Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 10. 9. 2018

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 10. 9. 2018

Přítomni:         M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, L. Bukovský, J. Maivald

(viz prezenční listina)

Hosté:              -

 

1) Problematika bezpečnosti panelových domů

Na popud J. Vrby, resp. jeho dopisu, byla diskutována problematika oprav a úprav panelových domů. Bylo konstatováno, že je nutná trvalá osvěta odborné i laické veřejnosti stran zásahů do nosných soustav panelových domů, a to zejména s ohledem na možné vysoce negativní důsledky těchto zásahů.

M. Drahorád zjistí možnosti umístění článků a glos týkajících se této problematiky na samostatnou část webu ČKAIT s přístupem veřejnosti. Současně se doporučuje aktivní publikování dalších příspěvků k tomuto tématu.

 

2) Havárie nosné konstrukce zastřešení haly v Tachově

V Tachově došlo dne 26. 8. 2018 ke zřícení nosné konstrukce zastřešení haly z betonových prefabrikovaných částečně předpjatých příhradových vazníků (viz podkladový materiál od R. Špalka zaslaný v podkladech pro jednání). Bylo konstatováno, že situace byla detailně řešena již v roce 2010, kdy došlo k částečnému kolapsu konstrukce. V roce 2010 byl zpracován znalecký posudek a na MMR byl zpracovateli (prof. Křístek, ing. Špalek) následně odeslán dopis upozorňující na systémové chyby v použitém systému zastřešení. Od té doby však nebyla přijata žádná odpovídající opatření ani nebyly podniknuty kroky k nápravě situace.

Bylo dohodnuto, že bude připraven podkladový materiál pro jednání Představenstva (zajistí L. Vejvara ve spolupráci s R. Špalkem) a současně bude připraven článek pro časopis Stavebnictví nebo Z+i. Představenstvo by na základě podkladového materiálu mělo rozhodnout o dalším postupu, navrhuje se zaslat dopis na MMR ČR a současně upozornit stavební úřady a AO na nebezpečí vzniku těchto havárií a doporučení provádět odpovídající kontrolu a posoutzení ohrožených nosných konstrukcí. V článku do komorových periodik se doporučuje uveřejnit upozornění na obdobné typy staveb z hlediska problematiky zajištění jejich odolnosti a spolehlivosti ve vztahu ke konstrukčnímu řešení. Přípravou článku byli pověřeni L. Bukovský a R. Špalek.

 

3) Stav mostních konstrukcí

V souvislosti s pádem mostu v italském Padově byl diskutován vývoj situace v oblasti mostních konstrukcí u nás. M. Drahorád informoval o postupu MD ČR, resp. ŘSD ČR, které nařídilo plošnou kontrolu všech předpjatých mostních konstrukcí se spárami vystavěných v letech 1960 až 1990. Celkem se jen na silnicích ve správě ŘSD jedná odhadem o 2000 mostů.

Bylo dohodnuto, že M. Drahorád připraví krátký článek k dané problematice do komorového periodika, který bude obsahovat základní informace a důsledky strategie MD ČR. Současně bude připraven v rámci aktivu obsáhlejší článek o rozsahu a provedení průzkumných prací (zejména diagnostického průzkumu) v návaznosti na hodnocení existujících konstrukcí - připraví M. Drahorád.

 

4) Připomínky k normě o statických zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí

M. Drahorád rozeslal v rámci podkladů k připomínkám 2. koncept technické normy ČSN 73 2030 - statické zatěžovací zkoušky. Připomínky k normě mají být zpracovateli odeslány do 15. 10. 2018. M. Drahorád rozešle tabulku s připomínkami členům aktivu a následně provede redakci připomínek za ČKAIT, které následně odešle najednou zpracovateli normy (Kloknerův ústav ČVUT).

5) Různé

M. Drahorád informoval o připravované tiskové konferenci na téma bezpečnost mostních konstrukcí v ČR. Na tiskové konferenci budou dále participovat V. Mach a prof. V. Křístek (FSv, ČVUT v Praze). Termín konání tiskové konference je poslední týden října.

D. Lemák komentoval stávající stav v provádění zděných konstrukcí na lepidlo. Bylo dohodnuto, že D. Lemák připraví článek "Rizika provádění zděných konstrukcí na lepidlo", který bude obsahovat typické poruchy zděných konstrukcí prováděných ze zdících prvků na lepidlo a tenké malty.

Opět byla diskutována problematika obsahu projektové dokumentace definované novelizovanou vyhláškou č. 499. Zejména se jedná o problematiku detailů provedení v rámci DPS, kterou bude nutno v budoucnu revidovat. Dále je aktivem doporučeno lépe definovat konstrukce, jež má v projektové fázi řešit statik (připraví M. Trnka).

 

6) Termín dalšího jednání

Termín dalšího jednání byl dohodnut na 19. 11. 2018 v 10:00.

 

Zapsal: M. Drahorád