Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 18. 9. 2017

Zápis z jednání 10:00, 18. 9. 2017

Přítomni:         V. Mach, K. Jung, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, J. Maivald
Hosté:              J. Dolejš
 
1) Vystoupení Doc. ing. J. Dolejš
J. Dolejš vystoupil jako zástupce Českomoravské komory lešenářů (ČKL). Informoval o stávajícím stavu v oblasti navrhování, provádění a kontroly dočasných konstrukcí, zejména lešení. Shrnul stávající legislativní situaci, kdy je odpovědnost za dočasné konstrukce nejčastěji na straně autorizovaných osob vedoucích stavbu. Současně upozornil na skutečnost, že navrhování a stavba lešení, jakožto částečně typizovaných konstrukcí, podléhá pouze legislativním pravidlům definovaným nařízením vlády 362/2006.
Problematika má je v současnosti řešena doporučenou kvalifikací, v budoucnu má být pro výše uvedené práce profesní kvalifikace požadována vždy (novela NV 362 se připravuje). S ohledem na význam konstrukcí a těsnou provázanost na ČKAIT nabízí ČKL vzájemnou spolupráci a podporu v jednotlivých profesních aktivitách, zejména v oblasti lešení, skruží apod. Komora lešenářů v současnosti nabízí dvě základní profesní kvalifikace - projektant lešení a instruktor lešenářské techniky.
Přítomnými byla představená aktivita oceněna a bylo konstatováno, že havárie pomocných konstrukcí jsou častým problémem ve stavební praxi, stejně jako nízké povědomí autorizovaných osob o této problematice. Dále bylo konstatováno, že spolupráce obou Komor je nutná, minimálně s ohledem na význam dočasných konstrukcí pro výstavbu a zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při výstavbě.
Bylo dohodnuto, že ČKL připraví pro ČKAIT odborné přednášky na téma dočasných konstrukcí, a to v rámci systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Dále ČKL připraví základní podkladové materiály, které budou využity při přípravě odborných publikací   ČKAIT, základních materiálů v systému PROFESIS a případně uveřejněny na webových stránkách ČKAIT. Základní rámec spolupráce a možnosti vzájemné podpory projedná M. Drahorád na Představenstvu ČKAIT.
 
2) Informace z jednání Představenstva (14. 9. 2017)
M. Drahorád informoval o závěrech jednání Představenstva:
  • Představenstvo a Autorizační rada zamítly žádost o upřesnění rozsahu autorizačního oboru Statika a dynamika ve vztahu k ostatním oborům, zejména k oboru Pozemní stavby (viz zápis z předchozího jednání aktivu a zápis z jednání autorizační rady 14. 6. 2017) - viz Příloha 1.
  • Představenstvo vysvětlilo na žádost Aktivu statika statut člena TNK, kdy jmenovaný člen má právo na náhradu času stráveného prací v TNK ve výši schválené Představenstvem (viz příslušná směrnice). Náhrady se uplatňují u ředitele kanceláře ČKAIT, jako podklad slouží podrobný rozklad činnosti. Protože normalizační činnost je z pohledu ČKAIT významná, Představenstvo současně připustilo, že v blízké budoucnosti budou pravidla pro výkon činnosti jmenovaných osob v rámci normalizační činnosti upřesněna (v současnosti zpracovává Technická komise Statut člena TNK).
  • Představenstvo podporuje Konferenci statiků, která se bude konat v dubnu 2018 v Plzni. Přípravu má na starosti oblast Plzeň (R. Špalek a L. Vejvara).
  • Na základě žádosti Technické komise byl diskutován návrh finančních prostředků pro rozpočet 2018, M. Drahorád upřesnil po diskuzi požadavky stran činnosti TNK, metodických pokynů a technických podmínek ČKAIT. Podrobně bude návrh rozpočtu diskutován a finalizován na příštím jednání Představenstva (11/2017).
 
3) Překrývání autorizačních oborů - další postup
V návaznosti na zamítnutí upřesnění rozsahu autorizačních oborů Autorizační radou a Představenstvem (zejména stran oboru Statika a dynamika) byly diskutovány možnosti dalšího postupu. Nejprve bylo konstatováno, že všeobecným názorem odborné veřejnosti je nutnost zvyšování odborné způsobilosti AO v oboru navrhování nosných konstrukcí, kterou má primárně zajišťovat a vyžadovat ČKAIT. S tím souvisí i nutnost podrobnější specifikace požadavků na projektové práce a její výstupy (grafické a textové přílohy). Z diskuze vyplynulo, že jedinou současnou reálnou možností je osvěta laické veřejnosti stran požadavků na projektovou dokumentaci, její obsah a kontrolu.
Bylo dohodnuto, že nejprve bude aktualizován metodický pokyn ČKAIT MP 1.7.1, Statika a dynamika staveb (S). Spolupráce autorizovaných osob. Na základě tohoto pokynu budou potom připraveny základní materiály pro veřejnost, které budou obsahovat požadavky na jednotlivé stupně projektové dokumentace staveb a možné mechanismy kontroly. Současně budou připraveny podkladové materiály týkající se odpovědnosti a povinností jednotlivých účastníků výstavby.
Úkol: Prostudovat MP 1.7.1 a připravit připomínky (všichni).
 
4) Konference statiků
L. Vejvara informoval o připravované konferenci statiků v Plzni. V současnosti probíhá příprava odborného programu, místo konání je zajištěno. V následujícím období bude upřesněn přípravný výbor a garanti odborného obsahu. Členové aktivu jsou připraveni pomoci s přípravou odborného programu konference.
 
5) Různé
L. Bukovský navrhl podat k Legislativní komisi a Dozorčí radě návrh na prošetření autorizovaných osob spojených s havárií sportovní haly v České Třebové.
 
6) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 27. 11. 2017 v 10:00.
 
 
Zapsal: M. Drahorád