Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Datum:
23.11.2016
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSv  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, prof. Materna, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Petlach
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 12.10.2016:
 
6/2015 – splněno
13/2015 – trvá
17/2015 – zrušen
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
16/2016 – trvá
21/2016 – splněno
22/2016 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
23/2016
Koncept větrání – Pravidla správní praxe
 
Ing. Šubrt
- většina obdržených připomínek byla doc. Zmrhalem zapracována, anebo okomentována; výsledný text určený pro široký okruh zájemců se zaměřením na legislativu, normové požadavky a koncepci řešení větrání, bude zveřejněn na stránkách MPO ČR  
- 29.11.2016 se uskuteční seminář ČK LOP a 23.2.2017 bude text oficiálně představen na konferenci pořádanou ABF
 
prof. Kabele
- přestože je nositelem úkolu ČK LOP a MPO ČR, doporučuje, aby ČKAIT snahu podpořila tiskovou konferencí a pořádáním podzimních seminářů 2017 na dané téma
 
Ing.arch. Smola
- navrhuje, aby v mobilní aplikaci Pavla Smily ohledně developerských projektů se objevila kolonka, zda je objekt ne/vybaven řízeným větráním
 
členové komise
- po diskusi doporučují, aby se v aplikaci spíše objevila informace, jakým způsobem je větrání zajišťováno
2.2
13/2015
Problematika BIM
 
pí Báčová
- informovala o akreditaci seminářů BIM (11 oblastí v rozmezí 17.1.2017-31.5.2017) s anotací a jmény přednášejících; současně byla komise informována o termínech konání na jednotlivých oblastních kancelářích
 
Ing. Šubrt
- ABF má tendenci převzít záruku nad přípravou národní knihovny BIM
 
prof. Kabele
- dle jeho informací bude nositelem tohoto úkolu projekt CK  Smartregions TAČR ( VUT Brno).Nutno ověřit.
 
pí Báčová
- dle jejího názoru knihovnu musí vytvořit výrobci a nositelem bude MPO ČR; současně informovala o proběhlé konferenci BIM DAY
2.3
2/2016
Novela příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- informovala o novele stavebního zákona, proběhlo první čtení, pozměňovací návrhy výborů PSP musí být zpracovány do 16.12.2016; změnové vyhlášky projdou mezirezortním schvalovacím procesem – předpoklad duben 2017
2.4
16/2016
Problematika energetické náročnosti budov v EU
 
prof. Materna
- na půdě ČKAIT se 16.12.2016 od 10.00 hod. uskuteční setkání zástupců V4 na téma BIM 16.12.2016, kde se domluví i spolupráce na problematiku   „energetická náročnost budov“
3.
Různé
 
3.1
Ing. Sytařová
22/2016
- připraví materiál ohledně výsledků kontrolní činnosti SEI v pardubické oblasti;
3.2
Ing. Šubrt
- informoval o přípravě novely zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek; předpokládaný termín mezirezortu je leden 2017 
3.3
Ing. Vaverka
25/2016
- informoval o jednání s Ing. Sochorem (MPO) – neplnění závazků ČR z hlediska úspor energie (50% žádostí neprojde kontrolou, 30% projektů se nerealizuje s deklarovaným výsledkem); navrhuje zvýšit úsilí Komory, aby byla ke přípravě dotačních titulů automaticky zvaná
 
prof. Kabele
- navrhuje, aby na stránkách ČKAIT byl odkaz na dotační tituly
 
Ing. Šubrt
26/2016
- seznam titulů přepošle pí Báčové
3.4
Ing. Vaverka
- informoval o semináři „Sociální bydlení“ – 30.11.2016 – 9.00 hod. posluchárna ČKAIT
3.5
Ing. Mathauserová
- informovala o semináři „Větrání škol“
 
 
 
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem. Připomínky členů komise budou odeslány oficiálně z kanceláře Komory. Splněno
                      Zodp.: Ing. Šubrt, Ing. Klepáčková, termín rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
                            Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach,  termín: rok 2017
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram  řešení úkolu  problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
16/2016
Připravit setkání zástupců V4 z oblasti energetické náročnosti  na půdě ČKAIT.
                    Zodp.: prof. Materna, prof. Kabele, termín: rok 2016
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Zodp.: Ing. Sytařová, termín: 14.12.2016
 
23/2016
Pro členy ČKAIT v rámci CŽV připravit podzimní seminář s tematikou pravidel správní praxe pro větrání budov.
                          Zodp.: Ing. Šubrt, prof. Kabele, termín: 30.4.2017
 
24/2016
Informaci ohledně tabulky „Emisních údajů provozovatelů znečištění“ zveřejněnou na Profesis on line, přeposlat hromadným emailem AO v oboru TZS, TPS a PS.
                                     Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 14.12.2016
 
25/2016
Navrhnout způsob automatické akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.
                                             Zodp.: Ing. Vaverka, termín: rok 2017
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů, následně zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
                                Zodp.: Ing. Šubrt, pí Báčová, termín: rok 2017
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 14.12.2016 – 15.00 hod. – místo jednání - budova Skanska a.s. - Karlín
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele