Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 14.9.2016

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 14.9.2016

 

Datum:
14.9.2016
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSv  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, Ing. arch. Smola, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Hnízdil, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, Ing. Šafránek
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, prof. Materna, Ing. Mathauserová
Host:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
 • přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 • kontrola zadaných úkolů ze zápisu 7. 7. 2016:
 
3/2015 – úkol zrušen
6/2015 – trvá
13/2015 – trvá
14/2015 – splněno
15/2015 – úkol zrušen
17/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
14/2016 – splněno
16/2016 – trvá
18/2016 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
Koncept větrání
 
Ing. Šubrt
 • dokument by měl být zpracován do konce září  
 
Ing. Petlach
 • připomínkové jednání proběhne 26.9., 30.9. by měl být materiál odevzdán KLOP
2.2
19/2016
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
Ing. Šubrt
 • finančního vypořádání mezi AES a ČKAIT proběhlo, faktura proplacena
 
prof. Kabele
 • doporučuje, aby se tabulka zaslala Radě pro podporu a rozvoj profese  ke zveřejnění na Profesis on line – nutno zveřejnit všechny 4 listy exc. tabulky
2.3
13/2015
Problematika BIM
 
Ing. Hnízdil/pí Báčová
 • předložili členům komise pracovní návrh programu seminářů BIM pro oblastní kanceláře
 
prof. Kabele
 • doporučuje rozeslat na OK předběžnou informaci, aby komise mohla na příštím jednání rozhodnout o dalších krocích přípravy; finanční zátěž seminářů by měla jít na vrub OK
2.42/2016Novela přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
 • informovala o jednání LRV k problematice novely stavebního zákona; zda dojde i ke změně vyhlášky, závisí na rozhodnutí vlády o souhlasu projednávání novely v PSP
2.5
16/2016
Problematika energetické náročnosti budov v EU
 
prof. Materna na minulém jednání
 • nové setkání V4 na půdě ČKAIT na téma „energetická náročnost budov“ domluví se zástupci V4 na setkání v Budapešti 6.-10.10.2016
3.
Různé
 
3.1
prof. Kabele
 • informoval o jednání na půdě MPO (MPO/SEI: Vlachová, Schvarzová, Juračková, Sochor, ČKAIT: Křeček, Sytařová, Kabele); tématem bylo vypořádání dopisu, který byl připraven pí Ing. Sytařovou. SEI nabídla spolupráci při seminářích  a na přípravě obsahu a způsobu kontroly činnosti energetických specialistů. Návrh, aby evidenci specialistů a jejich vzdělávání převzala Komora, zatím není na ministerstvu schůdný.
 
Ing. Šubrt
 • byl MPO pověřen připravit materiál, ve kterém budou uvedeny požadavky SEI ke kontrole
 
Ing. Vaverka
 • zastává názor, aby si SEI zachovala kontrolní činnost, ale v přiměřeném rozsahu; problematika by se měla řešit přes hospodářský výbor PSP
3.2
prof. Kabele
 • § znění novely zákona č. 406/2000 Sb. by mělo být připraveno na říjen 2016
 
 
 • připravuje se novela vyhlášek k zákonu 406, včetně vyhlášky o energetických specialistech.
 
 
 • dále pracovní komise ministerstva řeší problematiku faktorů primární energie a způsob výpočtu bilance energetické náročnosti budov
3.3
členové komise
Byli informováni o zveřejněném materiálu „DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie“
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
                                                    Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
                            Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
17/2015
Připravit otázky a témata z oblasti Facility managementu k projednání se zástupcem  IFMA (Ing. Ondřej Štrup)
                    Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach,  termín: rok 2016
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram  řešení úkolu  problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
16/2016
Připravit setkání zástupců V4 z oblasti energetické náročnosti  na půdě ČKAIT.
                    Zodp.: prof. Materna, prof. Kabele, termín: rok 2016
 
19/2016
Výpočetní tabulku „Emise CZT 2016“ zaslat ke zveřejnění na Profesis on line Ing. Paterovi.
                                     Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 12.10.2016
 
20/2016
Informační email ohledně připravovaného semináře BIM rozeslat na OK s požadavkem na určení konkrétní data.
                                    Zodp.: Ing. Klepáčková, termín.: 12.10.2016
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 12.10.2016 – 15.00 hod. – FSv ČVUT v Praze
Zapsala:
Ing. Klepáčková
Schválil:
prof. Kabele