Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

 

konaného ve čtvrtek  22.2.2018 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

 

Přítomni:        Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Petr Chytil, Ing. Jan Korbel, Ing. Milan Skyva, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Jaroslav Urban,

Hosté :           JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno, JUDr. Libor Vaňous – právní poradce StS

Omluveni:     Ing. Pavel Hořejší, Ing. Miroslav Klos, Ing. Josef Luňáček, Ing. Michal Odvody, Milena Smilková  

Jednání zahájil předseda StS ČKAIT Ing.Korbel ve 13:00 hod. a přednesl rámcový program jednání, ke kterému nebyly připomínky. Dále tlumočil  pozdrav od omluveného Ing. Rylicha - předchozího předsedy StS.

  1. Ing. Korbel informoval o průběhu odvolacích řízení v uplynulém mezidobí, resp. o některých zajímavých kauzách.
  2. Systém i-Project provozuje ČKAIT nyní pod názvem DMS. JUDr. Urbancová vkládá  do systému spisy příslušející DS Brno. Zbývající dosud nenapojení členové stavovského soudu, resp. DS Brno, si mohou zajistit  přístup (připojení) do systému DMS přes IT pracovníky ČKAIT (Jendruščák, Javorik), kterým také bude poskytnut seznam členů DS s telefonními čísly, na kterých budou uvedenými zaměstnanci instruováni pro event. napojení svých PC. JUDr. Vaňousovi bude systém do PC nainstalován 15.3.2018 v rámci jednání DS Praha. Podklady následně již nebudou zasílány členům DS v listinné podobě.
  3. Rekonstrukce a dostavba  budovy ČKAIT v pražské Sokolské ulici. Architektonické soutěže se zúčastnily tři vyzvané ateliery. Porota stanovila pořadí návrhů, které přinesly zajímavá řešení. Vzhledem k vysokým investičním nákladům (dle finančního propočtu) budou vypsány upřesňující podmínky pro další kolo. Informace bude také v nejbližším čísle časopisu Z+i a samozřejmě na SD dne 24.3.2018 v Praze.
  4. Přítomní členové StS byli předsedou informováni aktualizaci Organizačního řádu ČKAIT, Profesního a etického  řádu ČKAIT a Disciplinárního řádu ČKAIT. Návrh nového znění bude předložen ke schválení březnovému shromáždění delegátů. Navrhované změny  byly probrány v diskusi.   
  5. Nejbližší termíny jednání DS Praha jsou již stanoveny na 15.3. a 12.4. 2018. Jednání DS Brno se uskuteční v úterý 20.3.2018
  6. V diskuzi byla probrána např. problematika  úřední desky Komory, poplatků za disciplinární řízení, odborných a znaleckých posudků pro účely disciplinárního šetření a řízení, absence opravného prostředku proti usnesení DR ČKAIT apod.

 

Jednání skončilo cca v 16:00 hod. Součástí tohoto zápisu je prezenční listina StS. 

Zapsal: Ing. Korbel