Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 7/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.9.2019

Zápis č. 7/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.9.2019

Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni:
Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Hosté:
Ing. Michael Trnka, CSc., starší; Ing. Jan Klečka
Zahájení jednání
 • Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
1.  Kontrola úkolů, ukončené úkoly
5/2019
členové výboru – písemné diskuzní příspěvky do Z+i (výzva Ing. Hladíka) – splněno
10/2018
Ing. Komínek – Libeňský most – bude vypsán tendr takzvanou metodou Design & Build
 
2.  Příprava valné hromady konané v úterý 14.1.2020 v Kongresovém centru
 • všichni členové výboru si připraví na příští zasedání (7.10.) návrhy na témata na VH 2020 podle výsledků dotazníku, návrhy na diskuzi, co se má řešit apod.
 • občerstvení – zůstane na stejném místě jako na posledním zasedání
 • dárky pro členy – propisky, pravítko s lupou a logem ČKAIT, bloky A5 (objednat počet podle zůstatku již koupených)
 • pozvat pana Nechybu z agentury ČAS (Koncepce BIM)
 
3.  Semináře CŽV jaro 2020
 • Ing. Jelínek dodatečně zajistil odbornou exkurzi na státní zámek Hluboká nad Vltavou a Třeboň na sobotu 12.10. pro cca 40 osob; Ing. Wiatrová objednala autobus
 • návrh na nové semináře na jaro – vzduchotechnika (doc. Rubina), BIM a výrobky (Ing. Synek), Ing. Hadžić, Mgr. Šupejová, Daně 2020 (Ing. Dvořák), Požární bezpečnost staveb (plk. Valouch, pplk. Pavlík), odpadové hospodářství (Mgr. Jakl), komíny (Ing. Petráš), Prefa Aluminiumprodukte (exkurze) , elektroinstalace (Ing. Valena), Libeňský a další pražské mosty, vodní kanál (Ing. Trnka), využití srážkové vody (např. Ing. Vokurka s kolegou), seminář pro soudní znalce, kteří jsou členy ČKAIT, autorizované osoby v trestním řízení, seminář o České Třebové – o důsledcích soudní kauzy pro členy komory, exkurze – rekonstrukce Národního muzea (Ing. Klečka)
 • členové výboru pošlou do 31.10. Ing. Wiatrové další návrhy na nové semináře a odborné exkurze
 
4.  Výjezdní zasedání výboru do Berouna dne 23.10. (Ing. Špačková) – sál, program, pozvánka, přednášející
 • výjezdní zasedání výboru na podzim bude ve středu 23.10. asi od 14:00 v Berouně, zajišťuje Ing. Špačková
 • místo konání – Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun – Závodí
 • objednávku občerstvení (káva, voda, čaj, chlebíčky, koláčky) a pronájem salonku zajistí Ing. Wiatrová; zajistit také promítací plátno a počítač s prezentérem
 • je rezervovaný salónek Golf pro cca 30-35 osob od 13:30; cena pronájmu – 690,- Kč/hod.
 • přednášející – paní Báčová (BIM, duševní vlastnictví), Ing. Keim (vlastnosti stavebních výrobků), Ing. Novotný (hydroizolace spodní stavby), Ing. Synek (BIM)
 
      5.  Kulatý stůl OK Praha – BIM
 • Ing. Klečka – spravuje email bim@ckait.cz; připomínkování materiálů z agentury ČAS – jediné připomínkové místo ČKAIT; časopis Z+i – výzva pro členy, aby se připojili k připomínkování; prof. Materna vede skupinu BIM na komoře (poslány 2 dopisy ČKAIT na ČAS)
 • problém – řeší se hlavně dopravní stavby; napsat článek do časopisu Stavebnictví
 • agentura ČAS vydává Metodiky BIM (Koncepce BIM)
 • problematika hlavně Datového standardu a smluv
 • vzory smluv – JUDr. Klee (hlavně podle FIDICu; vize – 1 smlouva pro celé stavebnictví)
 • kulatý stůl ČKAIT – termín schůzky – konec října, měly by se řešit především pozemní stavby; řešit Datový standard a smlouvy; pozvat Ing. P. Serafína (ředitel odboru stavebnictví na MPO) a MMR
 • dotace z EU na nadlimitní veřejné zakázky budou podmíněny BIMem
      6.  Dotazník pro členy oblasti Praha – využití
 • na konci června byl rozeslán všem členům oblasti Praha dotazníkový průzkum, který původně zpracovala oblast Olomouc; bylo rozesláno 9 100 emailů a odpovědělo (hlasovalo) 1155 členů; hlasování probíhalo 1 týden v období od 24.6. - 1.7.2019
 • řešit hlavní problémy na valné hromadě
 • členové výboru pošlou Ing. Wiatrové témata na valnou hromadu podle výsledků dotazníku
 • návrh – zřízení a aktualizace vlastního Facebooku oblasti Praha
 • Ing. Bukovský – komora nedává aktuální informace na web, stránky jsou nepřehledné pro vyhledávání
 • pozvat na příští zasedání dne 7.10. ředitele kanceláře komory Ing. R. Hnízdila, Ph.D., ohledně informování o připravovaném novém webu komory
 
      7.  Podněty pro představenstvo na 19.9.2019
 • členové výboru pošlou Ing. Špačkové podněty k řešení na představenstvu
 
    8. Rozpočet oblasti Praha na rok 2019
 • Ing. Bukovský pošle email (dopis) se žádostí o navýšení rozpočtu panu Ing. Mrázovi a Ing. Motyčkovi, protože dojde k přečerpání letošního rozpočtu
 • oblast Praha má nejmenší počet pracovníků na počet členů – pouze 2 na více než 10 000 členů; je potřeba zajistit 1 nového externího pracovníka na poloviční úvazek na organizování seminářů mimo Dům ČKAIT (např. možnost využití kanceláří na ČVUT) – výbor souhlasil (odhlasoval)
PRO: 9PROTI: 0ZDRŽEL SE: 0
 
9. Ing. Michael Trnka, CSc., starší – Česká Třebová
 • Ing. Trnka (starší) informoval členy výboru o článku Ing. Jana Chaloupského v časopisu Z+I č. 3 /2019 ohledně kauzy Česká Třebová (název článku – Příčiny havárie dřevěné konstrukce v České Třebové)
 • Ing. Trnka (starší) napíše jako reakci článek do Z+I č.5/2019
 • Ing. Chaloupský následně napíše reakci na zveřejněný článek Ing. Trnky v Z+I č.5/2019
 • vyjdou tedy po sobě 2 články v časopisu Z+I týkající se této soudní kauzy
 
      10. Cena za pronájem přednáškové místnosti pro semináře OK Praha - NEVEŘEJNÁ ČÁST ZÁPISU
 
      11. Různé
 • Ing. Špačková informovala výbor o semináři Požární bezpečnost staveb – požární modely (prof. Wald, doc. Apeltauer), který se uskuteční dne 24.10. – členové HZS by měli zájem se zúčastnit tohoto semináře; výbor odsouhlasil, že v rámci dobré spolupráce oblasti Praha ČKAIT s GŘ HZS bude umožněn vstup na tento seminář členům HZS zdarma
PRO: 9PROTI: 0ZDRŽEL SE: 0
 • výbor schválil per rollam novou Cenu ČKAIT OK Praha v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019
PRO: 9PROTI: 0ZDRŽEL SE: 2
 • od 1.8.2019 nastoupila nová administrativní pracovnice OK Praha paní Štěpánka Barcíková (místo paní Simony Matysové); kontakty – tel: 227 090 121, sbarcikova@ckait.cz
 • Ing. Komínek, Ing. Pukl a Ing. Trnka ml. se omluvili za neúčast na výjezdním zasedání dne 23.10. v Berouně
 
      12. Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena na 7.10. od 16:30 hod., 23.10. 13:30, 18.11. od 16:30 hod. a 9.12. od 16:30 hod.
 
Úkoly:
 
3/2016
– spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
5/2016
– aktivní spolupráce se SŠ Dušní
Ing. Trnka ml., CSc.
Ing. Patáková
T: stálý
6/2016
– plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno
Ing. Špačková
T: stálý
27/2016
– spolupráce se SPŠS a SOU Kolín
Ing. Bořek
T: stálý
6/2018
– péče a spolupráce se školami
Ing. Novotný, Ph.D.
T: stálý
7/2018
– technická politika a BIM
Ing. Synek, Ph.D.
T: stálý
8/2018
– spolupráce s ČSSI
Ing. Trnka ml., CSc.
T: stálý
9/2018
– spolupráce s agenturou ČAS
Ing. Keim, CSc.
T: stálý
10/2018
– spolupráce s IPR Praha
Ing. Komínek
T: stálý
4/2019
– ekonomika oblasti Praha (dopis nebo email)
Ing. Bukovský
T: 7.10.2019
6/2019
– témata na valnou hromadu 14.1.2020
členové výboru
T: 7.10.2019
8/2019
– témata do 2. dotazníku pro členy oblasti Praha
členové výboru
T: 7.10.2019
9/2019
– výjezdní zasedání do Berouna
Ing. Špačková
T: 23.10.2019
10/2019
– objednávka občerstvení a pronájmu salónku na výjezdní zasedání v Berouně
Ing. Wiatrová
T: 23.10.2019
11/2019
– semináře a exkurze CŽV jaro 2020
členové výboru
T: 31.10.2019
 
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 7. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský