Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 14. 2. 2019

Zápis z jednání VO dne 14. 2. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 14. 2. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Finance a daně. 5. 2. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě 5. 3. 2019 od 15.00
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 5. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí se přednášky zatím vybírají a stále je možné tento výběr ovlivnit vlastními návrhy zaslanými na VO nebo předanými návratkami na valné hromadě.

3. Valná hromada Olomouc ze dne 22. 1. 2019
Většina členů výboru oblasti se podílela na přípravě VH a jejím technické zajištění. Na základě zpětných reakcí hostů a některých účastníků lze usuzovat, že se jim akce líbila, což je pro nás potěšující zjištění, ale též závazek do příštího roku. Z pohledu organizátora již nyní máme několik bodů, které by bylo vhodné zlepšit nebo udělat jinak.
Podrobnější informace o VH jsou zveřejněny samostatně na webu komory a v tomto zápisu z jednání je neopakujeme.

Z návratek našich členů jsme sestavili následující seznam námětů:
- Bezbariérové úpravy ve vztahu k dopravním stavbám
- Parkování ve městech (např. ve vztahu k regeneraci sídlišť)
- Cyklistické doprava a udržitelnost cyklostezek
- Zelená úsporám
- Stavební zákon (po své změně)
- Exkurze Stará Voda, Slezská Harta, Dlouhé. Stráně
- BAUMA Mnichov
Na jednání se podrobně probíraly přijaté návrhy z návratek získaných v rámci valné hromady a do příštího výboru je třeba ukončit jejich posuzování a případné rozšíření témat od členů výboru.
Po diskuzi všech členů se do další přípravy seminářů dostaly: Bezbariérové úpravy, Zelené střechy, Mapové podklady a využitelnost podkladů pro projektování, Návrhy topení a využití solární energie zejména pro NED a PD. Z exkurzí pak Rekonstrukce kaple sv. Anny, Protipovodňové opatření v Olomouci a most v Přerově. Nicméně finální stav bude odsouhlasen až na dalším VO.
Pro 1. pololetí roku 2020 se zatím uvažuje s přednáškou Ing. Létala pro obor elektro.

4. Zpráva o VH do Z+I
byla předsedou oblasti do uzávěrky odeslána. Vyjde článek o VH s fotodokumentací a v současné době je již připraveno nové číslo, kde se mimo jiné informuje o proběhlých VH oblastí.
Termín další VH v roce 2020 nyní připadá na 21. ledna od 15.00 hod. (místo bude včas upřesněno).

5. CŽV Daně a finance
V úterý 5. 2. se uskutečnil první seminář tohoto roku a oba přednášející poskytli účastníkům rady a návody pro vyplnění daňového přiznání a upozornili též na připravované změny pro tento rok. Z 59 přihlášených účastníků se bohužel 11 ani neomluvilo a blokovali tak místa jiným zájemcům.

6. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
Uzávěrka přihlášek byla 31. ledna 2019 a bylo přijato 42 přihlášek. Za ČKAIT a ČSSI se vyhodnocení soutěže budou účastnit 2 + 2 zástupci. Posuzování přihlášek a fyzické prohlídky staveb budou probíhat v měsíci únoru a březnu. Slavnostní vyhodnocení celé soutěže je pak naplánováno na 22. 3. 2019.

7. Spolupráce s ČSSI
Od 1. 2. 2019 probíhá výstava 150 let Spolku architektů a inženýrů v Království českém (SIA). Zástupce komory se účastnil i zahájení výstavy, na kterém byl podán od zpracovatelů celé výstavy k většině plakátů zasvěcený komentář. Výstavu doporučujeme shlédnout nejenom našim členům.

8. Návrhy z ostatních VH
VO se zabýval závěry z jednotlivých VH a zvažoval aktuálnost a využitelnost i pro naši oblast. Toto téma bylo následně široce probíráno s tím výstupem, že na příštím jednání VO se sjednotí postoj našich zástupců na SD 2019 v Praze. Do příštího roku pak vznikne podkladový materiál, který by měl být určen pro širší prezentaci našich návrhů.

9. Druhá schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16.00. Tento posun o 1 týden si vyžádala koordinace s jarními prázdninami v oblasti Olomouc.

Dne 14. února 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček