Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

Datum:
4.12.2019
Čas :
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
ČKAIT
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st. pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Škarpa, Ing. arch. Smola, Ing. Mathauserová
Omluveni:
prof. Materna, Ing. Šafránek, p. Jindrák, prof. Hrdlička, Ing. Petlach, Ing. Sytařová, Ing. Vaverka
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 4.4.2019
6/2016 – splněno
8/2016 – splněno
2/2017 – trvá
1/2018 – trvá
3/2018 – trvá
12/2018 – trvá
7/2018, 2-5/2019 úkoly spojené s přípravou konference budou obnoveny v roce 2020 v návaznosti na její přípravu a konání
1/2019 – splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele 
 
 
- novela zákona 406/2006 Sb. prošla v PSP, bude projednána v Senátu; novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. je v mezirezortním připomínkovým řízení; metodika se bude zpracovávat v návaznosti na schválená znění
2.2
1/2018
3/2018
12/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
prof. Kabele
 
 • informuje o pracích FSt ohledně porovnání výpočtů třech obytných budov; výsledky zatím nebyly prezentovány
2.3
 
konference „Energetická náročnost budov“
 
prof. Kabele
 
 • vzhledem k neurčité a ještě neschválené legislativě se v průběhu letních měsíců rozhodlo, že Komora v roku 2019 konferenci pořádat nebude
 
členové komise
 • souhlasí, aby se rozhodnutí o uskutečnění a termínu rozhodlo na jednání komise v lednu
2.4
 
Návrhy úkolů roku 2020
 
prof. Kabele
7/2019
 • v problematice dobíjecích stanic se zaměřit na vnitřní prostředí budov (řešení infrastruktury, hašení, manipulace)
 
pí Báčová
8/2019
 • navrhuje v rámci odborné exkurze komise navštívit berlínskou vilu Tugendhat (energeticky soběstačný dům s elektromobilitou)
 
Ing. Šubrt
9/2019
 • navrhuje průzkum nemocnosti žáků v závislosti na řízeném na neřízeném větrání (předloží rozsah a obsah prací s cenovou kalkulací)
 
prof. Kabele
10/2019
 • navrhnout pro školy systém/postup osvěty v oblasti větrání a osvětlení v prostředí s minimální energetickou náročností
 
prof. Kabele
11/2019
 • EK připravuje směrnici pro indikátor chytrého řešení budov s minimální energetickou náročností
 • indikátor reaguje na konkrétní potřeby lidí v místnostech (chlad, tma, …) – zda je budova schopna reagovat např. na změny tarifů energie, osvětlení, atd.
 • indikátor by měl odhalit, zda nabídky developerů jsou klamlivé, nebo pravdivé
3.
Různé
 
 
Ing. Trnka
 • informoval o připravovaném tématu „Stavebnictví“ – Nový jaderný reaktor pro ČR
4.
Přehled úkolů
 
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2020
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2020
 
12/2018
Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“.                                   Zodp.: p. Jindrák, termín: 31.3.2020
 
6/2019
Připomínky k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. zaslat Ing. Klepáčkové.
                                       Zodp.: členové komise, termín: 13.12.2019
 
7/2019
V souvislosti s problematikou dobíjecích stanic zaměřit se na vnitřní prostředí budov.
 
8/2019
Zjistit možnosti návštěvy berlínské vily Tugendhat.
                                                  Zodp.: pí Báčová, termín: 31.3.2020
 
9/2019
Zpracovat rozsah a obsah prací s cenovou kalkulací pro průzkum ohledně nemocnosti žáků u řízeného a neřízeného větrání.
                                                 Zodp.: Ing. Šubrt, termín: 28.1.2020
 
10/2019
Osvěta ve školách s minimální energetickou náročností (větrání/osvětlení).            Zodp.: členové komise, termín: rok 2020
 
11/2019
Zabývat se problematikou indikátorů chytrého řešení budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2020
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast. Termín příštího jednání PS stanovil na 28.1.2020 16.00 hod – StF ČVUT. 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele