Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 19.4.2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 19.4.2018

Datum:
19. 4. 2018
Čas :
16.30 – 18.30 hod.
Místo:
FSt ČVUT v Praze
Přítomni:
prof. Kabele, pí Báčová, Ing. Vaverka, Ing. Škarpa, Ing. Šafránek
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Trnka st., Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Petlach, Ing. Sytařová, Ing. Šubrt
Host:
 
Program jednání:
 
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal stávající členy i nového člena, p. Jindráka; následně zahájil jednání
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 6. 3. 2018
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
25/2016 – trvá
26/2016 – splněno částečně
2/2017 – trvá
12/2017 – trvá
1/2018 – trvá
2/2018 – trvá
3/2018 – trvá
4/2018 – splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
prof. Kabele
 
 
 
- z důvodu nepřítomnosti Ing. Petlacha a Ing. Arch. Smoly, se plnění úkolů bude projednávat na příštím jednání pracovní komise - jedná se o zpětnou vazbu mezi návrhem/projektem a provozováním; většinou jsou budovy předimenzované; ke zveřejnění konkrétních údajů provozovatele/vlastníci souhlas neposkytnou; měli bychom se zaměřit na osvětu správného zpracování PD a ne na následné provozování budovy – článek připraví do konce II. kv. 2018
2.2
22/2016
12/2017
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Vaverka
- doporučuje společné jednání zástupců ČKAIT a SEI (MPO)
 
 
- nepřítomná pí Ing. Sytařová připraví náměty k diskusi (popř. dopisu); zkontroluje pí. Báčová
 
členové komise
5/2018
6/2018
 • navrhují, aby se zpracoval dotazník pro členy ČKAIT ohledně zkušeností s kontrolní činností SEI; dotazník navrhne pí Ing. Sytařová; seznam emailových adres členů Komory, kteří mají oprávnění MPO připraví Ing. Klepáčková
2.3
25/2016
26/2016
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka
- připraví elaborát pro předsedu Komory k odeslání na dotčené ministerstva s termínem ustanovení nových ministrů
 
 
- pí Báčová zkontroluje prolinky na stávající dotační programy, které rozeslala pí Ing. Sytařová; materiál se zpracuje pro možné zveřejnění na webových stránkách Komory
2.4
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
členové komise
 
- opětovně potvrzují názor, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
 
prof. Kabele
 • informoval o evropské směrnici EPBD3 která je připravena k projednání v Evropské komisi
 
členové komise
 • vnímají negativně postoj odboru elektroenergetiky MPO, který nám ani tento rok nezaslalo k připomínkám návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. přestože jsme oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády
2.5
1/2018
3/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
členové komise
diskuse
 1. k problematice možné metodiky zjištění rozdílů mezi návrhovými a skutečnými hodnotami
 2. k cíli zavedení mechanismu – cílem není zjistit proč k rozdílům dochází, ale statisticky vyhodnotit míru odchylky teorie od praxe
 3. k potencionálním poskytovatelům potřebných údajů ke zpracování – realitní kanceláře
 4. k nutnosti vypracovat dotazníkový formulář pro stavebníky, a možnost rozeslání v časopise Tepelná ochrana budov
 
p. Jindrák
 • upozorňuje na skutečnost, že do vyhodnocení nevstupuje energetická spotřeba domácností; bylo by vhodné do porovnání zahrnout alespoň teoretickou spotřebu
 
Ing. Šafránek
 • bude se pokoušet získat data se Slovenska, kde se podobný průzkum už prováděl
2.6
2/2018
 
Odborná exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie
 
Ing. Klepáčková
 • informovala o finanční kalkulaci pro mikrobus (19+1) a předběžném průzkumu cen ubytování v Dubňanech
 
členové komise
- po vzájemné diskusi potvrdili trasu Praha – Třebíč (exkurzi zabezpečí Ing. Vaverka) – Dubňany (exkurzi zabezpečí p. Jindrák) – Vídeň (exkurzi zabezpečí arch. Smola) s termínem 21. - 22. června 2018; ubytování v Dubňanech prověří p. Jindrák
 
Ing. Vaverka
 • zpracuje podrobný časový harmonogram odborné exkurze
3.
Různé
 
3.1
pí Báčová
 • informovala o proběhlé konferenci „Statika staveb 2018 Plzeň“; hodnotila velmi kladně
 
členové komise
7/2018
 • navrhují zavést obdobnou konferenci „Energetická náročnost budov“
 • místem konání by měla být jedna z oblastních kanceláří Ostrava anebo Olomouc (dle domluvy s předsedou oblasti); měsíc konání – musí se zvážit možnost potencionální návštěvnosti s ohledem na jiné akce v regionu
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb. Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2018
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Doplnit o náměty k případné diskuzi s MPO. Zodp.: Ing. Sytařová, termín: květen 2018
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů – připraví elaborát pro předsedu Komory.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: v závislosti na termínu sestavení vlády
 
26/2016
Připravené seznamy výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor upravit do podoby možného zveřejnění na webových stránkách ČKAIT.
Zodp.: Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Klepáčková termín: květen 2018
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
12/2017
Zorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS EPBD II a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po vyjasnění personálních změn na MPO
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
2/2018
Exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie. Zodp.: členové komise, termín: 21. -22. 6. 2018
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
5/2018
Připravit návrh dotazníku pro členy ČKAIT se zaměřením na zkušenosti z kontrolní činnosti SEI.
Zodp.: Ing. Sytařová, termín: květen 2018
 
6/2018
Připravit seznam emailových adres členů ČKAIT, kteří mají zároveň i platné oprávnění z MPO.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: květen 2018
 
7/2018
Připravit návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“.
Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 31. 5. 2018, 15.00 hod. StF.
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele