Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 22.3.2017

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 22.3.2017

Datum:
22.3.2017
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, Ing. Petlach, prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, prof. Materna
Omluveni:
Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 1.2.2017
 
13/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
23/2016 – trvá
25/2016 – trvá
26/2016 – trvá
1/2017 – úkol zrušen, pracovní skupina pro standardy považuje materiál pro účely zapracování za velmi rozsáhlý
2/2017 – trvá
3/2017 – splněno
4/2017 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
23/2016
Podzimní semináře Energetická náročnost budov 2017
 
prof. Kabele
- doporučuje, aby členové Komory byli seznámeni s dokumentem Koncept větrání, který byl zveřejněn na stránkách MPO v rámci konference „Větrání budov“ konané 23. 2. 2017
 
prof. Materna
5/2017
- navrhuje ke konceptu větrání zpracovat a zveřejnit článek pro laickou veřejnost
 
Ing. Vaverka
 
- jeho návrh, aby se koncept větrání objevil i v připravovaných „standardech“ ČKAIT nebyl v PS standardy zúročen pro velkou rozsáhlost dokumentu
 
 
Příprava podzimních seminářů
 
Termín – říjen-listopad 2017
Délka: 3 přednášky, cca 1,5 hod
Místo konání: oblasti (13)
 
Předběžný program semináře:
  • Název: Energetická náročnost budov 2017
    • Blok 1.: Energetická náročnost budov a realita PENB, novinky v legislativě, zkušenosti s výstavbou a provozem a vnitřním prostředím budov s téměř nulovou spotřebou energie (prof. Kabele, Ing. Šafránek) – 1,5 hod.
    • Blok 2.: Větrání obytných budov, informace o konceptu větrání (Ing. Petlach, Ing. Chlum, Ing. Šubrt) – 1,5 hod.
    • Blok 3. „Smart cities“ (arch. Smola) – 1 hod.
 
Garanti bloků 29.3.2017 na společném jednání upřesní název přednášky, zpracují anotaci přednášky i jednotlivých bloků a připraví seznam možných přednášejících svého bloku (13-14 opakování po celé republice v průběhu cca 8 týdnů). Semináře budou mít vazbu na projekt PROF/TRAC.
 
Připravený materiál odešlou na zpracování Ing. Klepáčkové, která s nabídkou seznámí OK; v případě akceptace pak s požadavkem na stanovení konkrétních termínů a žádostí na zhotovování fotodokumentace ze seminářů. Vše do 30.4.2017.
 
Finanční odměny přednášejících hradí OK – v rozsahu seminářů BIM.
2.2
13/2015
Problematika BIM
 
pí Báčová
- informovala o seminářích BIM, které už na OK proběhly; zatím většina dotazů směřuje na smluvní dokumenty mezi projektantem a stavebníkem
- zmínila se o „nových tezích“ pro stavební zákon, na kterých Komora spolupracovala s Českou společností pro stavební právo
 
členové komise
- vesměs kladně ohodnotili článek Ing. Petlacha „Projektování technických zařízení budov v Informačním modelu Budov (BIM)“ v časopise Stavebnictví č.3/2017
2.3
2/2016
Novela příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- stavební zákon je před 3. čtením; následně změnové vyhlášky projdou mezirezortním schvalovacím procesem – předpoklad duben/květen 2017
2.4
22/2016
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- připomínky zaslala Ing. Šubrtovi; doplní po seminářích AES (4.4. Praha, 5.4. Olomouc) a rozešle i členům komise
 
Ing. Šubrt
- připomínky jsou postupně vyhodnocovány, probíhá vzájemné vysvětlování si pozicí mezi SEI a energetickými specialisty (znalost správního řádu; nesoulad mezi vyhláškami, zákonem a normami, neadekvátní přístup SEI)
 
členové komise
- přestože Ing. Šubrt nedoporučuje připomínky na MPO zaslat za ČKAIT osobitě, členové komise jsou názoru, že ČKAIT by měla i samostatně na problémy upozornit
2.5
25/2016
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka
- nad návrhem způsobu automatické akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů pracuje
2.6
26/2016
Dotační tituly – web ČKAIT
 
pí. Báčová
- připravuje s Ing. Šubrtem seznam výzev a dotačních titulů, které se následně zveřejní na webových stránkách ČKAIT
 
členové komise
- doporučují, aby se na stránkách ČKAIT objevily jenom prolinky na dotační tituly týkající se energetických úspor
2.7
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
- základ metodiky by měl vzejít z materiálů připravovaných pro semináře „Energetická náročnost budov 2017“
3.
Různé
 
3.1
Ing. Šubrt
6/2017
E.ON spolupráce ČKAIT v rámci soutěže Energy Globe Award 2017
 
 
Předběžně domluvený návrh spolupráce:
 
ČKAIT:
a)      umístění článku (TZ) na http://www.casopisstavebnictvi.cz/ a http://www.ckait.cz/
b)      Banner o startu soutěže (15.3. – 15.4.) a hlasování o soutěži (na http://www.casopisstavebnictvi.cz/ a http://www.ckait.cz/
c)       Rozeslání emailingu v období 15.3. – 15.4.
 
a) umístění loga CKAIT na www.energyglobe.cz v sekci Partneři – Odborní garanti
b) umístění loga CKAIT v rámci tiskové konference dne 20.6. na prezentaci a na rollupu
c) logo a informace o CKAIT v programu slavnostního vyhlášení EGA dne 9.10.
d) umístění loga CKAIT na rollupu v rámci slavnostního vyhlášení
 
členové komise
- doporučují spolupráci formou záštity ČKAIT; Ing. Šubrtovi bude Ing. Hnízdilem zaslán formulář Komory k vyplnění potřebných údajů, následně odeslán Ing. Mandíkovi a členům představenstva
3.2
 
Výjezdní zasedání pracovní skupiny
 
členové komise
7/2017
- souhlasí s návrhem Ing. Trnky, aby proběhla odborná exkurze větrného tunelu v Telči - vědecké Centrum excelence (29.-30.6.2017); Ing. Trnka předjedná odborný výklad s Ing. Pospíšilem
3.3
Ing. Petlach
- informoval o připravovaném VIII. sympoziu Green Way 2017 které se 10.-11.5. 2017 uskuteční v Brně. Hlavní témata: právní odpovědnost projektanta, ekodesign, honoráře, obsahy dokumentace, hluk a vibrace, větrání stravovacích zařízení.
4.
Přehled úkolů
 
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Sledovat probíhající semináře na oblastech Komory.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, pí Báčová, termín: stálý
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb. Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2017
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2017
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Následně rozeslat členům pracovní skupiny s cílem vytvořit materiál ČKAIT pro MPO.
Zodp.: Ing. Sytařová, termín: 30.4.2017
 
23/2016
Pro členy ČKAIT v rámci CŽV připravit podzimní seminář s tematikou energetické náročnosti, větrání budov a smart cities. Přípravná skupina se sejde 29.3.2017.
S Konceptem větrání seznámit členskou základnu ČKAIT formou hromadného emailu – odkaz na webové stránky MPO.
Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, prof. Kabele, Ing. Klepáčková, termín: 29.3.2017, 30.4.2017
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: rok 2017
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor, následně prolinky zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
Zodp.: Ing. Šubrt, pí Báčová, Ing. Hnízdil termín: 2.5.2017
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola, termín: 2.5.2017
 
5/2017
Zpracovat a zveřejnit článek ke konceptu větrání s obsahem zaměřeným pro laickou veřejnost.
Zodp.: prof. Kabele, prof. Materna, termín: rok 2017
 
6/2017
Vyplnění formuláře na záštitu ČKAIT pro E.ON v rámci soutěže Energy Globe Award 2017. Zodp.: Ing. Šubrt, termín: 24.3.2017
 
7/2017
Zabezpečit odborný výklad ve vědeckém Centru excelence Telč (29.6.2017 odpoledne).
Zodp.: Ing. Trnka, Ing. Klepáčková, termín: 2.5.2017
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 2.5.2017 – 15.00 hod. – místo jednání – bude upřesněno před jednáním
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele