Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č.1 z ustavujícího jednání Stavovského soudu ČKAIT 2017

Zápis č.1 z ustavujícího jednání Stavovského soudu ČKAIT 2017

ZÁZNAM
 z 1. - ustavujícího jednání nově zvoleného Stavovského soudu ČKAIT, konaného dne 25. 3. 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6, bezprostředně po skončení volebního shromáždění delegátů ČKAIT.
 
Přítomni byli tito zvolení členové StS: Ing. Vítězslav Bezpalec (Hradec Králové), Ing. Petr Chytil (Zlín), Ing. Miroslav Klos (Brno), Ing. Jan Korbel (Praha), Ing. Josef Luňáček (Brno), Ing. Michal Odvody (Karlovy Vary), Ing.arch. Zdena Umlášková (Brno)
Omluveni byli tito zvolení členové StS: Ing. Pavel Hořejší (Jihlava), Ing. Milan Skyva (Praha), Ing. Zdeněk Tomek (Olomouc), Ing. Jaroslav Urban (Liberec)
 
Průběh jednání
  1. Podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a ustanovení § 10 odst. 2 organizačního řádu ČKAIT (dále jen OŘ ČKAIT) a §§ 8 a 14 volebního a jednacího řádu ČKAIT (dále jen VJŘ ČKAIT) se uskutečnila volba předsedy a místopředsedy StS ČKAIT na tříleté funkční období:
Na návrh z pléna byl předsedou StS zvolen Ing. Jan Korbel (6-0-1).
Na návrh Ing. Korbela byl místopředsedou StS zvolen Ing. Petr Chytil (6-0-1).
  1. Podle ustanovení § 28 odst. 2 Zákona a ustanovení § 10 odst. 3 a § 4 OŘ ČKAIT) budou stavovským soudem, pro jednotlivá disciplinární řízení, ustavovány tříčlenné disciplinární senáty, přičemž jejich personální složení bude zpravidla vycházet z místní příslušnosti jednotlivých členů StS buď k regionu Praha či regionu Brno.
  2. Za předsedy, v počínajícím tříletém funkčním období ad hoc ustavovaných disciplinárních senátů, byli plénem StS dnes zvoleni:
Ing. Jan Korbel (6-0-1),DS pro region Praha (za region zvoleno 5 členů)
Ing. Milan Skyva (7-0-0), DS pro region Praha
Ing. Petr Chytil (6-0-1), DS pro region Brno (za region zvoleno 6 členů)
Ing. Josef Luňáček (6-0-1), DS pro region Brno
  1. Příští jednání pléna Stavovského soudu ČKAIT svolá předseda StS samostatnou pozvánkou na podzim 2017 do sídla ČKAIT v Praze.
  2. Osvědčenými spolupracovníky StS, resp. regionálních disciplinárních senátů, zůstávají Milena Smilková (tajemnice StS ČKAIT a DS Praha), JUDr. Marie Urbancová (tajemnice DS Brno) a JUDr. Libor Vaňous (právní poradce StS).
  3. Listina s originálními podpisy jednání přítomných členů StS, verifikující obsah tohoto zápisu, je uložena u tajemnice  StS Mileny Smilkové.
Zapsal: Ing. Korbel