Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 8/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7.10.2019

Zápis č. 8/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7.10.2019

Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek (částečně), Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni:
Ing. Eva Patáková, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Zahájení jednání
 • Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
1.  Kontrola úkolů, ukončené úkoly
3/2016
Ing. Bukovský – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – bude schůzka ohledně nového webu; do konce roku bude betaverze; od ledna 2020 bude nový web komory
5/2016
Ing. Trnka ml., CSc. – aktivní spolupráce se SŠ Dušní – sjednána schůzka s ředitelkou školy; Ing. Jelínek nabízí všem středním školám přednášky o památkách
6/2016
Ing. Špačková – plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno – na podzim se uskuteční přednáška o požární bezpečnosti staveb
27/2016
Ing. Bořek – spolupráce se SPŠS a SOU Kolín – dojednány přednášky Ing. Bořka o statice a Ing. Novotného
6/2018
Ing. Novotný, Ph.D. – péče a spolupráce se školami – Ing. Novotný nabízí všem středním školám své přednášky o izolacích
8/2018
Ing. Trnka ml., CSc. – spolupráce s ČSSI – 17.10. bude společná přednáška OK Praha a ČSSI na téma „Stavba vodního díla: Plavební komora Praha – Staré město“, přednáší Ing. Trnka ml.; zlepšit spolupráci s ČSSI – pozdě informují o společných akcích
4/2019
Ing. Bukovský – ekonomika oblasti Praha – Ing. Špačková informovala o zařizování schůzky s ekonomickým mandatářem Ing. Motyčkou a Ing. Mrázem; výbor se musí dohodnout ohledně požadavků
8/2019
členové výboru – témata do 2. dotazníku pro členy oblasti Praha – úkol zrušen
9/2019
Ing. Špačková – výjezdní zasedání do Berouna – úkol splněn
 
2.  Příprava valné hromady konané v úterý 14.1.2020 v Kongresovém centru
 • všichni členové výboru si připraví na příští zasedání (18.11.) návrhy na témata na VH 2020 podle výsledků dotazníku, návrhy na diskuzi, co se má řešit apod.
 • Ing. Pukl vystoupí na téma dotazníku pro naše členy (zhodnocení výsledků)
 • pozvat Ing. Žanet Hadžić (příspěvek o rekodifikaci)
 • členové výboru pošlou Ing. Wiatrové návrhy na nové delegáty oblasti Praha (na Shromáždění delegátů 2020)
 • Ing. Bukovský obešle všechny členy oblasti Praha ohledně námětů na řešení na valné hromadě (nutno uvést předem na programu pozvánky na valnou hromadu)
 • bod valné hromady – Strategický plán ČKAIT 2020-2023
 
3.  Semináře CŽV jaro 2020
 • výbor souhlasí s komerčním seminářem společnosti HL Hutterer-Lechner GmbH na téma odtokových armatur na kanalizaci
 • návrhy na nové semináře na jaro – Systémová integrita požárně bezpečnostních zařízení v projektové dokumentaci a praxi (Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA); odborná exkurze – nemocnice v Náchodě celá v BIMu (zajišťuje Ing. Bořek), vodní zákon v praxi (Mgr. Jaroslava Nietscheová z povodí Vltavy) – zajistí Ing. Pukl
 • členové výboru pošlou do 31.10. Ing. Wiatrové další návrhy na nové semináře a odborné exkurze
 • NEVEŘEJNÁ ČÁST ZÁPISU
4.  Výjezdní zasedání výboru do Berouna dne 23.10. (Ing. Špačková) – sál, program, pozvánka, přednášející
 • výjezdní zasedání výboru na podzim bude ve středu 23.10. asi od 14:00 v Berouně, zajišťuje Ing. Špačková (Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun – Závodí)
 • je rezervovaný salónek Sokrates pro cca 30-35 osob od 13:30; cena pronájmu – 690,- Kč/hod.
 • občerstvení – káva, voda, čaj, 2x chlebíček, koláček
 • Ing. Wiatrová pošle oficiální objednávku na salonek a občerstvení
 • přednášející – paní Báčová (BIM, duševní vlastnictví), Ing. Bukovský (vlastnosti stavebních výrobků), Ing. Novotný (hydroizolace spodní stavby), Ing. Synek (BIM)
 • Ing. Pukl a Ing. Keim se ze zasedání omluvili
 
      5.  Kulatý stůl RK Praha dne 11.11.2019 – BIM
 • kulatý stůl se bude konat od 9-13 hod. v Domě ČKAIT, 2. patro – velká zasedací místnost
 • účast potvrdili zástupci MMR (Ing. Žanet Hadžič) a MPO (Ing. Petr Serafín)
 • dále byli pozváni zástupci agentury ČAS, ČKAIT, ÚRS Praha, CzBIM, IPR Praha, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková (potvrdila účast)
 • o průběhu jednání bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví a také bude zveřejněna tisková zpráva
 • za výbor oblasti Praha se zúčastní Ing. Keim a Ing. Synek
 • Ing. Bukovský – hlavním problémem je, že metodiky a datový standard BIM jsou primárně zpracovávány pro dopravní stavby (není to zaměřeno na pozemní stavby)
 • Ing. Wiatrová zajistí občerstvení
      6.  Dotazník pro členy oblasti Praha – využití
 • řešit hlavní problémy na valné hromadě – uvést předem do Pozvánky
 • členové výboru pošlou Ing. Wiatrové témata na valnou hromadu podle výsledků dotazníku
 • Ing. Pukl – jako člen redakční rady časopisu Stavebnictví navrhne k projednání nějaké poznatky z dotazníku na příštím zasedání redakční rady časopisu
 
       7.  Zasedání představenstva dne 19.9.2019 – Ing. Špačková
 • bude přijata nová interní účetní, externí účetní paní Vendlová odchází do důchodu
 • od 1.1.2020 bude Deník autorizované osoby také v elektronické podobě – bude rozeslán hromadný email všem členům komory s dotazem, jestli chtějí přejít na elektronickou verzi; členové se můžou vrátit zpět k 2. verzi deníku pouze 1x ročně; noví členové si budou moci vybrat po slibu, kde budou přímo dotázáni, kterou verzi deníku chtějí; elektronická verze má stejné podmínky jako papírová; je připravena demoverze pro představenstvo; nelze do elektronické verze zpětně dopisovat, nelze ji antidatovat
 • autorizace – aktuálně je asi 32 000 členů komory, v roce 2019 bylo zatím podáno asi 500 nových žádostí o autorizaci
 • ekonomika a rozpočet ČKAIT – rozpočet na rok 2020 bude schvalován představenstvem na zasedání 21.11., členské příspěvky na rok 2020 zůstanou stejné – tedy 3 000,- Kč
 • upraví se ekonomická směrnice – odměny funkcionářů budou od roku 2020 zvýšeny; na Shromáždění delegátů 2020 se bude hlasovat o zvýšení
 • dostavba budovy ČKAIT na Sokolské 15 – na základě usnesení shromáždění delegátů byla objednána Studie proveditelnosti, kterou zpracovala prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. z Fakulty stavební ČVUT v Praze (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví), studie bude hotová v říjnu 2019; bude předložena 21.11. ke schválení představenstvu; studie řeší hlavně úpravu vstupu a nástavbu v 5.patře
 • Strategický plán ČKAIT na roky 2020-2023 – zpracoval Ing. Drahorád, Ph.D., Ing. Perlík a Ing. Mach; Ing. Drahorád předložil výsledky představenstvu – byl vyzván k dopracování a předložení ke schválení na příštím zasedání představenstva 21.11.; Strategický plán bude prezentován na valných hromadách oblastí v lednu 2020
 • ekonomika – byl udělán rozbor využití členských poplatků – kolik Kč jde na pojištění, kolik na publikace, vzdělávání apod.; Ing. Špačková by mohla prezentovat tyto výsledky na valné hromadě
 • komora chce snížit daňově neuznatelné náklady – výbor žádá ekonomickou komisi o seznam a příklady daňově uznatelných a neuznatelných nákladů, aby se mohl lépe plánovat rozpočet oblasti Praha (např. občerstvení není daňově uznatelný náklad, pronájem je daňově uznatelný)
 
    8. Další pracovnice regionální kanceláře – umístění prověří Ing. Synek
 • Ing. Synek prověřil možnost pronájmu kanceláře a přednáškového sálu na ČVUT
 • dořešit na příštím jednání výboru až bude Ing. Synek přítomen a sdělí výboru podrobnosti
 • problém – není pracovní náplň tajemnice a administrativní pracovnice kanceláře
 
      9. Komunikační aplikace pro členy oblasti Praha
 • Ing. Špačková – mladí členové chtějí být informováni každý den
 • Ing. Bukovský – potřeba zajistit osobu, která by se starala o komunikační platformu
 
        10. Různé
 • Ing. Žanet Hadžić byla jmenována ředitelkou Odboru stavebního řádu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Novotný informoval, že bude znovu žádat představenstvo ČKAIT o záštitu konference Izolace 2020 konané 6.2.2020 (21.11. zasedá představenstvo a bude se zabývat žádostmi)
 • NEVEŘEJNÁ ČÁST ZÁPISU
 • Ing. Špačková – byl jí předán k vyjádření návrh nové směrnice HZS – podle předloženého návrhu by členové s oborem autorizace PBS mohli zpracovávat pouze malé projekty, pro větší projekty by museli členové dělat další zkoušky např. na ministerstvu, případně certifikaci; návrhem je nová kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti – kategorie rizika staveb by byly 0, I., II., III.; směrnice byla zpracována jako podklad pro rekodifikaci stavebního práva (pro pracovní skupinu stavební právo hmotné); HZS žádá vyšší prověření pro nejsložitější stavby
 
11.  Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena – 23.10. 13:30, 18.11. od 16:30 hod. a 9.12. od 16:30 hod.
 
Úkoly:
 
3/2016
– spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
5/2016
– aktivní spolupráce se SŠ Dušní
Ing. Trnka ml., CSc.
Ing. Patáková
T: stálý
6/2016
– plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno
Ing. Špačková
T: stálý
27/2016
– spolupráce se SPŠS a SOU Kolín
Ing. Bořek
T: stálý
6/2018
– péče a spolupráce se školami
Ing. Novotný, Ph.D.
T: stálý
7/2018
– technická politika a BIM
Ing. Synek, Ph.D.
T: stálý
8/2018
– spolupráce s ČSSI
Ing. Trnka ml., CSc.
T: stálý
9/2018
– spolupráce s agenturou ČAS
Ing. Keim, CSc.
T: stálý
10/2018
–spolupráce s IPR Praha
Ing. Komínek
T: stálý
4/2019
– ekonomika oblasti Praha
Ing. Bukovský
T: stálý
6/2019
– témata na valnou hromadu 14.1.2020
členové výboru
T: 18.11.2019
10/2019
– objednávka občerstvení a pronájmu salónku na výjezdní zasedání v Berouně
Ing. Wiatrová
T: 23.10.2019
11/2019
– semináře a exkurze CŽV jaro 2020
členové výboru
T: 31.10.2019
12/2019
– publikace z roku 2019 jako dar pro SŠ
Ing. Wiatrová
T: prosinec 2019
13/2019
– návrh na nové delegáty oblasti Praha
členové výboru
T: 18.11.2019
 
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 8. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský