Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 18. 2. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 18. 2. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, V. Bureš, P. Jiříček, L. Bukovský, T. Penk
(viz prezenční listina)
Hosté:              -
 
1) Informace o činnosti  
M. Drahorád informoval o aktivitách v oboru technických norem týkajících se oboru, zejména o přípravě novelizovaného znění EN 1990, EN 1992-1-1, přípravě ČSN 73 2030 (zatěžovací zkoušky), ČSN 73 2044 (dynamické zatěžovací zkoušky), ČSN 73 6209 (zatěžovací zkoušky mostů), ČSN 73 0038 (hodnocení existujících konstrukcí) a ČSN 73 0043 (ověřování životnosti konstrukcí). Na většině norem spolupracuje Kloknerův ústav ČVUT a jsou či byly připomínkovány i ze strany ČKAIT. Informace o novelizaci EN 1993 přidal B. Gregor, informace o stavu geotechnických norem potom V. Mach - ČKAIT, aktiv Geotechnika zpracovává v současnosti normu ČSN 73 1004.
L. Vejvara uvedl, že konference Statika 2019 je ve finální fázi příprav a bude se konat 4.4.2019. Vyzval členy Aktivu k návštěvě a aktivní spolupráci. M. Drahorád následně informoval o přednáškové činnosti v oblasti Praha (semináře k průzkumům a hodnocení stávajících konstrukcí). J. Chaloupský nabídl svou přednášku k havárii v České Třebové (bude prezentována na konferenci Statika 2019). V. Honzík dále uvedl, že znovu s kolegy uvedli přednášku k panelovým domům.
 
2) Rekodifikace stavebního práva
L. Bukovský krátce shrnul stav a vývoj situace v oblasti rekodifikace stavebního práva, která momentálně probíhá. Na konci roku 2018 byla zpracována analýza, ze které vyplynulo velké množství rozporů. V současně připravované rekodifikaci je významně potlačeno hmotné stavební právo, a to na úkor práva procesního (jednotlivá řízení). Současně není nijak řešena současná neutěšená situace z hlediska odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, což se ukazuje například u havárií stavebních konstrukcí v poslední době.
Po rozsáhlé debatě Aktiv doporučuje zaměřit se z hlediska AO na zásadní význam dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jejího potvrzení AO (stavbyvedoucím), kontrolu dokumentace a provádění stavby příslušnými zodpovědnými AO. Zejména zásadní to bude u staveb, které nebudou podléhat kolaudaci.
Jako vysoce nešťastný shledává Aktiv způsob zapojení ČKAIT do průběhu rekodifikace stavebního práva. Na připomínky a zpracování analýz není dostatek času (zpravidla méně než 2 týdny, někdy dokonce jen několik dní) a materiály jsou distribuovány na poslední chvíli.
 
3) Vzdělávání autorizovaných osob (AO)
Bylo konstatováno, že vzdělávání AO je nutno dlouhodobě podporovat, aktivně připravovat a pořádat semináře a přednášky k navrhování a hodnocení nosných konstrukcí. Závažná témata týkající se bezpečnosti staveb je rovněž nutno publikovat i v neodborném tisku tak, aby s nimi byla postupně seznamována i laická veřejnost, která tvoří největší skupinu uživatelů a správců konstrukcí. M. Drahorád vyzval přítomné k aktivní přípravě seminářů a jejich nabídnutí všem oblastem (skrze SVI).
Z hlediska celoživotního vzdělávání a přípravy na tzv. "e-learning" připravuje ČKAIT platformu pro webové semináře a on-line vzdělávání. Základní platforma je již připravena (zajišťuje SVI, ing. Hejduková) a je nutno připravit pilotní seminář/semináře pro zkušební provoz systému. M. Drahorád vyzval přítomné k aktivní spoluúčasti na projektu. S D. Hejdukovou bylo dohodnuto, že Aktiv připraví pilotní seminář (zajišťuje M. Drahorád).
4) Různé
L. Vejvara upozornil na faktické chyby v aktuálním vydání publikace Stavebnictví do kapsy (IC) a doporučil, aby před dalším vydáním této publikace byla provedena kontrola ze strany aktivů, do jejich působnosti titul spadá.
P. Bek předloží do příštího jednání k diskuzi materiál "Šablona statického výpočtu".
 
5) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 20. 5. 2019 v 10:00.
 
Zapsal: M. Drahorád