Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 12. 09. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 12. 09. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, V. Zima, 
(viz prezenční listina)

1) Finalizace materiálu "Zatížení větrem" - ing. Trnka
V rámci jednání M.Trnka shrnul stav v jakém se dokument nachází (materiál byl zkrácen a doplněn závěry ohledně vývoje zatížení, výpočetních postupů a doporučení pro praktické výpočty). Následně informoval, že materiál je již připraven k vydání a bude otištěn v časopisu Stavebnictví.

2) Technický předpis pro statické výpočty
V rámci vývoje situace na ČKAIT došlo k posunu nahlížení na technické předpisy a v rámci činnosti technické komise ČKAIT bylo doporučeno a odsouhlaseno vydávání Technických standardů ČKAIT. Do přípravy těchto standardů je proto vhodné zařadit i připravovaný materiál o statických výpočtech, který byl diskutován v rámci jednání aktivu Statika dne 23. 5. 2016. P.Bek, který byl odsouhlasen jako hlaví zpracovatel proto připraví materiál ve smyslu technických standardů. Jako podklad mu budou poskytnuty všechny materiály týkající se tohoto tématu diskutované a připravené v rámci činnosti aktivu (zašle M. Drahorád). Další informace a materiály je možno získat od ing. Janouškové (SVI).

3) Různé
M. Trnka informoval o změnách v TNK 35 pro ocelové konstrukce. Ing. Hášu, dosavadního předsedu, nahradil minulý měsíc ing. Gregor (EXCON), který se současně stal členem TNK 38 (spolehlivost konstrukcí). M. Trnka dále informoval o svém rozhodnutí rezignovat na členství v TNK 35, když navrhuje jako svého nástupce v rámci ČKAIT ing. J. Maivalda. Bylo dohodnuto, že ing. Maivalda nominuje ČKAIT přes Technickou komisi (L. Bukovský).
M. Drahorád doplnil informace M. Trnky z TNK 35 dalšími personálními změnami v rámci TNK 38.
Po dlouhé diskuzi bylo konstatováno, že v rámci celoživotního vzdělávání je nutno navázat na dříve pravidelně publikované informace z praxe popisující nehody a havárie staveb. Aktiv Statika proto doporučuje znovuzavedení rubriky "Ze zkušeností soudního znalce" do komorových periodik.
L. Vejvara informoval o stavu publikace "Zděné konstrukce", která byla v rámci SVI odsouhlasena k přípravě. Současně bylo konstatováno, že stávající publikace, zejména knihu doc. Lorence vydanou v loňském roce, je nutno průběžně doplňovat platnými odkazy a odkazy na podrobné informace týkající se jednotlivých konstrukcí a problémů jejich navrhování. Jako nejvhodnější médium byl doporučen systém Profesis.
Z diskuze dále vyplynulo, že problematika prohlídek existujících konstrukcí (beton, zdivo, dřevo) je v pozemním stavitelství stále častěji skloňována, přičemž chybí základní technický předpis, podle nějž by se postupovalo. Platná technická norma pro ocelové konstrukce vydaná v roce 2014 přitom poskytuje ideální podklad pro zpracování předpisů pro další materiály. Bylo dohodnuto, že na ÚNMZ bude podán podnět ke zpravování technické normy a bude osloveno CTN Kloknerova ústavu s návrhem tuto normu v rámci činnosti technické normalizace zpracovat.


4) Termín dalšího jednání 
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 7. 11. 2016 v 10:00


Zapsal: M. Drahorád