Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 1.2.2017

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 1.2.2017

 
 
Datum:
1. 2. 2017
Čas :
15.00 – 17.30 hod.
Místo:
FSt ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Petlach
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, prof. Materna, Ing. Mathauserová
Host:
 
 
Program jednání:
 
 
 
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání s doporučením Ing. Vaverky, aby se členem komise stal Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ – členové PS se shodli v názoru, aby se návrh nejdřív projednal s předsedou Komory
 
- pí Báčová navrhuje do komise kooptovat Mgr. Petra Holuba, ředitele aliance Šance pro budovy – členové pracovní skupiny souhlasí.
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 23. 11. 2016:
 
13/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
16/2016 – splněno
22/2016 – trvá
23/2016 – trvá
24/2016 – splněno
25/2016 – trvá
26/2016 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
23/2016
Koncept větrání – Pravidla správní praxe
 
Ing. Chlum
- ke Konceptu větrání, který je součástí obdržené pozvánky na konferenci „Větrání budov“ 23. 2. 2017 má tyto připomínky:
a) z pohledu svých zkušeností nesouhlasí s textem na str. 3 „Odpovědnost za zpracování konceptu větrání nese investor / stavebník. Koncept větrání by měl zpracovávat projektant (autorizovaná osoba), který svým razítkem stvrzuje správnost navrženého řešení“, konkrétně s použitím razítka AO
b) v konceptu nebyly akceptovány všechny jeho připomínky
 
Ing. Šubrt
- ne všechny připomínky byly akceptovány, ale byly vypořádány
- koncept je nutné brát jako první krok k řešení problematiky větrání budov jako celku
- doporučuje upozornit členy Komory na existenci tohoto materiálu s důrazem, že jde o problematiku, která zatím nebyla řešena
 
prof. Kabele
- problematika je důležitá, Koncept větrání je pomůckou řešit větrání v rámci projektové dokumentace
- v programu podzimních seminářů by se měl objevit i odkaz na tento materiál
 
 
Příprava podzimních seminářů
Termín – říjen-listopad 2017
Délka : 3 přednášky po 1,5 hod
Místo konání: oblasti (13)
Předběžný program semináře
  • Název: Energetická náročnost budov 2017
    • Blok 1.: Energetická náročnost budov a realita PENB, novinky v legislativě, zkušenosti s výstavbou a provozem a vnitřním prostředím budov s téměř nulovou spotřebou energie (prof. Kabele, Ing. Šafránek)
    • Blok 2.: Větrání obytných budov, informace o konceptu větrání (Ing. Petlach, Ing. Chlum, Ing. Šubrt)
    • Blok 3. „Smart cities“ (arch. Smola)
 
Garanti bloků upřesní název přednášky, zpracují anotaci přednášky a připraví seznam možných přednášejících svého bloku (13-14 opakování po celé republice v průběhu cca 8 týdnů).
 
Kancelář komory navrhne způsob financování (vazba na projekt PROF/TRAC?) a zajistí organizaci seminářů.
 
 
Ing. Vaverka
1/2017
- navrhuje, aby se koncept větrání objevil i v připravovaných „standardech“ ČKAIT – členové souhlasí
2.2
13/2015
Problematika BIM
 
pí Báčová
- informovala o prvním semináři BIM v oblasti Praha (17.1.2017) – nižší věkový průměr účastníků, jejich aktivní zapájení se do probíhajících přednášek; s povděkem konstatuje přístup moderátora semináře, člena výboru oblasti Praha, Ing. Novotného
- informovala o přípravě matriálu – shrnutí všech aktivit ČKAIT k problematice BIM za poslední 6-7 let
- informovala o přípravě programu BVV, kde by se měly objevit přednášky s tematikou výrobkových modelů
 
členové komise
- zásadní orientace Komory by měla cílit na bezplatnou národní knihovnu BIM
2.3
2/2016
Novela příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- informovala o vypořádání připomínek poslaneckých pozměňovací návrhů k novele stavebního zákona ( nesouhlasné stanovisko MMR k náboženským stavbám, prodloužení termínu zpracování ÚP, zavedení instituce statik-expert, TPS vyloučit z PD
- změnové vyhlášky projdou mezirezortním schvalovacím procesem – předpoklad duben 2017
2.4
22/2016
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- opakovaně upozorňuje na průběh kontrol SEI
 
Ing. Šubrt
- snaží se se SEI jednat, ale pokud nebude mít konkrétní podklady, problematika se dál neposune
- informuje o seminářích AES (4.4. Praha, 5.4. Olomouc), kde budou přítomní i zástupci SEI, je možné v rámci diskuse tyto problémy diskutovat
2.5
25/2016
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka
- nad návrhem způsobu automatické akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů pracuje
2.6
26/2016
Dotační tituly – web ČKAIT
 
pí. Báčová
- připravuje s Ing. Šubrtem seznam výzev a dotačních titulů, které se následně zveřejní na webových stránkách ČKAIT.
2.7
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
- požadavek vzešel emailem doručeným na kancelář Komory od autorizované osoby
- námět je oprávněný a komise by metodiku měla připravit
 
Ing. arch. Smola
- informoval, že tazateli už zaslal materiál zpracovaný Ing. Šálou a metodiku kontroly energeticky vysoce účinných staveb
- je klíčové, aby projektanti obdrželi informaci, že projekt nemůže vzniknout jenom na tradičním přístupu architekta – na jeho emotivním návrhu
 
členové komise
- souhlasí, aby se úkolu zhostil Ing. Šafránek, prof. Kabele a arch. Smola
2.8
3/2017
Novela 406/2000 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- informovala o mezirezortním připomínkování návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb. a skutečnosti, že Komora jako připomínkové místo od MPO ČR opětovně zákon k připomínkám neobdržela
 
členové komise
- členové navrhují, aby předseda ČKAIT na MPO ĆR zaslal dopis, ve kterém by na opomenutí upozornil
2.9
4/2017
Návrh novely „společného stanoviska“ MMR a ČKAIT
 
Ing. Klepáčková
- členové komise obdrželi od Legislativní komise ČKAIT k připomínkám návrh novely společného stanoviska
 
členové komise
- s návrhem, aby autorizovaný technik v oboru pozemní stavby mohl zpracovávat část B.2.9 – Zásady hospodaření s energií souhlasí a doporučují, aby Ing. Šafránek toto stanovisko tlumočil na Autorizační radě ČKAIT
3.
Různé
 
3.1
pí Báčová
- informovala o článku k havárii tělocvičny v České Třebové, který vyjde v č. 1/2017 Z+i
3.2
Ing. Trnka
- informoval, že v časopisu Stavebnictví bude vycházet na pokračování výkladový slovník k pojmům stavebního zákona
4.
Přehled úkolů
 
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Sledovat probíhající semináře na oblastech Komory.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, pí Báčová termín: stálý
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb. Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2017
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Zodp.: Ing. Sytařová, termín: 22.3.2017
 
23/2016
Pro členy ČKAIT v rámci CŽV připravit podzimní seminář s tematikou energetické náročnosti, větrání budov a smart cities.
S Konceptem větrání seznámit členskou základnu ČKAIT formou hromadného emailu.
Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, prof. Kabele, Ing. Klepáčková termín: 22.3.2017
 
25/2016
Navrhnout způsob automatické akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: rok 2017
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů, následně zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
Zodp.: Ing. Šubrt, pí Báčová, termín: rok 2017
 
1/2017
Koncept větrání zapracovat do připravovaných standardů ČKAIT.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: 22.3.2017
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, Ing.arch. Smola, termín: 30.4.2017
 
3/2017
Připomínky k novele zákona č. 406/2000 Sb. zaslat Ing. Klepáčkové do 13.2.2017. Připravit návrh dopisu na MPO ĆR. Zpracované připomínky odeslat ve stanoveném termínu na MPO ČR.
Zodp.: členové komise, Ing. Klepáčková, termín: 13.2.2017
 
4/2017
Souhlasné stanovisko komise k rozsahu oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemní stavby předložit na jednání Autorizační rady ČKAIT. Zodp.: Ing. Šafránek, termín.: 8.2.2017
 
 
 
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 22.3.2017 – 15.00 hod. – místo jednání - ČVUT
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele