Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II 23.9.2015

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II 23.9.2015

Zápis

z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Datum:
23.9.2015
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
ČVUT, StF  
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Vaverka, Ing. Trnka st., Ing. Šafránek, M. Báčová, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa, Ing. Petlach, Ing. Šubrt, Ing. Hnízdil
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, doc. Bílek, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.prof. Kabeleivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 29.6.2015:
 
 
 
 
 
14/2014 – přetransformován  na úkol č. 11/2015
18/2014 – trvá
19/2014 – trvá
3/2015 – trvá
5/2015 – trvá
6/2015 – trvá
7/2015 – splněno
8/2015 – splněno
9/2015 – splněno, do PS byl kooptován za problematiku BIM Ing. Hnízdil
10/2015 – trvá
2.
prof. Kabele
Problematika BIM
 
 
- informoval o rozhodnutí představenstva (17.9.2015) – PS se bude zabývat i problematikou BIM; skutečnost, že BIM zahrnuje zejména  důležitá řešení v oblasti IT - do PS byl kooptován Ing. Hnízdil, Ph.D. V diskuzi ke specifikaci hlavních problémů BIM vystoupili Ing.Šafránek, Ing.Trnka, Ing.Hnízdil, paní Báčová, Ing.Petlach a prof.Kabele. Byly diskutovány následující otázky:
- vstupní informace pro BIM
- životnost datových nosičů a formátů – dokumentace byt měla být použitelná i po 50 letech
- v které fázi projektu aplikovat BIM?
- problém „slepé“ projektové dokumentace pro výběrová řízení
- absence knihoven prvků
- časová náročnost a požadavek na přesnost na projektování vBIM
- autorská práva k databázím i projektu v BIM
- začlenění BIM do legislativy
Závěr úvodní diskuse:
-zvážit přizvání zástupců dalších specializací (VS, DS)
-sledovat proces začleňování BIM do legislativy
-pracovat na zpracování souhrnné informace pro členy ČKAIT, uveřejněné v časopisu
3.
Ing. Šubrt
Koncept větrání
 
 
V uplynulém období bylo zasláno několik pracovních verzí materiálu nazvaného „Koncept větrání“, připravovaného ČKLOP ve spolupráci s HK ČR. Materiál byl prostudován a připomínkován na úrovni jeho koncepčního řešení. Úkol trvá, před případným vydáním tohoto materiálu bude zváženo, zda připomínky byly zapracovány.
4.
prof. Kabele
Autorizace techniků ve specializaci energetické auditorství
 
 
 
 
- PS od Ing. Havlišty obdržela omluvu, že se dnešního jednání nemůže zúčastnit; navrhuje, aby byl pan Ing. Havlišta pozván ještě jednou na kterékoliv jednání – dle jeho časových možností
5.
Prof. Kabele
Příprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
 
 
 
- semináře jsou připraveny, zařazeny do programu oblastí.
- první seminář bude v Praze 19.10.2015 (9.00-14.00 hod.); vyhodnocení na jednání PS téhož dne od 14.00 hod.
6.prof. KabeleEkodesign
 
 
- problematika „Ekodesignu“ výrobků spojených se spotřebou energie vyplývající ze směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products). Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Z pohledu Komory bude nutné autorizované osoby na tuto směrnici a převzata nařízení EK upozornit v co nejbližší době. O této problematice bude zmínka již v podzimních seminářích.
7.
 
Stávající a nové úkoly
 
18/2014
Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR).
Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 
19/2014
Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
5/2015
Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov.
Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2015
 
10/2015
Připravit rešerši problematiky „ekodesignu“ dle platné implementované evropské směrnice.
Zodp.: prof. Kabele, termín: 19.10.2015
 
11/2015
Zjistit kontakty osob z V4, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.
Zodp.: prof. Materna, termín: 19.10.2015 (jednání V4 1.10.2015)
 
12/2015
Informovat Ing. Havlištu, že se může zúčastnit kteréhokoliv jednání PS.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín 19.10.2015
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 
15/2015
Doplnit tabulku harmonogramu podzimních seminářů o přednášející.
Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, Ing.arch. Smola, termín: 15.10.2015
 
 
 
8.
 
Závěr
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na pondělí 19.10.2015 – Kulový Blesk – Sokolská 13 – 14.00 hod. (po ukončení semináře)
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele