Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 12.10.2016

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 12.10.2016

Datum:
12.10.2016
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSv  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, prof. Materna, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Hnízdil, Ing. Petlach
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
 • přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 • kontrola zadaných úkolů ze zápisu 14.9.2016:
 
6/2015 – trvá
13/2015 – trvá
17/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
16/2016 – trvá
19/2016 – splněno
20/2016 – splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
Koncept větrání
 
Ing. Šubrt
 • dokument by zpracován  a rozeslán k připomínkám všem členům komise; termín připomínek k odeslání Ing. Bedřichovi je 23.10.2016  
 
prof. Kabele
 • zatím se k připomínkám hlásí Ing. Šubrt a Ing. Chlum; další případné připomínky doporučuje zaslat Ing. Klepáčkové do 19.10.2016, s tím, že je odešle 21.10.2016 oficiálně za Komoru
2.2
19/2016
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
prof. Kabele
 • po domluvě s Ing. Paterem bude tabulka zveřejněna na Profesis on line
2.3
13/2015
Problematika BIM
 
pí Báčová
 • předložila členům komise rozpracovaný program seminářů BIM s anotací a jmény přednášejících; současně byla komise informována o termínech konání na jednotlivých oblastních kancelářích
 
prof. Kabele
 • doporučuje od oblastí zjistit ještě informace ohledně časového rozpětí, místa konání a kontaktní osoby; OK recipročně obdrží začátkem ledna kontakty (emaily a tf na přednášející)
 
pí Báčová
 • informovala o vypořádání 34 připomínek ČKAIT k materiálu MPO „Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení“ – připomínky byly nakonec vesměs akceptované
2.4
2/2016
Novela přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
 • informovala o novele stavebního zákona, která byla postoupena do PSP; změnové vyhlášky projdou mezirezortním schvalovacím procesem – předpoklad duben 2017
2.5
16/2016
Problematika energetické náročnosti budov v EU
 
prof. Materna na červencovém jednání
 • nové setkání V4 na půdě ČKAIT na téma „energetická náročnost budov“ domluví se zástupci V4 na setkání v Budapešti 6.-10.10.2016
 
prof. Kabele
 • z důvodu nepřítomnosti pana prof. Materny se bude o problematice jednat v listopadu-prosinci 2016
3.
Různé
 
3.1
pí Báčová
 • informovala o proběhlé Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR
3.2
Ing. Sytařová
 • poukázala na problémy projektantů (stavebníků) s výsledkem kontrolní činnosti SEI v pardubické oblasti;
 • žádná jiná profese není tak přezkušovaná, kontrolována a sankcionována
 
členové komise
 • aby pražská centrála SEI mohla situaci komentovat a udělat nápravu, je nutno jí připomínky zaslat
3.3
Ing. Šubrt
 • návrh novely přílohy vyhlášky č. 78/2013 Sb. je zpracovaná ve dvou verzích
 • jako odborný poradce soutěž Energy Globe, která oceňuje projekty a inovativní nápady z oblasti ochrany přírody a úspor energií, informoval o vyhlášení výsledků za rok 2015
 • nabízí spolupráci i pro ČKAIT – členové komise souhlasí 
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem. Připomínky členů komise budou odeslány oficiálně z kanceláře Komory.
                      Zodp.: Ing. Šubrt, Ing. Klepáčková, termín rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
                            Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
17/2015
Připravit otázky a témata z oblasti Facility managementu k projednání se zástupcem  IFMA (Ing. Ondřej Štrup)
                    Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach,  termín: rok 2016
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram  řešení úkolu  problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
16/2016
Připravit setkání zástupců V4 z oblasti energetické náročnosti  na půdě ČKAIT.
                    Zodp.: prof. Materna, prof. Kabele, termín: rok 2016
 
21/2016
Kontaktovat oblastní kanceláře ohledně místa, času a kontaktní osoby kanceláře pro semináře BIM 2017.
                                    Zodp.: Ing. Klepáčková, termín.: 23.11.2016
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Zodp.: Ing. Sytařová, termín: 23.11.2016
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termíny příštích dvou jednání PS byly stanoveny na
23.11.2016 – 15.00 hod. – FSv ČVUT v Praze a
14.12.2016 – 15.00 hod. – místo jednání bude oznámeno 23.11.2016

 

Zapsala:Ing. Klepáčková
Schválil:prof. Kabele