Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 9/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 25.11.2019

Zápis č. 9/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 25.11.2019

Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni:
Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková
Zahájení jednání
 • Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
1.  Kontrola úkolů, ukončené úkoly
3/2016
Ing. Bukovský – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – návrh zpracovává Aira Group; od ledna 2020 bude nový web komory; je nutno zvážit obsah, tak aby byl pro členy přitažlivý a zajímavý
10/2019
Ing. Wiatrová – objednávka občerstvení a pronájmu salónku na výjezdní zasedání v Berouně – úkol zrušen
11/2019
členové výboru – semináře a exkurze CŽV jaro 2020 – úkol splněn
 
2.  Semináře CŽV jaro 2020
 • nové semináře na jaro – Cena jako nástroj ve stavební profesi (Mgr. Magdalena Čevelová, MBA), Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze (Mgr. V. Mikule, J. Kučera, Ing. D. Čech), Navrhování zděných staveb (Ing. L. Vejvara, Ph.D.)
 • Ing. Synek – ve všech oblastech komory by měly proběhnout semináře na téma BIM v roce 2020
 • NEVEŘEJNÁ ČÁST ZÁPISU:
 
3.  Příprava valné hromady konané v úterý 14.1.2020 v Kongresovém centru
 • moderátorem valné hromady bude opět Ing. Michael Trnka ml., CSc.
 • začátek zasedání je od 15:00; členové výboru se dostaví na 14:00, aby vítali pozvané čestné hosty a členy oblasti Praha
 • čestní hosté – pozvat Ing. P. Serafína (MPO), Ing. Ž. Hadžič (MMR), Mgr. Z. Veselého (ČAS), pana Nechybu (ČAS koncepce BIM), děkany Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT
 • další body valné hromady k jednání – BIM; zlepšení služeb členům komory na základě požadavků z dotazníku (např. zvýšit počet seminářů); zeptat se členů oblasti, jestli mají zájem o novou formu vzdělávání – např. celodenní semináře s občerstvením, diskuzní semináře apod.
 
4.   Návrh komise – návrhová, mandátová, volební
 • mandátová komise – výbor navrhl tyto členy – Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Vlastimil Šmejkal
 • návrhová a volební komise se bude řešit příště 9.12.
 
5.  Návrh kandidátů do představenstva, Dozorčí rady a Stavovského soudu
 • rok 2020 bude opět volebním rokem – budou se volit noví členové představenstva, Stavovského soudu, Dozorčí rady a Dozorčí komise
 • členové výboru navrhnou vhodné kandidáty do 9.12.
6.  Delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů
 • oblast Praha potřebuje 64 delegátů a několik náhradníků na Shromáždění delegátů konaném v sobotu 28.3.2020
 • členové výboru navrhnou do 9.12. další vhodné kandidáty a pošlou na ně kontakt Ing. Wiatrové
7.  Náměty do pozvánky na valnou hromadu
 • všichni členové oblasti Praha, kteří mají platné emailové adresy, byli obesláni začátkem listopadu s dotazem ohledně námětů k řešení na valné hromadě 2020 (záležitosti k jednání je nutné uvést předem na programu pozvánky na valnou hromadu, protože se valné hromady neúčastní nadpoloviční počet členů)
 • ČKAIT potřebuje specializovanou právní poradnu a mediální propagaci
 • doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš navrhuje další variantu dostavby Domu ČKAIT
8.  Příprava výroční zprávy oblasti za rok 2019
 • Ing. Bukovský – zpráva bude přítomným členům předána písemně, přílohy vystaveny a budou promítány, předseda ústně zprávu bude komentovat a doplní
9. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2020
 • členové výboru navrhnou plán činnosti na rok 2020, který se bude projednávat na příštím zasedání 9.12.
 • do plánu je potřeba zařadit BIM a autorizované osoby; Ing. Wiatrová rozešle výboru plán na rok 2019 jako vzor
10.  Kulatý stůl RK Praha k BIM dne 11.11.2019 – Keim, Synek
 • 1. kulatý stůl RK Praha k BIMu se konal v pondělí 11.11.2019 v Domě ČKAIT v Praze
 • jednání se zúčastnili zástupci ČKAIT (Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka, paní Báčová), MMR (Ing. Žanet Hadžič), MPO (Ing. Petr Serafín), SPS (Ing. Vlastimil Rojík), agentura ČAS (Mgr. Zdeněk Veselý), CzBIM (Rudolf Vyhnálek), ÚRS Praha (Ing. Daniel Cihelka) a šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková; o průběhu jednání bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví a také bude zveřejněna tisková zpráva; řešil se hlavně datový standard; jednání bylo úspěšné – byla domluvena další spolupráce
  • Datový standart modelu – základní prvky modelu musí řešit především autorizované osoby
 • Ing. Bukovský – 2. kulatý stůl se bude konat v pondělí 16.12.2019 v Domě ČKAIT v Praze; hlavní téma jednání bude Datový standart modelu; pozváni byli – Ing. Žanet Hadžič (MMR), Ing. Petr Serafín (MPO) a Mgr. Zdeněk Veselý (ČAS); za komoru se účastní zástupci z AO z firem, kde se BIM užívá; cílem je výměna zkušeností autorizovaných osob při využívání různých datových standardů a zkušenosti s nimi při navrhování a provádění staveb, jejich obsahu a požadavků na data z úrovně státní správy
 • Ing. Keim – datový standart stavby – rozporné stanovisko bylo posláno za komoru na ČAS; ČKAIT by měla spolupracovat na vypracování základních dokumentů BIMu
 • metodiky ČAS – volně dostupné k připomínkování na www.koncepcebim.cz
 • 29.10. a 22.11. proběhla jednání o BIMu v Domě ČKAIT v Praze
 • Ing. Bukovský – měly by se zapojit i menší firmy jak projektanti, tak zhotovitelé
11.  Dotazník „Řekněte to na rovinu“
 • stejný dotazník byl rozeslán v několika oblastech komory; jsou k dispozici souhrnné výsledky
 • Ing. Bukovský – bližší informace budou až po jednání předsedů oblastí (dne 27.11.)
12. Další pracovnice regionální kanceláře – umístění prověřil Ing. Synek
 • Ing. Synek – volné prostory i přednáškový sál jsou k dispozici v Arcibiskupském semináři
 • výbor zásadně nesouhlasí se stěhováním administrativní pracovnice oblasti Praha do kanceláře tajemnice OK Praha
 • výbor upozorňuje na nedostatky práce administrativní pracovnice oblasti Praha
 • výbor žádá ředitele kanceláře komory Ing. R. Hnízdila, Ph.D., aby předložil pracovní náplně tajemnice a administrativní pracovnice oblastní kanceláře Praha
 • v úřední dny je nezbytně nutno zajistit plné pracovní obsazení kanceláře
 • bez další pracovní síly nelze zlepšovat služby členům
 
13. Rozpočet oblasti Praha na rok 2020
 • Ing. Bukovský – limit odborné činnosti za období od ledna do října 2019 je už na 100 % čerpání; do konce roku 2019 bude rozpočet na odbornou činnost překročen
 • je potřeba zkonzultovat limit rozpočtu na odbornou činnost na rok 2020 se zástupci ekonomické komise a představenstva komory
 • pozvat v lednu 2020 na zasedání výboru Ing. Motyčku
 
14. Různé
 • Ing. Bukovský – 27.11.2019 se uskuteční jednání předsedů oblastí ČKAIT; informace budou na příštím zasedání výboru 9.12.
 • Ing. Bukovský – výjezdní zasedání do Berouna dne 23.10. bylo zrušeno; náhradní termín bude v Berouně na jaře 2020
 • Ing. Bukovský – komunikační aplikace pro členy oblasti Praha – oblast Praha má adresu https://www.facebook.com/groups/ckaitpraha/; moderátorem bude Ing. M. Perlík; skupina bude přístupná pro všechny členy ČKAIT po ověření členského čísla a emailové adresy nahlášené v databázi ČKAIT
 • Ing. Synek – ČKAIT by se měla spojit s ČKA a pokusit se zavést honorářový řád a stanovit minimální ceny za projekty
 • 9.12. se po zasedání výboru uskuteční předvánoční vyhodnocení činnosti s pozvanými hosty
 
15.  Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena na – 9.12. od 16:30 hod. a 13.1.2020 od 16:30 hod.
 
Úkoly:
 
3/2016
– spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
5/2016
– aktivní spolupráce se SŠ Dušní
Ing. Trnka ml., CSc.
Ing. Patáková
T: stálý
6/2016
– plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno
Ing. Špačková
T: stálý
27/2016
– spolupráce se SPŠS a SOU Kolín
Ing. Bořek
T: stálý
6/2018
– péče a spolupráce se školami
Ing. Novotný, Ph.D.
T: stálý
7/2018
– technická politika a BIM
Ing. Synek, Ph.D.
T: stálý
8/2018
– spolupráce s ČSSI
Ing. Trnka ml., CSc.
T: stálý
9/2018
– spolupráce s agenturou ČAS
Ing. Keim, CSc.
T: stálý
10/2018
–spolupráce s IPR Praha
Ing. Komínek
T: stálý
4/2019
– ekonomika oblasti Praha
Ing. Bukovský
T: stálý
6/2019
– témata na valnou hromadu 14.1.2020
členové výboru
T: 9.12.2019
12/2019
– publikace z roku 2019 jako dar pro SŠ
Ing. Wiatrová
T: prosinec 2019
13/2019
– návrh na nové delegáty a náhradníky delegátů oblasti Praha
členové výboru
T: 9.12.2019
14/2019
– plán činnosti výboru na rok 2020
členové výboru
T: 9.12.2019
15/2019
– návrhy na kandidáty do představenstva, Dozorčí komise, Dozorčí rady a Stavovského soudu
členové výboru
T: 9.12.2019
 
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 9. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský