Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.2.2019

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.2.2019

Datum:
6.2.2019
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt ČVUT
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Šubrt, Ing. Škarpa, Ing. Sytařová, Ing. Petlach, Ing. Vaverka, Ing. arch. Smola, Ing. Trnka st.
Omluveni:
prof. Materna, pí Báčová, Ing. Šafránek, p. Jindrák, Ing. Mathauserová, prof. Hrdlička
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 17.10.2018
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
2/2017 – trvá
1/2018 – trvá
3/2018 – trvá
7/2018 – trvá
12/2018 - trvá
1/2019 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
arch. Smola
- připravený materiál byl přeposlán pí Báčové k revizi; na článku se pracuje
2.2
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele 
 
členové komise
 
- zákon byl projednán vládou, která návrh novely odsouhlasila se změnami (usnesení zatím není k dispozici)
- souhlasí s názorem, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.3
1/2018
3/2018
12/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
Ing. Trnka
 • emailem zaslal informace o objektech, u kterých je sledována spotřeba energií:
 1. Novostavba - administrativní budova firmy INTOZA s.r.o. v Ostravě – Hulváky;  
 • o projektu: Ing. arcj. Radim Václavík STAVEBNICTVÍ 04/12 - str. 30
 • vyhodnocení po roce: Ing. Jan Neuwirth STAVEBNICTVÍ 01/13 str. 30
2. Zkušenosti z realizace a provozu domů v pasivním energetickém standardu v ČR - Martin Jindrák STAVEBNICTVÍ 06-07/14, STR.34
3. Rekonstrukce - Energeticky úsporný projekt v Nemocnici v Novém Městě na Moravě - Ing. Ondřej Povýšil, Ph.D. - STAVEBNICTVÍ 03/14, str. 37
 
prof. Kabele
 
 • informuje o pracích FSt ohledně porovnání výpočtů třech obytných budov; výsledky zatím nebyly prezentovány
2.4
7/2018
2/2019
Příprava konference „Energetická náročnost budov“
 
členové komise
 • souhlasí, aby organizačním garantem konference se stala Společnost pro techniku prostředí, z. s., která by t.č. měla začít zabezpečovat přednáškovou místnost, kde by se současně po ukončení první dne cyklu přednášek navázalo na společenský večer
 • sborník navrhují jenom v elektronické verzi
 • nadále pracují s prosincovým návrhem programu
 1. novela zákona a nové normy, zejména 730540
 2. porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 3. zdroje tepla, chladu
 4. TZB – příklady komplexního řešení
 5. architektonická optimalizace
 6. výpočty ENB
 7. zpracování PENB
2.5
1/2019
Úkoly roku 2019
 
Ing. arch. Smola
 • navazuje na návrh prof. Hrdličky (zabývat se dle EU směrnice elektromobilitou), konkrétně poukazuje na NET METERING (zašle infomační materiály) -  způsob obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň funguje jako účinná pobídka k pořízení vlastního obnovitelného zdroje a představuje tak alternativu k jiným formám podpory. Nejsnadněji ho lze popsat jako „točení elektroměrem oběma směry“.
 
Ing. Šubrt
 • zamyslet se nad hygienickými požadavky na vodu (změna OTP ve smyslu umožnění rozvodu nepitné vody)
 • možnost využití tepla z teplé vody
3.
Různé
 
 
Ing. Trnka
 • upozorňuje na množnost připomínek k návrhu rekodifikace stavebního práva z pohledu možností a zaměření této komise
 
Ing. Sytařová
 • byla by ráda za informace, jakým způsobem se budou měnit dotační programy v návaznosti na změny legislativy
 
Ing. arch. Smola
 • členy komise informoval
 1. o přípravě exkurze do Vídně pro členy PSP a senátory v podobném zaměření jako exkurze komise v roce 2018
 2. o řízeném větrání v učebně pro architekty
 3. o komplexním společném projektu FA a FSt ateliéru pro architekty
 4. o tom, že FA je první univerzita, která učí o pasivním standardu a vypisuje diplomové práce pro Bc. (prof. Kabele dodává, že zde není návaznost na FSt )
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2019
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2019
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
7/2018
Podílet se na přípravě koncepce konference „Energetická náročnost budov“ 28.-29.11. 2019.          Zodp.: členové komise, termín: stálý
 
12/2018
Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“.                                     Zodp.: p. Jindrák, termín: 4.4.2019
 
1/2019
Diskuse nad tematikou elektromobility, NET METERING-u, využití tepla z teplé vody i hygienických požadavků na vodu (změna OTP) .
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
2/2019
Připravit text otevřené výzvy pro potencionální prezentující a přednášející na konferenci „Energetická náročnost budov“.
                                              Zodp.: prof. Kabele, termín: 20.2.2019
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast. Termín příštího jednání PS stanovil na 4.4.2019, 16.00 hod – StF ČVUT. 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele