Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 01. 02. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 01. 02. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, J. Kozák, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, B. Gregor, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek, L. Bukovský, R. Loukota
(viz prezenční listina)
 
1) Projednání materiálu předloženého ing. Trnkou (konstrukcí zatížení větrem) - viz příloha
M. Trnka zpracoval a před jednáním rozeslal materiál týkající se zatížení větrem a konkrétních ze změn plynoucích ze zavedení ČSN EN 1991-1-4. Zejména pro stejná základní zatížení větrem zpracoval výpočty pro jednotlivé typy konstrukcí (haly s různým sklonem střechy a přístřešek). Výsledky ukazují na významné změny v oblasti součinitelů expozice, a to v řádu až 100%.
MDr následně informoval o průběhu jednání TNK38, kde bylo zmíněno, že ČSN EN 1991-1-4 bude v blízké době revidována. Hlavním důvodem jsou výše zmiňované hodnoty součinitelů expozice, které byly i v návrhu této ČSN EN členskými státy několikrát významně měněny. Současně je žádoucí, aby takové existující studie, jako zpracoval M. Trnka, byly použity jako podklad pro jednání CEN.
Bylo dohodnuto, že M. Trnka doplní základní materiál tak, aby jej bylo možno zaslat prof. Holickému jako podklad pro jednání o změně ČSN EN 1991-1-4 (termín 21. 2. 2016). Současně bylo dohodnuto, že materiál bude dopracován do úrovně komentovaného příkladu a vydán jako vzorový příklad v systému PROFESIS. Připomínky k materiálu mohou členové aktivu zasílat přímo M. Trnkovi.
V souvislosti s touto tématikou byla také diskutována situace okolo zatížení a navrhování dalších konstrukcí větrem, zejména lávek pro pěší. B. Gregor uvedl, že vzorové příklady návrhu lehkých konstrukcí zatížených větrem zpracovávané jím a jeho kolegy (viz předchozí zápisy) jsou již dokončeny a budou rozeslány k připomínkám členům aktivu.
 
2) Projednání materiálu obsah statického výpočtu - viz přílohy
V těsné návaznosti na projednání materiálu Zatížení větrem probíhala debata o obsahu a rozsahu statického výpočtu. Základní materiál M. Trnky doplní P. Bek svou šablonou zpracovanou zhotovitelskou firmou přímo pro potřeby koordinace rozsáhlých projektů. Debata však po úvodu směřovala více do hloubky, a to k samotnému rozsahu činnosti autorizovaných osob v průběhu výstavby a důvodům, které vedly k této debatě.
Přítomnými bylo konstatováno, že základním problémem je absence relevantních informací o postupu projekčních a realizačních prací mezi laickou veřejností. Laická veřejnost zhusta nemá představu o rozsahu odpovědnosti autorizovaných osob a legislativě vázající se k výkonu vybraných činností ve výstavbě. Tato situace je navíc umocněna platnou legislativou, která výslovně a podrobně nestanovuje prostředky a mechanismy kontroly projektové dokumentace a stavebních prací, což často vede k mylným předpokladům a následně k problémům jak při návrhu, tak při realizaci staveb. Tristní situace není v současnosti odpovídajícím způsobem řešena ani v rámci ČKAIT, když nejsou k dispozici relevantní informace pro laickou veřejnost.
Bylo konstatováno, že pro vyřešení situace musí být nejprve připraven rámec činnosti autorizovaných osob v jednotlivých etapách projektové přípravy a realizace staveb, který bude zahrnovat stanovení odpovědných osob, rozdělení jejich odpovědnosti a povinnosti vůči platné legislativě. Následně budou definovány doporučené postupy pro zajištění řádného vedení projektových prací a stavebních prací, včetně změn během výstavby. S ohledem na současnou situaci se jako nejvýhodnější jeví klasický smluvní vztah, kdy by mohly být zpracovány vzorové smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti. Do takto vzniklého rámce lze pak snadno zapracovat povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v příslušných oborech zabývajících se navrhováním stavebních konstrukcí s ohledem na jejich stabilitu a mechanickou odolnost (zejména IS, IM a IG).
S projednávaným tématem současně úzce souvisí i téma kontroly autorizovaných osob, které bylo v rámci diskuze také zmíněno. V současnosti se jedná především o kontrolu projektů z hlediska zajištění stability a mechanické odolnosti. Z výše zmíněné diskuze vyplynulo, že v současnosti nejjednodušším řešením je úprava smluvního vztahu mezi objednatelem a zpracovatelem projektové dokumentace. Příslušné návrhy smluv by mohly být zpracovány v rámci ČKAIT, a to v několika úrovních podle očekávaných investičních nákladů a důležitosti (třídě následků) stavby.
Rámcové zpracování a redigování příspěvků členů aktivu provede V. Mach. Veškeré materiály a návrhy k tomuto tématu zašlou členové aktivu proto přímo jemu tak, aby je mohl na příští jednání aktivu připravit k diskuzi.
 
3) Žádost o vyjádření MMR k možnostem autorizace statických výpočtů AO ČKA
M. Drahorád znovu požádá o zaslání oficiální žádosti ČKAIT o vyjádření MMR ČR ve věci tvrzení ČKA v záležitosti autorizace statických výpočtů autorizovanými osobami ČKA. Tato záležitost byla opakovaně řešena v aktiku Statika a je k dispozici i stanovisko Legislativní komise ČKAIT. Původní dopis obsahoval některé sporné části, které M. Drahorád upraví a znovu zašle jako podklad pro jednání Představenstva.
 
4) Návrhy na zařazení témat do Z+i a zpracování článků
M. Drahorád požádal o návrhy témat k zařazení do Z+i a případné zpracování článků. Jako aktuální se jeví zejména záležitosti diskutované v rámci bodů 1) a 2) tohoto jednání. Návrhy je možno zasílat přímo M. Drahorádovi.
 
5) Různé
M. Trnka informoval o situaci kolem aktivu Geotechnika, který se v současnosti snaží vyvolat jednostrannou diskuzi o geotechnických tématech. Přítomní se shodli, že jakákoliv názorově nevyvážená aktivita nebo diskuze nemůže být ČKAIT podporována, a to zejména s ohledem na poslání a postavení profesní organizace.
Na základě diskuze bylo konstatováno, že obsah a forma webových stránek ČKAIT je na vysoce nevyhovující úrovni, a to jak obsahově, tak i koncepčně. Chybí zejména aktuální informace z oborů autorizací pro AO, chybí základní informace pro laickou veřejnost (např. komentované doporučené rozsahy dokumentací, doporučené postupy při zadávání projektové dokumentace a její obsah v závislosti na rozsahu stavby a určení projektové dokumentace) a chybí prostor pro sdílení neveřejných dokumentů (materiály ze školení ČKAIT, interní materiály Komory, apod.). Návrhy na zlepšení je možno zasílat buď M. Drahorádovi, nebo přímo na SVI k rukám ing. Janouškové.
 
6) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání k připomínkám : 23.5.2016 v 10:00
 
 
Zapsal: M. Drahorád