Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 19.10.2015

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 19.10.2015

Zápis

z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT

 

Datum:
19.10.2015
Čas :
14.00 – 16.00 hod.
Místo:
Praha, Sokolská 13  
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Šafránek, M. Báčová, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, prof. Hrdlička, doc. Bílek, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola
Omluveni:
prof. Materna, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, Ing. Šubrt
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.  
 
prof. Kabele
 
 
 
přivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 23.9.2015:
 
18/2014 – přetransformován do úkolu 18/2015
19/2014 – trvá
3/2015 – trvá
5/2015 – trvá
6/2015 – trvá
10/2015 – splněno
11/2015 – trvá
12/2015 – splněno
13/2015 – trvá
14/2015 – trvá
15/2015 – splněno
2.
prof. Kabele
Problematika BIM
 
pí Báčová
 
 
- informovala o programu konference BIM DAY 2015, kde domluvila případnou návštěvu členů komise v projektové kanceláři Ing. Matyáše ml., kteří projektují už jenom pomocí aplikace softwaru BIM
 
členové komise
- souhlasí s přípravou informačního článku z konference (pro Stavebnictví), na kterém by se měl podílet i Ing. Matyáš ml.
 
arch. Smola
- navrhuje pozvat na jednání komise Ing. Ondřeje Štrupa z mezinárodní profesní organizace IFMA (International Facility Management Association), která se projektováním v BIM již zabývá
3.
Ing. Šubrt
Koncept větrání
 
 
- komise zatím neobdržela žádné pozměňující návrhy ke konceptu větrání
4.
prof. Hrdlička
Využití tepla z elektráren k teplárenským účelům
 
 
 
 
- problematiku zevrubně rozebral; mimo jiné poukázal na možnosti spojení výroby elektřiny a tepla, výrobu tepla z nepodporovatelných zdrojů, využití rezerv potencionálu z teplárenských výkonů
- v návaznosti na vážnost problematiky a nutnost brzkého řešení, doporučuje zaslat dopis na MPO ČR
 
Ing. Trnka
- informoval o možnosti rozhovoru premiéra vlády ČR (pro časopis Stavebnictví) na téma, které si určíme
5.
Prof. Kabele
Příprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
 
 
 
- semináře jsou připraveny, zařazeny do programu oblastí od 19.10.2015 – 2.12.2015; poslední seminář bude realizován i jako webinář pro ty zájemce Komory, kteří se osobně na oblastech přednášek nemohli zúčastnit
- vyhodnocení průběhu proběhne na prosincovém jednání komise
6.
 
Různé
 
prof. Kabele
- informoval o evropském projektu PROFTRAC, který je zaměřen na školení učitelů energetických specialistů
- ČR dostala možnost školit jako první učitele ze 7 evropských zemí; termín workshopu v angličtině proběhne 15.2.-17.2.2016, místo Praha-Počernice – hotel Čertousy
7.
 
Stávající a nové úkoly
 
19/2014
Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
5/2015
Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov. Číslo se připravuje ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí vytipováním autorů a témat článků Termín odevzdání  rukopisů: prosinec 2015
Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2015
 
11/2015
Zjistit kontakty osob z V4, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.
Zodp.: prof. Materna, termín: rok 2015
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 
15/2015
Připravit ve spolupráci s Ing. Matyášem článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2015
 
16/2015
Domluvit termín návštěvy projektové kanceláře Ing. Matyáše.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 13.11.2015
 
17/2015
Na lednové jednání komise pozvat Ing. Ondřeje Štrupa.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 15.12.2015
 
18/2015
Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR). O závažné problematice připravit dopis na MPO ČR.
Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 
19/2015
Připravit náměty pro rozhovor s premiérem ČR.
Zodp.: členové komise, termín 15.12.2015
 
 
 
8.
 
Závěr
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 15.12.2015 – zasedací místnost  Domu ČKAIT – 2. p., Sokolská 15 – v 16.00 hod.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele