Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 2. 3. 2015

Zápis z jednání 2. 3. 2015

Přítomni: V. Mach, M. Trnka, D. Gregor, K. Jung, R. Loukota, V. Zima, L. Bukovský, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, J. Chaloupský, V. Honzík, J. Vrba, M. Drahorád

1) Změna stavu Komise a vznik Aktivů + sloučení aktivů Statika a Zkušebnictví

M. Drahorád podal aktivu informace z jednání předsedů Aktivů (21. 1. 2015) a jeho důsledků pro práci naší "komise". V rámci ČKAIT vznikly z iniciativy Představenstva samostatné Aktivy pro všechny autorizační obory a v aktiv Statika se tak transformovala i naše komise. Z hlediska velmi blízkého obsahu autorizačního oboru Mosty a inženýrské konstrukce bylo na jednání dohodnuto, že tyto dva aktivy budou sloučeny. Současně byl do našeho Aktivu po dohodě zařazen i Aktiv Zkoušení a diagnostika staveb, a to jednak s ohledem na malý počet autorizovaných osob (cca 100) a jednak s ohledem jeho důležitost z hlediska posuzování a ověřování konstrukcí. Současně bylo navrženo několik způsobů přidělování finančních prostředků pro práci Aktivů. Finální způsob a výši "dotace" stanoví Představenstvo ČKAIT na svém jednání v dubnu tohoto roku.

Současně M. Drahorád informoval o vzniku příbuzného Aktivu Geotechnika a nutné spolupráci s ním, zejména na otázkách týkajících se zakládání staveb. S tím souvisí zejména téma odpovědnosti statika za geotechnický průzkum a možné podněty pro Legislativní komisi ČKAIT v rámci požadavků na nápravu stávajícího stavu, kdy autorizovaná osoba odpovídá i za vyhodnocení a interpretaci geotechnického průzkumu.

2) Stavební a autorizační zákon - Nezávislý expert (resp. změny navrhované ČAOK)

Na začátek tohoto bodu byl shrnut stávající stav části Stavebního a Autorizačního zákona v oblasti institutu Nezávislého experta (původní stav s připomínkami ČKAIT a navrhované upravené znění jsou v přílohách tohoto zápisu). Souvislosti a stav shrnula ing. Klepáčková, doplnil V. Mach a další účastníci jednání. Bylo konstatováno, že ve stávajícím stavu navrhované znění právních norem odporuje požadavkům dalších platných předpisů, znamená dělení odpovědnosti za návrh konstrukce a přinášelo by další problémy ve vztahu Autorizovaná osoba - Nezávislý expert. S ohledem na skutečnost, že institut nezávislého experta je v zákoně zaveden, bylo navrženo jeho odstranění. Jako východisko z této situace, protože kontrola projektů je žádaná a v mnoha případech doporučená, se nabízí využití výkladu Legislativní komise ČKAIT k Obchodnímu Zákoníku a NOZ, kde je řečeno, že kontrola PD a její zajištění je věcí objednatele PD (viz příloha tohoto zápisu).

Následující obsáhlá diskuze se přelila i do oblasti problematiky nového stavebního zákona jako celku. V. Mach navrhl, aby aktiv sestavil a Představenstvu předal návrh úprav stavebního zákona, které budou ČKAIT prosazovány. Zejména se jedná o posílení pozice autorského dozoru (mohl by provádět kontrolu PD namísto nyní zavedeného nezávislého experta), omezení možností provádění změn na stavbě bez souhlasu projektanta, apod. Současně bylo konstatováno, že tento postup musí být koordinován s Aktivem Geotechnika (zasedá 19. 3. 2015).

3) Údržba a kontrola nosných konstrukcí jako paralela k ČSN 73 2604

Na úvod tohoto bodu vystoupil D. Gregor, který informoval o zpracování ČSN 73 2604 (Kontrola a údržba ocelových konstrukcí) a jejím pozitivním vlivu na stav v oblasti prohlídek a údržby ocelových konstrukcí. Následně byly diskutovány možnosti iniciace vzniku této normy i pro ostatní konstrukce (zejména beton a zdivo). Jako základ by mohly sloužit vydaný předpis pro ocelové konstrukce a platná norma pro prohlídky mostů. Nejvhodnějším řešením se zdá být nabídka zpracování tohoto předpisu ÚNMZ. M. Drahorád zjistí možnosti zapojení ČKAIT, případně Stavební fakulty v této záležitosti. Problémem je v současnosti zastavení financování nových technických předpisů ze strany ÚNMZ.

4) Úloha statika v průběhu výstavby

Na základě materiálu předloženého M. Trnkou byl diskutován rozsah statické části v jednotlivých stupních projektové dokumentace (přílohou tohoto zápisu je původní návrh M. Trnky s připomínkami platnými v době jednání). Bylo konstatováno, že tento materiál je vhodné koncipovat jako doporučený obsah z pozice ČKAIT pro objednatele PD. Současně je nutno si uvědomit, že řada projektů bude z důvodu jejich rozsahu, použitých materiálů a provedení obsahovat jen některé části doporučeného obsahu. To je nutno v materiálu zohlednit.

S tímto tématem souvisí i problematika autorizace statické části projektu, která je v současnosti prováděna i AI z jiných oborů než IS (resp. IM). V současnosti je označení těchto částí dokumentace připuštěno pouze v případě oborů IP a IV, navíc pouze u těch projektů, které majitelé autorizačního osvědčení sami zpracovávají. Účastníci jednání se opakovaně shodli na tom, že je nutno tuto praxi razantně omezit. Aktiv (V. Mach, J. Vrba, M. Drahorád) připraví dopis příslušným orgánům státní správy, který předloží Představenstvu (prostřednictvím R. Loukoty) ke schválení a rozeslání.

5) Mapy klimatických zatížení (norma vs. upřesnění na internetu) a jejich platnost

M. Trnka informoval o rozsahu platnosti digitálních map klimatických zatížení (vyšší podrobnost), která mají v současnosti stejnou váhu a platnost jako mapy vydávané v papírové formě (nižší podrobnost a konzervativnější hodnoty).

6) Problematika seizmického zatížení a jeho mapy pro ČR

M. Drahorád informoval o výsledcích diskuze s prof. Mácou jako novým zpracovatelem NA k EN 1998. V současnosti je zpracován návrh změny NA k této normě (RNDr. Šenk) obsahující upravené hodnoty návrhových zrychlení. Tyto hodnoty navazují v jednotlivých regionech na okolní státy a podle vyjádření prof. Mácy jsou obecně nižší než hodnoty stávající. V blízké době se také připravuje upřesnění mapy a její digitální forma.

7) Problematika upřesnění požadavků k autorizační zkoušce

V návaznosti na svou účast ve zkušební komisi pro obor Statika a dynamika staveb navrhl M. Drahorád upřesnění rozsahu požadavků na předkládané projekty žadatelů o autorizaci v oboru IS. Jedná se zejména o upřesnění požadavku na předkládanou projektovou dokumentaci, kdy bude primárně požadována dokumentace ve stupni DPS, tj. včetně podrobných výkresů nosné konstrukce, jejího vyztužení (BK) a spojů (OK a DK). Návrh bude projednán se zkušebním místem a v nejbližší době realizován.

8) Připravované semináře, vzorové příklady a články - Kontrola úkolů a nové záležitosti

Stav dohodnutých příspěvků do časopisu Stavebnictví (členové komise), stav připravovaných seminářů a návrhy na nové pomůcky a články:

 • Zmenšovací součinitele při návrhu tlačených a ohýbaných zděných konstrukcí - V. Honzík + M. Drahorád - zpracovává se
 • Problematika křehkého lomu u předpjatých konstrukcí - M. Drahorád - zpracovává se
 • Dynamické zatížení větrem - vzorový příklad analýzy odezvy konstrukce - zpracování příkladu přislíbil D. Gregor ve spolupráci s ing. Janatou
 • Tabulky pro návrh ŽB konstrukcí - J. Šmejkal - hotovo, odevzdáno na SVI, připravováno pro uveřejnění v systému Profesis
 • Poruchové oblasti - J. Šmejkal - zaslán rukopis publikace, momentálně ve schvalovacím řízení
 • Zatížení větrem na střechy a přístřešky (požadavky EN a možná zjednodušení pro jednotlivé prvky konstrukce) – Lemák, Trnka - Trvá
 • Návrh betonové nosné konstrukce podchodu pod železniční tratí – Drahorád – Zapracování připomínek
 • Principy a metodika návrhu gabionových zdí – Chaloupský- Trvá
 • Navrhování základových konstrukcí na odvodněném a neodvodněném podloží, význam efektivních a totálních parametrů zemin, příklady návrhů – Chaloupský - Trvá
 • Komentované příklady navrhování zděných konstrukcí - L. Vejvara předal koncept publikace k připomínkám M. Drahorádovi
 • M. Drahorád připravuje ve spolupráci s FSv a KÚ ČVUT (ing. Sýkora, doc. Marková, ing. Bílý) publikaci Hodnocení existujících konstrukcí


Dne 12. 3. 2015 proběhne jednání Rady pro rozvoj profese a lze očekávat požadavky na další publikace, resp. jejich aktualizace. Ve hře je aktualizace pomůcek a publikací vydaných v letech 2005 až 2012 v oblastech navrhování konstrukcí (betonové, ocelové, dřevěné) s ohledem na schválené změny norem a předpisů týkající se této problematiky. Primárně budou oslovováni původní zpracovatelé publikací, avšak je žádoucí, aby se členové Aktivu na těchto aktivitách podíleli.

M. Drahorád informoval, že v září proběhne v Plzni přednáška Hodnocení existujících konstrukcí a v Praze potom přednáška Zatížení a zatížitelnost mostů, které jsou připravovány pod záštitou Aktivu Statika.

9) Termín dalšího jednání

Termín dalšího jednání byl stanoven na 25. 5. 2015 v 10:00.

 

Zapsal  MDr