů a publikací
  Bylo schváleno vydávání časopisu Z+i ČKAIT šestkrát ročně. Byl prezentován ediční plán. V letošním roce byly některé plánované publikace odsunuty až po schválení nového stavebního zákona – po rekodifikaci.

 7. Rekodifikace SZ
  Ing. Hladík informoval o postupu prací a připomínkování návrhů v jednotlivých pracovních skupinách. Všechny podklady jsou zveřejněny na webu Komory v článku Rekodifikace veřejného stavebního práva. Ing. Hnízdil informoval o podobě novely stávajícího stavebního zákona a novely autorizačního zákona, konkrétně o podobě „elektronického autorizačního razítka“.

 8. Překrývání oborů – stanovisko LK
  Představenstvo se v návaznosti na bod 13 z jednání představenstva dne 19. 9. 2019 opět zabývalo návrhem na úpravu autorizačního zákona. Podnětem k tomu byly námitky či nesouhlasné stanovisko Ing. Macha a Ing. Řičici (předseda profesního aktivu pro obor geotechnika) a některých dalších našich AO, které obdržel předseda Ing. Křeček a ředitel kanceláře Ing. Hnízdil. Nesouhlasné stanovisko se týká změny § 18 AZ – doplnění odstavce „překrývání oborů“.
  Z podnětu Ing. Křečka se těmito námitkami zabývala legislativní komise ČKAIT dne 15. 10. 2019 a neshledala důvod, proč dlouholetou praxi v uplatňování předpisů ČKAIT a MMR ČR měnit.
  Představenstvo po diskuzi je i nadále toho názoru, že je vhodné potvrdit sjednocení vnitřního předpisu ČKAIT a stanovisek MMR ČR zákonnou formou vzhledem k tomu, že se jedná o zažitou dvacetiletou praxi. Zároveň upozorňuje na odpovědnost AO ve znění § 12 AZ a § 159 SZ – v žádném případě se nesmí jednat o „formální razítkování“.

 9. Novela směrnice ČKAIT o uznávání
  Prof. Materna předložil návrh změn směrnice pro uznávání odborné kvalifikace, které vyplynuly z požadavků Evropské komise – R1905-7 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. A dále byl předložen návrh úprav v informačním systému MPO ČR Bussines.info.

 10. Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti
  Ing. Špačková uvedla návrh GŘ HZS na kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti staveb. Návrh s otázkami rozeslala členům v oboru požární bezpečnost staveb. Odpověď zaslalo jen 20 členů oboru, kterého se tento návrh týká. Závěr aktivu je, že důsledkem může být zvýšené nebezpečí pro stavebníky. V příštím týdnu budeme s GŘ HZS jednat společně s ČKA.

 11. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 12. Různé, informace z jednání
  Prof. Kabele požádal o zopakování dotazníku, jak autorizované osoby používají BIM.

  Ing. Zídek požádal prof. Maternu o jednání s vedením Fakulty stavební VUT o termínu ukončení výstavy Stavba století v Brně. Dále požádal předsedu redakční rady časopisu ESB prof. Maternu, aby prověřil možnosti členů redakční rady pokračovat v činnosti v roce 2020 a předložil návrh na nové složení. Dále navrhl téma Stavební knihy pro rok 2020 s termínem vydání v dubnu na Inženýrském dni 2020. Dále navrhuje vydat v roce 2020 kalendář s posledními 12 Cenami inženýrské komory. Konferenci v Plasích 2021 bude organizovat ČKAIT a MI 2020 bude organizovat ČKAIT společně s OP ČSSI Karlovy Vary.

  Ing. Pater doporučil seznámit se s výsledky dotazníkové akce. Některé autorizované osoby po 15 letech neví co je PROFESIS.

  Prof. Materna se zúčastnil s Ing. Zídkem a Ing. Paterem jednání V4 v Polsku. Zpráva z jednání V4 bude publikována v čísle 5 Z+i ČKAIT.

  Ing. Špalek informoval o jednání komise ZZVZ. Dále informoval o písemné žádosti odeslané na odbor práva veřejných zakázek MMR ČR Mgr. Studničkovi o posouzení a řešení problematiky smluvních podmínek zadavatelů veřejných zakázek. Žádost vychází z podnětů a upozornění členů ČKAIT, kteří jsou jak účastníci veřejného zadávání na straně soutěžícího, tak i zadavatele veřejné zakázky.

  Ing. Mráz informoval o spolupráci ČKAIT s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, s. o., při přípravě a projednání staveb Rychlých železničních tratí na území ČR, byla projednána s ministrem dopravy JUDr. Kremlíkem a následně také s generálním ředitelem SŽDC, s. o. Ing. Svobodou. Zapojení do iniciativy Saské inženýrské komory na spolupráci při přípravě stavby VRT Praha – Drážďany bude nejprve projednáno se SŽDC, s. o. dne 27. 11. 2019.
  Na konferenci v Budapešti ve dnech 11. až 14.11.2019 pořádanou zeměmi V4 a dalšími devíti státy o rychlých železničních spojeních byl delegován odborník v oblasti sdělovací železniční techniky Ing. Josef Naništa, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb. O výsledcích konference podal písemnou zprávu.

  Ing. Motyčka předložil návrh směrnice S3 2019 odměny za ztráty času funkcionářům – R1905-9 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti]. Dále předložil návrh směrnice S5. Návrh bude projednán na jednání s IC. Dále informoval o odchodu hlavní účetní do důchodu. Mzdová účetní převzala agendu vyúčtování služebních cest. Předložil plnou moc předsedy pro ředitele kanceláře do odvolání schvalovat služební cesty funkcionářů ČKAIT – R1905-10 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] - schváleno.

  Ing. Loukota informoval o vývoji návrhu zákona o digitalizaci stavebního řízení. Dále doporučil vytvořit pracovní skupinu pro návrh prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb.

  Ing. Hnízdil informoval o pozvání zástupce ČKAIT na 28. Bavorský inženýrský den. ČKAIT bude zastupovat místopředseda Ing. Špalek. Dále informoval o nabídce společnosti VEKRA být marketingovým partnerem ČKAIT, zajímá se zejména o sponzoring akcí. Je možné podpořit Cenu IK, Stavbu roku, časopis Stavebnictví.

  Ing. Mandík informoval o vyhlášení stavby Ústeckého kraje 2018. Dále předložil žádosti o záštity – konference Bezpečně spolu; Konference dozorování – Brno 2020; Izolace 2020, FOR PASIV 2020, FOR WOOD 2020, FOR THERM 2020; mezioborový veletrh Památky – Muzea – Řemesla; FOR HABITAT, FOR INTERIOR, FOR GARDEN, DESIGN V KOUPELNĚ, DESIGN SHAKER; FOR ARCH 2020 – R1905-11 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti]. Dále předložil žádosti nadací – Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla – návrh podpory 55 tis Kč; Nadace Františka Faltuse ČVUT – návrh podpory 20 tis. Kč; Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT – návrh podpory 25 tis. Kč. – R1905-12 [12-0-0] [pro-zdržel se-proti].

  Ing. Vaverka informoval o tom, že oblastní kancelář Jihlava každý druhý rok pořádá konferenci s dotčenými orgány a správci sítí s velkým zájmem členů.

  Ing. Pejchal informoval o jednání komise malého a středního podnikání (MaSP) a výstupech ve formě dvou článků. Dále informoval o počtu přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory 2019.

  Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení Stavby roku v Betlémské kapli.


Přehled úkolů:
U1904-1 - Prof. Hrdlička - Připravit pravidla pro přechod na el. deník AO a případně zpět - Per rollam
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 13. 2.
U1902-2 - Ing. Drahorád - Připravit návrh strategického plánu - Per rollam
U1903-1 - Ing. Vaverka - Předložit návrh studie proveditelnosti dostavby budovy Komory - 13.2.


Následující zasedání: 13. 2. 2020, 23. 4. 2020, 12. – 13. 6. 2020 (Hradec Králové), 24. 9. 2020, 19. 11. 2020

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček