Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 16.6.2016

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 16.6.2016

Datum:
16.6.2016
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
ČSVTS, Novotného lávka, Praha  
 
 
Přítomni:
Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, Ing. arch. Smola, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, pí Báčová, Ing. Šafránek, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Hnízdil, Ing. Mathauserová
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, prof. Kabele, Ing. Škarpa
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
Ing. Šafránek
 
 
 
Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti prof. Kabeleho, byl pověřen vedením dnešního jednání;  přivítal členy pracovní skupiny a jednání zahájil.
 
Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 12.5.2016:
 
3/2015 – trvá
6/2015 – trvá
13/2015 – trvá
14/2015 – trvá
15/2015 – trvá
17/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
11/2016 – splněno
12/2016 – zrušen, viz zápis bod č. 2.2
13/2016 – splněno
14/2016 – trvá
15/2016 – trvá
16/2016 – trvá
17/2016 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
Koncept větrání
 
Ing. Šubrt
- informoval o připravované schůzce dne 17.6.2016 se zástupci České komory lehkých obvodových plášťů a doc. Zmrhalem; o výsledku bude členy pracovní skupiny informovat
 
členové PS
- navrhují, aby se po sjednocení názorů na danou problematiku připravila série přednášek ČKAIT i za účastí představitelů městských částí a SVJ
2.2
12,13/2016
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
Ing. Vaverka
- dle informací z MPO – ministerstvo nedisponuje materiálem týkajícím se emisních údajů provozovatelů znečištění – tzn. úkol č. 12/2016 zrušen
 
Ing. Šubrt
- informoval o možnosti finančního vypořádání mezi AES a ČKAIT (PS EPBD II) za poskytnutí tabulky emisních údajů; členové s návrhem souhlasí, Ing. Klepáčková zašle Ing. Šubrtovi fakturační údaje
 
členové PS
- navrhují, aby se materiál zveřejnil na Profesis on line, s tím, že se informace zašle i na oblastní kanceláře, aby o novince informovali své členy hromadným emailem
2.3
13,14,15/2015
18/2016
Problematika BIM
 
Ing. Trnka
- nesouhlasí s názorem ze zápisu z minulého jednání:  „pokud se projekt v BIM velkého rozsahu rozdělí (už z jakéhokoliv důvodu), ztrácejí se údaje“ – ze zkušeností s projektováním ocelových konstrukcí ví, že se údaje nemohou ztratit;
 
členové PS
- problematiku prodiskutují obšírněji na příštím jednání PS
 
pí Báčová
- informovala o proběhlé konferenci BIM a konferenci Dřevostavby (Dubňany)
- zdůraznila požadavek předsedů oblastních kanceláří, aby přednášející na semináře BIM v roce 2017 zabezpečila tato pracovní skupina
2.414/2016Nesrovnalosti v textaci požadavků na nové dotační tituly
 
Ing. Trnka
- článek do Stavebnictví upozorňující autorizované osoby na úskalí dotačních programů, které se vyskytly u kotlíkových dotací bude zveřejněn
 
členové komise
- po zveřejnění článku doporučují navštívit a problematiku prodiskutovat na MŽP s panem Křížem
3
6,8/2016
Usnesení Valné hromady OK Praha – optimalizace návrhu a provozu budov
 
prof. Kabele
- úkol komise: „vytvoření mezirezortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci návrhu a provozu budov a pro snížení reálné energetické náročnosti budov z hlediska profesí zajišťujících vnitřní prostředí budov, činnost komise by vycházela z dat reálných budov různého využití, účelu, provozu i velikosti“
 
Ing. Petlach
-připraví  rámcový plán práce; ve spolupráci s Ing. arch. Smolou i pilotní článek
4.
Různé
 
4.1
2/2016
Novela přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Petlach
- informoval o korespondenčních jednáních s ČKA; čeká se na rozhodnutí Legislativní rady vlády ohledně novely SZ
 
Ing. arch Smola
- informoval, že na stránkách CPD budou vzorové dokumentace  ve dvou materiálových úrovních
 
Ing. Šafránek
- informoval chystané novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. a o důležité změně ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb.:
„V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy“
4.2
15,16/2016
Problematika energetické náročnosti budov v EU
 
členové komise
- navrhují:
a) o kontakty dopisem požádat MPO
b) připravit nové setkání zástupců V4 na půdě ČKAIT
4.3
Ing. Klepáčková
- termín a předběžný program výjezdního zasedání komise členové obdrželi emailem 24.5.2016; doplňující informace zašle do 30.6.2016
4.4.
Ing.arch. Smola
- informoval o novém modelu vyhodnocování soutěže Stavba roku
5.
Přehled úkolů
 
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
                                                      Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
                                 odp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
                             Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2016
 
15/2015
Připravit ve spolupráci s Ing. Duškovou článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.
                                                     Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2016
 
17/2015
Připravit otázky a témata z oblasti Facility managementu k projednání se zástupcem  IFMA (Ing. Ondřej Štrup)
                     Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                  Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach,  termín: rok 2016
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram  řešení úkolu  problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.           Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.        Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
14/2016
Po zveřejnění článku ve Stavebnictví (dotační tituly) sjednat návštěvu na MŽP (Kříž).                      Zodp.: Ing. Šafránek, termín: dle textu
 
15/2016
Dotazovat se dopisem na MPO ohledně kontaktních míst v EU, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.
                                                     Zodp.: pí Báčová, termín 16.6.2016
 
16/2016
Připravit setkání zástupců V4 na půdě ČKAIT.
                      Zodp.: prof. Materna, prof. Kabele, termín: rok 2016
 
18/2016
Zabezpečit přednášející pro semináře BIM oblastních kanceláři v roce 2017.                                           Zodp.: pí Báčová, termín: září 2016
5.
Závěr
 
 
Ing. Šafránek
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 7.7.2016 Plasy od 14.00 hod.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
Ing. Šafránek, prof. Kabele