Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 23. 11. 2015, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 23. 11. 2015, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Pánek, M. Drahorád, P. Rybár
(viz prezenční listina)
 
1) Návrh úpravy znění usnesení Autorizační rady ze dne 17.9.2015
Na jednání Autorizační rady dne 17. 9. 2015 předložil Ing. Najdekr podnět předsedy aktivu geotechnika Ing. Říčici. Autorizační rada doplnila (a následně toto doplnění schválila) pro obor geotechnika § 18, písm. e) následně:
"autorizovaný inženýr v oboru geotechnika je oprávněn též definovat, jaký geotechnický průzkum a v jakém rozsahu má být proveden pro návrh dané geotechnické konstrukce pro splnění požadavků ČSN EN 1997-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
V rámci této činnosti definuje geotechnické požadavky pro organizaci, která je oprávněna provádět geotechnické (inženýrskogeologické) průzkumy, určuje rozsah terénních, průzkumných (odkryvných) prací, druh terénních i laboratorních zkoušek a specifikuje otázky, na které mají tyto práce odpovědět. Úzce spolupracuje s řešitelem tohoto úkolu při vyhodnocování získaných poznatků.
Podle výsledků geotechnického (inženýrskogeologického) průzkumu definuje geotechnický model pro ověření mezních stavů, které přicházejí v úvahu včetně určení příslušných charakteristických hodnot pro potřebu návrhu geotechnické konstrukce. Podle potřeby projektových prací specifikuje rozsah doplňkového průzkumu."
Toto ustanovení má být zahrnuto do příštího vydání publikace "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby". Zákon č. 360/1992 Sb., § 18, písm. e) zůstane beze změn.
Aktiv Statika proti tomuto usnesení vznesl námitku ve smyslu přeurčitosti upraveného §18, zejména s dopadem na obory překrývající se s oborem geotechnika (statika a dynamika, mosty a inž.konstrukce, vodohospodářské stavby). Na základě námitky byli na jednání Aktivu pozváni zástupce Autorizační rady (ing. Skřivánek) a zástupce Aktivu geotechnika (doc. Masopust), který výše uvedené doplnění inicioval.
Doc. Masopust podal k výše uvedenému obsáhlý výklad zaměřený na osvětlení stávající situace (spory geotechniků s geology) a důvody iniciativy aktivu Geotechnika. J.Vrba dále doplnil výklad problematiky z pohledu člena Dozorčí rady. Následně byla problematika diskutována (na místě a následně elektronickou poštou) se závěrem, že navržené doplnění §18 písmeno e) se doporučuje redukovat takto:
"Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika je též oprávněn navrhovat požadavky na geotechnický průzkum."
Tím se v rámci zákonných možností zajistí požadavky geotechniků a současně nebude nutno blíže specifikovat další autorizační obory překrývající se s oborem geotechnika. Závěry projednání byly sděleny ing. Skřivánkovi, ing. Najdekrovi a zástupcům aktivu Geotechnika.
2) Kontrola zápisu minulého jednání Aktivu
Ohledně dopisu na MMR ve věci stanoviska Komory architektů prezentovaného na jejich webových stránkách (https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/komentare-k-legislative/opravneni-zpracovavat-statiku), které hovoří jednoznačně kladně o možnosti zpracování statických výpočtů autorizovaným architektem, byla na představenstvu vedena diskuze, ze které vyplynuly požadavky na drobné doplnění (zajistí M. Drahorád). Text dopisu se tímto nemění, změny se týkají pouze doplňkového materiálu.
M. Drahorád informoval o výsledcích předběžného projednání rozšíření autorizačních zkoušek oboru Pozemní stavby o povinnou část Statika. Většinový názor je pozitivní, tj. rozšířit vhodným způsobem autorizační zkoušku oboru IP tak, aby obsahovala část Statika, nejlépe formou průřezových otázek tak, jako je tomu na oboru IS.
M. Drahorád současně podal informace o rozdílech a průběhu autorizačních zkoušek oboru IS v Praze a Brně. Konstatoval. Že rozdíly nejsou zcela zásadního charakteru, na jednotlivých zkušebních místech se pouze akcentují různé části zkoušky. Diskuze se zkoušejícími a tajemníky komisí ukázala, že je možné a také žádoucí větší sjednocení přístupu. O možnostech a způsobu sjednocení přístupu se v současnosti jedná.
S odkazem na rostoucí množství autorizovaných osob (AO) nadnesl M. Drahorád otázku možností kontroly AO ze strany Komory. Vzhledem k požadavkům na průběžné vzdělávání a odpovědnost AO bude do budoucna tento problém nutno řešit. Vzhledem k povaze některých oborů (zejména oborů souvisejících s navrhováním a posuzováním mechanické odolnosti a stability konstrukcí) se jedná téměř o veřejný zájem. S ohledem na nedostatek času požádal M. Drahorád přítomné o zamyšlení nad tímto tématem a formulaci základních myšlenek do příštího jednání Aktivu.
Navazující diskuze se týkala nutného rozsahu statického výpočtu (M. Trnka) v jednotlivých stupních dokumentace. Po krátké diskuzi bylo konstatováno, že bude dopracován již jednou projednávaný návrh rozsahu statického výpočtu, který bude následně prezentován jako doporučený ze strany Komory.
3) Plán inovace a doplnění publikací v rámci systému Profesis na roky 2015 až 2016
MDr informoval o konané poradě Rady pro rozvoj profese (RPRP) a jejích základních výsledcích. Plán připravovaných publikací se z pohledu aktivu Statika nemění, dopracování jednotlivých částí již existujících publikací bude probíhat postupně v závislosti na finančních prostředcích. Primárně se předpokládá publikace na webu Profesis.
Publikace Hodnocení industriálních staveb týkající se problematiky hodnocení existujících konstrukcí, připravená pracovníky Kloknerova ústavu, byla oponována 5-ti oponenty a s ohledem na značně nevyvážený obsah nebyla přijata k publikaci. Publikaci vydá Kloknerův ústav vlastním nákladem. Do budoucna se ale na základě předběžné dohody počítá s vydáním samostatného materiálu k tomuto tématu. Předběžně je dohodnuta spolupráce s Kloknerovým ústavem, VŠB Ostrava a VÚT Brno.
K námětům diskutovaným na minulém jednání Aktivu:
a) Typové podklady k soustavám panelových budov (v systému Profesis je v současnosti publikována pouze jedna soustava - HK) - bylo konstatováno, že další typové podklady v papírové podobě by měly být k dispozici v kancelářích ČKAIT, současně byla jednomyslně podpořena myšlenka digitalizace těchto podkladů - Trvá. Nutno nalézt další zdroje financování.
b) Typové podklady k mostním prefabrikátům - jsou vlastněny řadou subjektů v rámci Komory i mimo ni. V návaznosti na proběhnuvší Seminář mostních inženýrů informoval M. Drahorád o možnostech spolupráce s Unií mostařů (UM), která rovněž chystá uveřejnění těchto typových podkladů. Předběžně byla dohodnuta spolupráce s UM (doc. Tomek) s tím, že finanční náklady a zpracování materiálů by bylo možno rozdělit (předběžná dohoda s SVI). V současnosti je v běhu zjištění autorských práv. V. Mach sdělil, že pokud budou autorská práva v rukou MD ČR, bylo by možné tyto materiály získat na základě rozvinuté již spolupráce Komory a MD ČR.
c) M. Drahorád informoval o začátku zpracování publikace týkající se lávek pro pěší (ing. Studničková, doc. Ryjáček, M.Drahorád). V současnosti je k dispozici odsouhlasený obsah publikace a se zpracováním textu se započalo. Předpokládaný termín vydání 06/2016.
Nově informoval V. Mach o záměru zpracovat "Komentované příklady stanovení charakteristických hodnot vlastností zemin na základě průzkumu". Tento materiál by měl vypracovat doc. Masopust.
M. Pánek uvedl vydání překladu, v systému Profesis ing. Koželouha, německých skript Dřevěné konstrukce – Eurokód 5 – Příklady výpočtů, modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015, autor prof. Ralf-Werner Boddenberg. Publikace obsahuje 108 příkladů z celého rozsahu Eurokódu 5, včetně tesařských spojů, a pomocných tabulek pro navrhování konstrukčních prvků a spojovacích prostředků.
 
4) Připravované semináře, vzorové příklady a články - Kontrola úkolů a nové záležitosti
Stav dohodnutých příspěvků do časopisů, stav připravovaných seminářů a návrhy na nové pomůcky a články:
  • Zmenšovací součinitele při návrhu tlačených a ohýbaných zděných konstrukcí - V. Honzík + M. Drahorád - Publikováno v časopise Stavebnictví
  • Dynamické zatížení větrem - vzorový příklad analýzy odezvy konstrukce (D. Gregor) - předáno k připomínkám (M. Drahorád) - Trvá
  • Zatížení větrem na střechy a přístřešky (požadavky EN a možná zjednodušení pro jednotlivé prvky konstrukce) – Trnka - Předáno k připomínkám
  • Principy a metodika návrhu gabionových zdí – Chaloupský- Trvá
  • Navrhování základových konstrukcí na odvodněném a neodvodněném podloží, význam efektivních a totálních parametrů zemin, příklady návrhů – Chaloupský - Trvá
  • Komentované příklady navrhování zděných konstrukcí (L. Vejvara) - M. Drahorád předal připomínky zpracovateli - Trvá
4) Různé
Problém bezpečnosti při návrhu výměny výtahů (J. Vrba) - v této záležitosti MMR ČR vydalo cv dubnu 2014 samostatné stanovisko, kterým stanovilo požadavky na údržbu a výměnu výtahů. Stanovisko ministerstva obdržely všechny stavební úřady. Pokud se některý SÚ stanoviskem neřídí, je nutné na to zákonnou cestou poukázat, tzn. podat podnět na prošetření konkrétního případu.
5) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl stanoven na 8. 2. 2016 v 10:00. S ohledem na to, že od 12:30 je plánováno zasedání Představenstva navrhuje se posunout termín na 1. 2. 2016 od 10:00.
Po korespondenční dohodě byl termín upraven na 1. 2. 2016 od 10:00.
6) Vyúčtování nákladů členů Aktivu
V rámci vyúčtování vznesl M. Drahorád žádost o doplnění podkladů pro vyúčtování do 27. 11. 2015.
 
 
 
Zapsal  M. Drahorád