Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 31. 5 .2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 31. 5 .2018

Datum:
31. 5 .2018
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, pí Báčová, Ing. Šafránek, p. Jindrák, Ing. Trnka st., Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Petlach, Ing. Sytařová
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Šubrt, Ing. Vaverka, Ing. Škarpa
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 19. 4. 2018
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – splněno
25/2016 – trvá
26/2016 – splněno
2/2017 – trvá
12/2017 – trvá
1/2018 – trvá
2/2018 – trvá
3/2018 – trvá
6/2018 – splněno
7/2018 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
prof. Kabele
 
 
- Ing. Petlach a Ing. arch. Smola se k plnění úkolu (sepsání problematiky do podoby článku) hlásí – připraví do konce III. kv. 2018
2.2
12/2017
5/2018
8/2018
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- členům komise předem rozeslala materiál týkající se kontrolní činností SEI
 
členové komise
 
 • navrhují, aby se z obdrženého materiálu sestavil dotazník pro členy ČKAIT, kteří mají oprávnění MPO; vyhodnocený výsledek použít jako zdroj dotazů adresovaný na MPO
 
 
 • diskutovali o názorech p. Jindráka a Ing. Šubrta k problematice, které zaslali předem emailem
 
 
 • společné jednání se zástupci SEI a MPO doporučují termínově až na základě vyhodnocených výsledků dotazníku
2.3
25/2016
 
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka  
- připraví elaborát pro předsedu Komory k odeslání na dotčené  ministerstva v návaznosti na termín ustanovení nových ministrů
 
Ing. Sytařová
- připravila prolinky na stávající dotační programy, které budou  zveřejněny na webových stránkách Komory – zajistí Ing. Klepáčková
2.4
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
členové komise
 
- opětovně potvrzují názor, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
 
prof. Kabele
 • informoval o evropské směrnici EPBD3 která je zveřejněna ve Věstníku EK;
 
prof. Kabele
 • na postoj odboru elektroenergetiky MPO, které nám ani tento rok nezaslalo k připomínkám návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. přestože jsme oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády, upozornil ředitele odboru Ing. Sochora
2.5
1/2018
3/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
členové komise
diskuse
 1. k problematice možné metodiky zjištění rozdílů mezi návrhovými a skutečnými hodnotami
 2. k cíli zavedení mechanismu – cílem není zjistit proč k rozdílům dochází, ale statisticky vyhodnotit míru odchylky teorie od praxe
 3. k potencionálním poskytovatelům potřebných údajů ke zpracování – realitní kanceláře
 4. k nutnosti vypracovat dotazníkový formulář pro stavebníky, a možnost rozeslání v časopise Tepelná ochrana budov
 
Ing. Šafránek
 • bude se pokoušet získat data se Slovenska, kde se podobný průzkum už prováděl
 
Ing. Trnka
 • zjistí kontakty na stavbu nemocnice Nové Město n/Metují – má informace, že se tyto hodnoty sledují
2.6
2/2018
 
Odborná exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie   
 
Ing. arch. Smola + p. Jindrák
 • informovali o přípravě odborné exkurze v Modřicích, Dubňanech a Aspernu; nepřítomný Ing. Vaverka zodpovídá za exkurzi v Třebíči
 
prof. Kabele
- potvrdil a odsouhlasil konečný seznam účastníků  
2.7
7/2018
Návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“
 
členové komise
 • se úkolem budou zabývat na srpnovém jednání komise
3.
Různé
 
3.1
prof. Kabele
9/2018
 • informoval o emailu obdrženého od Ing. Bedřicha, ve kterém vyzývá Komoru k připomínkování dokumentu „Koncept větrání“
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2018
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů – připraví elaborát pro předsedu Komory.       
  Zodp.: Ing. Vaverka, termín: v závislosti na termínu sestavení vlády
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
12/2017
Zorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS EPBD II a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie.               
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po vyjasnění personálních změn na MPO                                                                   
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
2/2018
Exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie.    Zodp.: členové komise, termín: 21. -22. 6. 2018
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
5/2018
Připravit návrh dotazníku pro členy ČKAIT se zaměřením na zkušenosti z kontrolní činnosti SEI, následně rozeslat hromadným emailem.
         Zodp.: Ing. Sytařová, Ing. Klepáčková, termín: červen 2018
 
7/2018
Připravit návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
8/2018
Výstupy dotazníkového šetření (5/2018) použít jako základ pro dopis na MPO.
Zodp.: prof. Kabele, Ing. Sytařová, Ing. Klepáčková, termín: srpen 2018
 
9/2018
Připravit připomínky ke „Konceptu větrání“.
                                          Zodp.: členové komise, termín: září 2018
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 15. 8. 2018, 15.00 hod.; FSt ĆVUT
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele