Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 9. 9. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 9. 9. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, V. Honzík, J. Kozák, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, P. Jiříček, S. Rada, M. Rada,
(viz prezenční listina)
Hosté: -
 
1) Informace o činnosti Aktivu
V posledním období probíhala diskuze stran aktualizace technické normy ČSN 73 0038 - Hodnocení existujících konstrukcí, k níž Aktiv připravil připomínky. V současnosti je připravena finální verze aktualizace. M. Drahorád informoval, že je třeba ještě upravit tabulku příkladů zatřídění staveb do tříd následků (CC1 až CC3). M. Drahorád rozešle aktuální návrh tabulky s příklady e-mailem - připomínky do 15. 9. 2019.
P. Bek finalizuje a rozešle členům Aktivu materiál "Vzorový obsah statického výpočtu". Text musí být připraven do 6. 10. 2019 tak, aby mohl být zařazen na program jednání RPRP dne 15. 10. 2019.
 
2) Vliv aktuálních trestních kauz na praxi AO
Byly široce diskutovány okolnosti, aktuální situace a důsledky aktuálních trestně-právních kauz na praxi AO a jejich případné důsledku v blízké budoucnosti. Zejména se jedná o kauzy "zastřešení haly v České Třebové" a lávka v Troji".
Ke kauze Česká Třebová bylo na úvod konstatováno, že mezi AO je nyní všeobecně rozšířen názor, že za kauzu jsou odsouzeni pouze projektanti. Tento názor je mylný, ing. Škorpil figuroval podle výsledků vyšetřování jako odpovědná osoba ve firmě, zajišťující část stavebních prací vážících se k havarovanému vazníku. Skutečností tedy je, že trestem byl postižen jak projektant, tak i zhotovitel. Na základě výsledků procesu a informací jeho účastníků je ale nutno konstatovat, že v průběhu procesu nebyly z nejasných příčin podrobně diskutovány a zohledněny další rozhodující skutečnosti, zejména:
  • činnost a podíl dalších osob zapojených do procesu výstavby - stavbyvedoucího (podle dostupných informací nebyl AO) a TDI,
  • skutečnost, že vazník je podle příslušných právních norem výrobkem.
Ke kauze Trojská lávka bylo uvedeno, že obvinění projektanta a správce lávky trvá, námitky proti jeho obsahu byly odmítnuty a kauza se blíží k podání trestního oznámení a následnému procesu. Celá kauza je z pohledu AO poznamenána skutečností, že v době výstavby lávky platily zcela odlišné právní předpisy, zejména s ohledem na odpovědnost a kontrolu výstavby. Na celé kauze je rovněž zajímavé, že okruh obviněných je velmi úzký a nezahrnuje další osoby, které jsou odpovědné za stavební úpravy a opravy konstrukce během jejího provozu (za dobu provozu proběhlo několik oprav, z nichž některé zasahovaly do nosné konstrukce). Zcela zásadní z pohledu AO je otázka neomezené záruky za dílo, která se v tomto případě týká především mechanické odolnosti a stability díla. Jakékoliv rozhodnutí soudu v této věci bude mít zásadní význam pro výkon povolání AO a jeho odpovědnost za dílo.
Z následné diskuze vyplynulo několik zásadních závěrů:
  1. S ohledem na vysokou složitost a specifičnost stavebního práva je řada kauz neúplně vyšetřena. Zejména se to týká zajištění důkazních materiálů a vyšetření všech osob, které jsou v procesu výstavby odpovědné za jeho jednotlivé části (projektanti, zhotovitelé, TDI, stavbyvedoucí atd.). V tomto procesu je zásadní znalost stavebního práva, kterou musí členové vyšetřovacích týmů disponovat. Na základě zkušeností z výše uvedených kauz ale existuje o této znalosti mezi AO silná pochybnost. ČKAIT by proto měla na specifickou situaci upozornit Ministerstvo spravedlnosti, trvat na vysokém standardu znalostí vyšetřovatelů těchto kauz a současně nabídnout pomoc s případným vzděláváním příslušníků vyšetřovacích týmů.
  2. Povědomí AO o trestní odpovědnosti a dalších souvislostech je malé. Aktiv doporučuje do systému CŽV zařadit specifické semináře zabývající se trestní odpovědností AO a možnostmi jak se jí v případě vzniku takových situací chovat, resp. bránit.
  3. V rámci rekodifikace stavebního práva navrhnout a prosazovat takové úpravy, které umožní AO efektivně řídit rizika vznikající při jejich činnosti (právo na přístup na stavbu, za niž nese AO odpovědnost; povinný autorský dozor; jednoznačně definovanou odpovědnost za dokončené dílo - projektant, zhotovitel, dozor). Současně je nutno řešit i problematiku údržby staveb po jejich uvedení do provozu (odpovědnost vlastníka - např. analogicky se zákonem o pozemních komunikacích nebo dráhách).
  4. Z hlediska zajištění základních požadavků na stavby (zejména mechanické odolnosti a stability) je třeba klást důraz na kontrolní postupy jak během projektové přípravy, tak i během stavebních prací. Jako vhodné opatření doporučuje Aktiv prosazovat principy uvedené v příloze B ČSN EN 1990 (management spolehlivosti) a zavést jejich principy do zákonných norem. Zejména musí být v každém okamžiku procesu výstavby a používání stavby jasná odpovědnost za případné poruchy.
 
3) Různé
M. Trnka upozornil na nepřesnosti v článku J. Chaloupského o havárii haly v České Třebové. Oba jmenovaní se k této záležitosti sejdou a provedou společnou diskuzi, z níž učiní příslušné závěry, které budou následně publikovat v komorovém periodiku (Z+i nebo Stavebnictví).
Principiální problém při hodnocení a návrhu oprav nosných konstrukcí v různých třídách následků (konkrétně CC2 a CC3), resp. zahrnutí rozdílné bezpečnosti jednotlivých konstrukcí na jejich styku, podle zápisu z předchozí ho jednání Aktivu bylo připomínkováno doc. Sýkorou z Kloknerova ústavu. Pro upřesnění formulovaných závěrů projednání budou ve spolupráci s KÚ připraveny vhodné příklady, které budou publikovány v časopisu Stavebnictví.
S. Rada upozornil v rámci již několikrát diskutované problematiky prefabrikovaných dodatečně předpjatých vazníků ZIPP na téměř nulovou stavebních úřadů. Apeloval přitom na úlohu ČKAIT v této záležitosti. Bylo konstatováno, že problematiku řeší ing. Špalek a bylo doporučeno, aby byla uvážena možnost uveřejnit seznam známých aplikací tohoto systému na webu Komory.
V návaznosti na plánované změny Autorizačního zákona (360/1992 sb.) upozornili V. Mach a L. Bukovský na požadavek prodloužit délku praxe v oborech SaD a MIK na 5 let místo dosavadních 3 let. Požadavek bude k odsouhlasení předložen Představenstvu v rámci nejbližšího jednání (19. 9. 2019).
J. Chaloupský upozornil na aktuální havárie (pád sila v Bystřici na Jičínsku, kolaps výkopu v Třebechovicích). L. Vejvara následně upozornil na neutěšený stav při navrhování a provádění oprav panelových domů. Řešením by mohly být pomůcky ve formě jednoduchých formulářů pro identifikaci rizik a odpovědnosti (obdobně jako v případě řešení geotechnických rizik - viz J. Řičica, Stavebnictví).
L. Vejvara dále upozornil na seminář o panelových stavbách pořádaný v rámci akce ForArch dne 19.9.2019 od 15:00. Na tomto veletrhu bude mít Komora vlastní "stánek" kde budou prezentovány aktivity Komory, včetně jednotlivých Aktivů. 
 
4) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 2. 12. 2019 v 10:00.
 
Zapsal: M. Drahorád