Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 2. 5. 2017

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 2. 5. 2017

Datum:
2. 5. 2017
Čas :
15.00 – 17.30 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, Ing. Petlach,
Omluveni:
Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Chlum, prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, prof. Materna
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 22. 3. 2017
 
13/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
23/2016 – trvá
25/2016 – trvá
26/2016 – trvá
2/2017 – trvá
5/2017 – trvá
6/2017 – splněno
7/2017 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
23/2016
Podzimní semináře Energetická náročnost budov 2017
 
prof. Kabele
- harmonogram podzimních seminářů členové PS obdrželi, semináře byly zaslané k akreditaci, přednášející se do září 2017 domluví na rozdělení přednášek na jednotlivých oblastech
 
Ing. Vaverka
9/2017
- doporučuje přehodnotit odměňování lektorů pro podzimní seriál seminářů; členové souhlasí, je nutné domluvit s předsedou akreditační komise prof Maternou
2.2
13/2015
Problematika BIM
 
pí Báčová
- uvedla problematiku BIM ve vztahu k materiálu, který obdrželi členové MES BIM k 1. verzi Koncepce zavádění metody BIM v ČR a byl rozeslán taktéž členům PS k připomínkám; připomínky ve stanoveném termínu zaslal Ing. Trnka; členové souhlasí
 
členové komise
- doporučují, doplnit připomínky ohledně harmonogramu zavádění metody BIM v ČR – jeví se nereálný; připomínky odešle pí Báčová
 
pí Báčová
8/2017
- informovala o uskutečněném workshopu BIM v rámci brněnských veletrhů; navrhuje vytvořit a doplňovat databázi firem, které již mají své katalogy výrobků; členové souhlasí
2.3
2/2016
Novela příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
prof. kabele
- členové pracovní skupiny obdrželi k připomínkám návrh přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ohledně rozsahu a obsahu dokumentace pro ohlašované stavby, kde v návrhu byly vynechány části D.1.4 – TPS a D.2 – TZS   
 
členové komise
- s předloženým návrhem nelze souhlasit z důvodů:
a) není možné zpracovat PENB, který je vyžadován v dokladové části
b) není možné ověřit splnění základních požadavků na stavby
c) není možné splnit požadavky zákona č. 406/2000 Sb. (povinnost využívat energeticky obnovitelné zdroje) a zákona č. 201/2012 Sb., kde každý instalovaný plynový kotel bude potřebovat pro stavební povolení energetický posudek dle zákona 406/2000 Sb.)
d) není možno zpracovat část týkající se požární bezpečnosti staveb
 
členové komise
- souhlasí s návrhem Ing. Petlacha, aby v příloze byly uvedeny i části D.1.4 a D.2. s textem odkazujícím na přiměřený rozsah předmětné části; bez zpracování těchto přiměřených rozsahů nelze stavbu technicky navrhnout a realizovat
2.4
22/2016
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- členy komise seznámila s uskutečněnými semináři SEI; přestupky se budou vyhodnocovat podle toho, zda ne/ovlivní energetický výpočet
 
Ing. Šubrt
- potvrdil, že semináře SEI byly zaměřené zejména na správní řád a jeho konkretizaci v postupu SEI
 
prof. Kabele
- navrhuje domluvit schůzku  zástupců PS ENB ČKAIT a předsedy ČKAIT na MPO, za účasti pracovníků SEI; členové PS souhlasí.
2.5
25/2016
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka
- nad návrhem způsobu automatické akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů pracuje; zúčastnil se třech jednání na MŽP, kde obdržel informaci, že bude vytvořena poradní skupina ministra při přípravě dotačních titulů; je nutné doručit náměstku Křížovi seznam osob za ČKAIT
 
členové komise
- souhlasí, aby MŽP byl poskytnut seznam těchto osob: prof Kabele, Ing. Šubrt, Ing. Sytařová, Ing. Petlach, Ing. Šafránek, Ing. Vaverka, Ing. Chlum, Ing. Mathauserová
 
Ing. Vaverka
10/2017
- v návaznosti na uskutečněné jednání byl ze strany MŽP požádán, zda by krajští pracovníci mohli na našich podzimních seminářích dostat prostor pro 10-15 minutovou informaci ohledně dotačních titulů; členové PS souhlasí
2.6
26/2016
Dotační tituly – web ČKAIT
 
pí. Báčová
- připravuje s Ing. Šubrtem seznam výzev a dotačních titulů, které se následně zveřejní na webových stránkách ČKAIT
 
členové komise
- doporučují, aby se na stránkách ČKAIT objevily jenom prolinky na dotační tituly týkající se energetických úspor 
2.7
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
- základ metodiky by měl vzejít z materiálů připravovaných pro semináře „Energetická náročnost budov 2017“
3.
Různé
 
3.1
Ing. Šubrt
11/2017
E.ON spolupráce ČKAIT v rámci soutěže Energy Globe Award 2017
 
 
- požadavky E.ON byly ze strany ČKAIT splněny
 
členové komise
- pověřují Ing. Šubrta zabezpečit, aby na stránkách soutěže bylo zveřejněné logo ČKAIT
3.2
 
Výjezdní zasedání pracovní skupiny
 
Ing. Klepáčková
7/2017
- výjezdní zasedání je zabezpečené, do 10.6. bude nutné nahlásit přesný počet účastníků a čas začátku konání prohlídky věterného tunelu
3.3
Ing. Petlach
- připravuje článek s problematikou „vzduchotechnika“, bude ke zveřejnění dohledné době
3.4
prof. Kabele
el. časopis ESB
 
 
- předseda ČKAIT požádal komisi o stanovisko k el. časopisu ESB
 
členové komise
- el. časopis vývojem dospěl do okamžiku, kdy potřebuje nový náboj  s cílem rozšířit cílovou skupinu i na laickou veřejnost, státní sféru, obce ….
- doporučují se zpracovat nový business plán (podnikatelský záměr)
- ESB by mohlo být el. přílohou časopisu Stavebnictví
4.
Přehled úkolů
 
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Sledovat probíhající semináře na oblastech Komory.
Odeslat připomínky k 1. verzi Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, pí Báčová, termín: stálý, 4.5.2017 (připomínky)
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                 Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2017
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Následně rozeslat členům pracovní skupiny s cílem vytvořit materiál ČKAIT pro MPO.
                                 Zodp.: Ing. Sytařová, termín: červen 2017
 
23/2016
Pro členy ČKAIT v rámci CŽV připravit podzimní seminář s tematikou energetické náročnosti, větrání budov a smart cities. Přednášející se domluví na rozdělení přednášek na jednotlivých oblastech.
Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, Ing. Chlum,  Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, , termín: říjen - listopad 2017
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.   Zodp.: Ing. Vaverka, termín: rok 2017
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor, následně prolinky zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
         Zodp.: Ing. Šubrt, pí Báčová, Ing. Hnízdil termín: září 2017
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu  k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola, termín: září *17
 
5/2017
Zpracovat a zveřejnit článek ke konceptu větrání s obsahem zaměřeným pro laickou veřejnost.
                    Zodp.: prof. Kabele, prof. Materna, termín: rok 2017
 
7/2017
Zabezpečit odborný výklad ve vědeckém Centru excelence Telč (29.6.2017 odpoledne).
                    Zodp.: Ing. Trnka, Ing. Klepáčková, termín: 2.5.2017
 
8/2017
Vytvořit a doplňovat databázi firem (se zveřejněním na webových stránkách ČKAIT), které již mají své katalogy výrobků využívané pro BIM.                 Zodp.: pí Báčová, p. Jendruščák, termín: stálý
 
9/2017
Přehodnotit odměňování lektorů pro podzimní seriál seminářů.
                   Zodp.: Ing. Vaverka, prof. Materna, termín: září 2017
 
10/2017
Zabezpečit účast krajských pracovníků MŽP na podzimních seminářích ČKAIT.
                          Zodp.: Ing. Vaverka, termín: říjen – listopad 2017
 
11/2017
Zabezpečit, aby na stránkách soutěže bylo zveřejněné logo ČKAIT Energy Globe Award 2017. Zodp.: Ing. Šubrt, termín: květen 2017
 
12/2017
Zoorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS ENB a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie Zodp.: pí Báčová, Ing.Klepáčková, termín: do září 2017 ( před zahájením cyklu seminářů)
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání (výjezdní) PS byl stanoven na 29.-30.6 2017 – Telč – vědecké Centrum excelence
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele