Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 15.12.2015

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 15.12.2015

Přítomni:

prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Šafránek, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, doc. Bílek, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, prof. Materna, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, Ing. Šubrt

Omluveni:

pí Báčová, prof. Hrdlička

Host:

Ing. Křeček

Program jednání:

1.

prof. Kabele

 

 

 

přivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.

Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 23.9.2015:

 

19/2014 – splněno

3/2015 – trvá

5/2015 – trvá

6/2015 – trvá

11/2015 – trvá

13/2015 – trvá

14/2015 – trvá

15/2015 – trvá

16/2015 – splněno

17/2015 – trvá

18/2015 – trvá

19/2015 - splněno

 

2.

prof. Kabele

Emisní údaje provozovatelů znečištění -19/2014

 

 

- je zpracován dotazník pro poskytovatele teplárenských služeb; od pí Báčové obdržel vygenerovaný seznam firem (je nutné vybrat ty, které Komora osloví)

- u proměnlivých údajů znečištění by měly být uvedeny i časové údaje

- formulář dotazníku doporučuje zveřejnit i na webových stránkách CKAIT

3.

Ing. Hnízdil

Problematika BIM

 

 

 

- informoval o jednání Rady vlády pro stavebnictví, která zřídila na MPO sekci pro BIM (odbor Ing. Serafína); na ÚNMZ byla zřízena TNK pro BIM

- konference s tématem BIM bude paralelní konferencí Inženýrského dne v rámci BVV 2016

 

členové komise

- se shodují v názoru, že problémem BIM je databáze výrobků – zatím si každý projektový ústav zřizuji vlastní knihovnu; PS by se měla zaměřit na porovnání výpočtů BIM s výpočty existujících nástrojů na energetickou náročnost budov

4.

Ing. Šubrt

Koncept větrání

 

 

- komise zatím neobdržela žádné pozměňující návrhy ke konceptu větrání – Ing. Bedřich připravuje novou studii, kterou by následně komisi zaslal

5.

prof. Kabele

Využití tepla z elektráren k teplárenským účelům

 

 

- problematiku bude PS diskutovat až za přítomnosti prof. Hrdličky

6.

prof. Kabele

Semináře k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015

 

 

 

- semináře měly ve všech oblastech pozitivní ohlas; celkem se seminářů zúčastnilo 760 autorizovaných osob (14 seminářů a 1 webinář); dotazník ohledně spokojenosti bude účastníkům rozeslán

7.

 

Různé

 

Ing. Křeček

- požádal Ing. arch Smolu, zda by neprověřil iniciativu některých členů Centra pasivního domu, aby jejich certifikáty byly povinnou součástí požadavků zadavatelů veřejných zakázek

 prof Kabelevyzval všechny členy PS, aby doporučili témata pracovní skupiny na další období

 

doc. Bílek

- navrhuje zabývat se koncepcí rozvoje bydlení (od “kolébky až po hrob“) a státní energetickou koncepcí (napsat dopisy na MMR a MPO)

 

Ing. Sytařová

- navrhuje sledovat přípravu vyhlášky o energetických auditech; příští semináře zaměřit na zkušenosti z projektování domů s téměř nulovou spotřebou energie

 

Ing. Vaverka

PS by měla věnovat pozornost NZÚ; chybí databáze kotlů (technické parametry)

 

Ing. Šafránek

- navrhuje porovnat energetické hodnocení budov v Německu s hodnocením pomocí naší legislativy (zákonem a prováděcími vyhláškami)

 

Ing. Škarpa

- poukazuje na nesrovnalosti v požadavcích jednotlivých ministerstev v nových dotačních titulech; koncept připomínek zašle Ing. Šafránkovi

 Ing. Šubrt- poukazuje na nesrovnalosti mezi ČNT a TNI ohledně klimatických dat; doporučuje sledovat připravovanou vyhlášku o větrání škol

 

Ing. Petlach

upozorňuje na přepracovávání ČSN 73 0548 – výpočet tepelné zátěže

 

Ing. arch. Smola

- poukazuje na skutečnost, že z právního hlediska údaje z PENB nejsou vymahatelné; doporučuje pro sledování skutečných a vypočtených hodnot Dům pro seniory v Modřicích

 

Ing. Trnka

- je nutné prověřit soulad skutečných hodnot s hodnotami vypočtenými; PENB je součást PD, musí být vymahatelný – není radno do problematiky pouštět právníky

8.

 

Stávající a nové úkoly

 

3/2015

Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.

Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO

 

5/2015

Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov. Číslo se připravuje ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí vytipováním autorů a témat článků Termín odevzdání  rukopisů: prosinec 2015

Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: leden 2016

 

6/2015

Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.

Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016

 

11/2015

Zjistit kontakty osob z V4, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.

Zodp.: prof. Materna, termín: rok 2016

 

13/2015

Sledovat legislativu týkající se BIM.

Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý

 

14/2015

Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.

Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2016

 

15/2015

Připravit ve spolupráci s Ing. Matyášem článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.

Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2016

 

17/2015

Na jednání komise pozvat Ing. Ondřeje Štrupa. Členové PS předem připraví otázky k diskuzi (facility management).

Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016

 

18/2015

Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR). O závažné problematice připravit dopis na MPO ČR.

Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2016

 

20/2015

Poskytovatelům teplárenských služeb odeslat dotazník ohledně emisních údajů znečištění. Formulář zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.

Zodp.: pí Báčová, termín: únor 2016

 

21/2015

Prověřit použití certifikátů CPD v rámci veřejných zakázek.

Zodp.: Ing. arch. Smola, termín: únor 2016

 

22/2015

Připravit dotazník pro AO ohledně spokojenosti s uskutečněnými semináři.

Zodp.: prof. Kabele, Ing. Hnízdil termín: leden 2016

 

23/2015

Připravit dopis na ministerstva ohledně nesrovnalostí v textaci požadavků na nové dotační tituly.

Zodp.: Ing. Šafránek, Ing. Škarpa, termín: únor 2016 

9.

 

Závěr

 

prof. Kabele

Poděkoval za účast, a jednání ukončil.

Termín příštího jednání PS byl stanoven na 24.2.2016  – StF ČVÚT – od 15.00 hod.

 

 

 

 

Zapsala:

Ing. Klepáčková

 

Schválil:

prof. Kabele