Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 17.10.2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 17.10.2018

Datum:
17.10.2018
Čas :
14.00 – 16.00 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Šubrt, pí Báčová, Ing. Šafránek, Ing. Škarpa, Ing. arch. Smola, Ing. Sytařová, p. Jindrák, Ing. Mathauserová
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Vaverka, prof. Materna, Ing. Petlach Ing. Trnka st.
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 15. 8. 2018
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
2/2017 – trvá
1/2018 – trvá
3/2018 – trvá
7/2018 – trvá
8/2018 – trvá
9/2018 – splněno
10/2018 – splněno
11/2018 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
arch. Smola
- připravený materiál přepošle pí Báčové k revizi; Ing. Petlach se vyjádří na příštím jednání
2.2
8/2018
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- konstatuje, že postupy kontroly SEI jsou různé, liší se v podrobnostech dle časového odstupu   
 
členové komise
 • považují za nedostatek, že na stránkách SEI nejsou upozornění na nejčastěji se vyskytující chyby v PENB
 • od AES zatím neobdržený výstup dotazníkového šetření
2.3
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
členové komise
 
- opětovně potvrzují názor, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.4
1/2018
3/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
p. Jindrák
- na skutečném příkladu ukazuje rozdíly mezi vypočtenými hodnotami, hodnotami auditu a hodnotami ve skutečném provozu; jedná se o budovu LDN; jde 3 leté sledování skutečného provozu
- poukazuje na položky, které rozdíly výrazně ovlivňují
 
členové komise
 • se shodují v názoru, že nelze konkretizovat položky el. Energie na jednotlivé spotřebiče 
 
nepřítomný Ing. Trnka
 • zatím kontakty na 2 stavebníky, kteří tyto hodnoty sledují, nezaslal
 
p. Jindrák
 
12/2018
 • navrhuje zpracovat metodickou pomůcku „Obecná pravidla na řízené větrání“ – má dostatek informací a údajů, aby metodiku zpracoval
 
pí Báčová
 • alternativou může být i „technický standard“ (mohou se pak stát součástí smluvních podmínek)
2.5
7/2018
Návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“
 
členové komise
 • navrhují s iniciativou seznámit předsedy OK na jejich jednání 21.11.2018
2.6.
10/2018
11/2018
ESB – Chybně zpracovaný PENB = škoda v řádech statisíců
 
prof. Kabele
 • přečetl stanovisko připravené Ing. Šubrtem
 
členové komise
 • doporučují, aby ředitel kanceláře stanovisko přeposlal Ing. Skalickému a aby se zveřejnilo i v časopisu ESB
3.
Různé
 
 
Ing. Šubrt
 • informoval natáčení Energy Globe E.ON – přenos bude na ČT 2 27.10.2018
 
p. Jindrák
 • informoval o zkušenostech s kotlíkovou dotací (nejsou využívané na optimální chod zařízení)
 
Ing. Šafránek
 • informuje o požadavku šéfredaktorky Z+i na zpracování ročního přehledu činnosti komise
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2018
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
7/2018
Připravit návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
8/2018
Výstupy dotazníkového šetření AES a materiálu Ing. Sytařové použít jako základ pro dopis a jednání na MPO.
                                Zodp.: prof. Kabele, Ing. Sytařová, Ing. Šubrt,                    
                                              termín: dle termínu informací od AES
 
12/2018
Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“.                                  Zodp.: p. Jindrák, termín: I.kv. 2019
 
13/2018
Předsedům OK rozeslat návrh na uspořádání konference „Energetická náročnost budov“.
                                     Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 18.10.2018
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 5.12.2018, 15.00 hod – budova Národního muzea. 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele