Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Datum:
24.2.2016
Čas :
15.00 – 17.30 hod.
Místo:
StF ČVUT  
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, Ing. Šubrt, pí Báčová
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Šafránek, doc. Bílek
Host:
 

Program jednání:

1.
prof. Kabele
 
 
 
přivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 15.12.2015:
 
3/2015 – trvá
5/2015 – splněno
6/2015 – trvá
11/2015 – trvá
13/2015 – trvá
14/2015 – trvá
15/2015 – trvá
17/2015 – trvá
18/2015 – trvá
20/2015 – transformován do rozšířeného úkolu č. 1/2016
21/2015 – splněno
22/2015 – splněno
23/2015 - trvá
2.
prof. Kabele
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
 
 
 
- je zpracován dotazník pro poskytovatele teplárenských služeb a  vygenerovaný seznam firem
- ERÚ v seznamu neuvádí emailové kontaktní adresy, Teplárenské sdružení ČR emailové adresy zveřejňuje, ale seznam nepokrývá všechny výrobce tepla
 
členové komise
- souhlasí, aby se dotazník rozeslal emailem jenom vybraným dodavatelům (omezení určí prof. Kabele) ze seznamu ERÚ s tím, že emaily dohledá středisko IT ČKAIT (úkol č. 20/2015 transformován do rozšířeného úkolu č. 1/2016)
3.
prof. Kabele
Problematika BIM
 
 
 
- problematika BIM by měla být v roce 2016 nosným úkolem této komise; je nutné se na zpracování PD systémem BIM dívat z pohledu oprávněností a zodpovědnosti autorizovaných osob; doporučuje dohodnout s ateliérem Ing. Matyáše společný workshop na půdě Komory
 
pí Báčová
- s Ing. Matyášem se na společném článku zatím nepodařilo domluvit; jedná s Ing. Minkou ze stejného ateliéru, který problematiku bude přednášet v dubnu na BVT
- série článku Ing. Tomasové vychází v časopisu Z+i
 
pí Báčová
- v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu připravuje Komora (prof. Materna, Ing. Hnízdil, M. Báčová) ve spolupráci s Brněnskými veletrhy (Ing. Tichý) seminář „BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů“. Uskuteční se 21. 4. v pavilonu P, přednáškový sál P1, 13.oo – 17.oo hod.
4.
Ing. Šubrt
Koncept větrání
 
 
- 5.4.2016 Česká komora lehkých obvodových plášťů pořádá konferenci, kde bude předveden systém konceptu větrání; jde ovšem jenom o soupis legislativních předpisů a žádné konkrétní výstupy
 
prof. Kabele
- obdržel žádost ČKLOP ohledně podpůrného dopisu ČKAIT ke zpracování „konceptu větrání“ se zaměřením na pravidla správné praxe. Prof. Kabele je pověřen kontaktovat navrhovaného zpracovatele a po doplnění informací podpůrný dopis odeslat.
5.
prof. Kabele
Využití tepla z elektráren k teplárenským účelům
 
 
- problematiku bude PS diskutovat až za přítomnosti prof. Hrdličky
6.
prof. Kabele
Semináře k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
 
 
 
- dotazník ohledně spokojenosti seminářů byl rozeslán všem 760 účastníkům; reagovalo 140 respondentů
- pochválil zpracovatele a hodnotitele dotazníkové akce (prof. Materna a Ing. Hnízdil)
- z promítaných výsledků je zřejmé, že semináře vyvolaly pozitivní ohlas; v nastolené cestě bude nutné pokračovat v roce 2017
7.prof. KabeleNesrovnalosti v textaci požadavků na nové dotační tituly
 
 
- členové komise obdrželi emailem od Ing. Šafránka materiál ke „kotlíkovým dotacím“
 
Ing. Sytařová + Ing. Vaverka
- 1. kolo dotací je uzavřené, upozorňovat dodatečně na chyby nemá smysl; měli bychom prosadit, abychom mohli textace připomínkovat před jejich vyhlášením
 
Ing. Šubrt
- není srozuměn s materiálem Ing. Šafránka; navrhuje zaslané přehodnotit všemi členy komise; sám navrhne dopis na ministerstva, aby se na chyby upozornilo  
8.
prof. Kabele
Usnesení Valné hromady OK Praha – optimalizace návrhu a provozu budov
 
 
- usnesení VH Praha, které komise obdržela přes představenstvo a výbor oblasti Praha načetl na jednání VH Ing. Petlachem je následovné: „vytvoření mezirezortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci návrhu a provozu budov a pro snížení reálné energetické náročnosti budov z hlediska profesí zajišťujících vnitřní prostředí budov, činnost komise by vycházela z dat reálných budov různého využití, účelu, provozu i velikosti“
 
Ing. Petlach
- návrh úkolu pro ČKAIT vysvětluje konkrétněji:
- PENB se přikládá ke stavebnímu povolení; po kolaudaci jej nikdo nesleduje
- nájemci netuší, co je čeká, jako příklad uvádí OC Nový Smíchov, kde bylo tepelné čerpadlo projektované na 12 MW, přitom provozní výkon nikdy nepřesáhl 4 MW – jde o nesmyslnou bilanci
- budovy jsou předimenzované o 300%, tzn. neregulovatelné; neexistují zpětné vazby; následné provozování budov nikdo neřeší
- jen nutné zpětné vazby dostat mezi lidi, vytvořit profesní rady těch odborníků, kteří by se zabývali koncepcí celé TPS; v praxi totiž chybí technický koordinátoři provozních systémů
- výsledkem tohoto úkolu by měla být:
a) databáze objektů a jejich stručná charakteristika provozu TPS
b) databáze zpětných vazeb od provozovatelů budov
 
arch. Smola
- koordinace (jako řemeslo) není v právních předpisech zakotvena, na školách se nevyučuje; mělo by to být ošetřeno ve smlouvě; nicméně -  je to silná myšlenka, je nutné se s ní zabývat
 
pí Báčová
- problém je nutné otevřít, nejlépe článkem do Stavebnictví
 
prof. Kabele
- navrhuje, aby členové komise a navrhovatel  na příštím jednání specifikovali další konkrétní kroky vedoucí ke splnění usnesení VH Praha
9.
Různé
 
 
Ing. Trnka
- bylo by nutné ve Stavebnictví zveřejňovat i problematiku funkčního využití vnitřního prostředí budov po jejich předání k užívání (OC QUADRIO, Fakulta architektury, řízené větrání 4. patra budovy StF)
 
prof. Kabele
- informoval o proběhlém školení školitelů „Train the Trainers programme“, kdy ČR toto školení organizovala jako pilotní program pro 7 zemí  v rámci projektu Prof Trac, jehož partnerem je též ČKAIT
 
arch. Smola
- informoval o úspěšně proběhlém veletrhu BAUTEC 2016 zaměřený na  stavebnictví a technické vybavení budov
 
Ing. Šubrt
- dotazoval se na možnou podporu ČKAIT pro program „tepelné izolace v interiéru“
 
pí Báčová
- informovala o připravovaném semináři ODS ke koncepci bydlení 1.3.2016; dále o návrhu zákona MPSV o sociálním bydlení a proběhlém workshopu MMR a Státního fondu rozvoje bydlení k tématice „bydlení pro seniory“
10. Stávající a nové úkoly
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016
 
11/2015
Zjistit kontakty osob z V4, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.
Zodp.: prof. Materna, termín: rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2016
 
15/2015
Připravit ve spolupráci s Ing. Matyášem článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2016
 
17/2015
Na jednání komise pozvat Ing. Ondřeje Štrupa. Členové PS předem připraví otázky k diskuzi (facility management).
Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016
 
18/2015
Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR). O závažné problematice připravit dopis na MPO ČR.
Zodp.: prof. Hrdlička, termín: rok 2016
 
23/2015
Připravit dopis na ministerstva ohledně nesrovnalostí v textaci požadavků na nové dotační tituly.
Zodp.: Ing. Šafránek, Ing. Škarpa, termín: únor 2016 
 
1/2016
Vybraným poskytovatelům teplárenských služeb odeslat emailem dotazník ohledně emisních údajů znečištění. Formulář zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
Zodp.: pí Báčová, prof. Kabele, Středisko IT, termín: duben 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. a vyhlášky o energetických auditorech. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozeslat členům komise k připomínkám.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: rok 2016
 
3/2016
Na BVT domluvit s ateliérem Ing. Matyáše společný workshop „BIM“.
Zodp.: pí Báčová, termín: duben 2016
 
4/2016
Připomínkovat materiál Ing. Šafránka ke kotlíkovým dotacím.
Zodp.: členové komise, termín: 6.4.2016
 
5/2016
Připravit návrh dopisu na ministerstva s upozorněním na konkrétní chyby v dotačních titulech.
Zodp: Ing. Šubrt, termín: 6.4.2016
 
6/2016
Pokusit se získat materiály k problematice provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.
Zodp.: členové komise, termín: rok 2016
 
7/2016
Posoudit možnost řešení problematiky optimalizace návrhu a provozu budov v rámci komise EPBD II.
Zodp.: členové komise, termín 6.4.2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.
Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
11.
 
Závěr
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 6.4.2016  – StF ČVUT – od 15.00 hod.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele