Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.4.2016

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.4.2016

Datum:
6.4.2016
Čas :
15.00 – 17.30 hod.
Místo:
StF ČVUT  
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, Ing. arch. Smola, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, pí Báčová, Ing. Šafránek
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, doc. Bílek, Ing. Šubrt, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, Ing. Mathauserová
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
přivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 24. 2. 2016:
 
3/2015 – trvá
6/2015 – trvá
11/2015 – trvá
13/2015 – trvá
14/2015 – trvá
15/2015 – trvá
17/2015 – trvá
18/2015 – trvá
23/2015 – sjednocen s úkoly 4-5/2016 v nový úkol 9/2016 (viz text  
                 zápisu)
1/2016 – zrušeno, viz text zápisu
2/2016 – trvá
3/2016 – splněno (seminář na BVV, dne 21.4.2016)
6/2016 – trvá
7/2016 – splněno (komise se problematikou bude zabývat)
8/2016 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
Koncept větrání
 
prof. Kabele
- na výzvu České komory lehkých obvodových plášťů byl zpracováním „konceptu větrání“ se zaměřením na pravidla správné praxe pověřen doc. Ing. Zmrhal (CVUT Fakulta strojní)
 
Ing. Vaverka
- problematiku bychom potřebovali dostat do médií – navrhuje tiskovou konferenci ČKAIT
 
Ing. Trnka
- bylo by vhodné prosadit provozní předpis pro vlastníky bytů, které by museli ze zákona poskytovat dodavatelé oken;
2.2
1/2016
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
prof. Kabele
- bude nutné dotazník upravit v návaznosti na novelu vyhlášky o energetických auditech
 
Ing. Sytařová
- v návaznosti na projednávanou problematiku upozorňuje, že se zúčastnila semináře Asociace energetických specialistů, kde se prezentovaly jejich tabulky vygenerovaných zdrojů znečištění (úkol, kterým se tato skupina zabývá téměř rok)
 
prof. Kabele
- doporučuje, aby komise na příštím jednání projednala s Ing. Šubrtem případnou spolupráci s AES  - za jakých podmínek by členové ČKAIT přístup k informacím (tabulkám) obdrželi 
 
prof. Kabele
- upozorňuje na obdržený návrh novely vyhlášky o energetických auditech, připomínky je nutné odeslat do 15.4.2016
 
 
 
2.3
13,14,15/2015, 3/2016
Problematika BIM
 
prof. Kabele
 
- opětovně upozorňuje, že je nutné se na zpracování PD systémem BIM dívat z pohledu oprávněností a zodpovědnosti autorizovaných osob a upozorňovat i na jeho úskalí;
 
členové komise
- se shodují v názoru, že je nutné si ujasnit:
a) kdo bude zodpovědný za provoz softwaru BIM a servis počítače
b) kdo bude platit aktualizace
c) řídící programy by se měly využít i pro stavby v rekonstrukci
 
Ing. Petlach
- není přesvědčen o tom, že se BIM podaří v ČR zavést; „malí“ projektanti budou považovat BIM za diskriminační
- všechny licence na BIM vlastní Microsoft, který bude za počítač, režii, pronájem a školení požadovat neúměrné finance; pokud bude zadávací dokumentace v BIM, všechny projekty se budou muset překreslit
 
pí Báčová
- s Ing. Matyášem se na společném článku zatím nepodařilo domluvit; jedná s Ing. Minkou ze stejného ateliéru, který problematiku bude přednášet v dubnu na BVT
- připravuje se článek autorky Košové (Skanska a.s.)
 
pí Báčová
- v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu připravila Komora (prof. Materna, Ing. Hnízdil, M. Báčová) ve spolupráci s Brněnskými veletrhy (Ing. Tichý) seminář „BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů“ (5 přednášejících) - namísto předpokládaného workshopu.  Uskuteční se 21. 4. v pavilonu P, přednáškový sál P1, 13.oo – 17.oo hod.
 
členové komise
- souhlasí s uhrazením finanční náhrady pro 5 přednášejících z rozpočtu komise EPBD II – dle ustanovení ekonomických pravidel ČKAIT
 
 
 
 
 
 
2.4
18/2015
Využití tepla z elektráren k teplárenským účelům
 
prof. Kabele, Ing. Trnka
- problematiku bude PS diskutovat až za přítomnosti prof. Hrdličky
 
 
 
2.5
23/2015-9/2016
Nesrovnalosti v textaci požadavků na nové dotační tituly
 
prof. Kabele
- je nutné v tomto časovém horizontu ještě na chyby upozorňovat dopisem na MPO ČR?
 
Ing. Šafránek
- nesouhlasí s připomínkami Ing. Šubrta – konzultoval je s právníkem, který mu potvrzuje, že pokud energetický specialista označí dokument svým jménem a podpisem, je zodpovědný za plnění legislativy, která se jej týká 
 
členové komise
- navrhují úkoly 23/2015+4/2016+5/2016 sjednotit v nový úkol 9/2016, který by formou článku do Stavebnictví upozornil autorizované osoby na úskalí dotačních programů, které se vyskytly u kotlíkových dotací (Ing. Šafránek) i jiných programů (Ing. Šubrt, Ing. Sytařová);
- je nutné na tyto chyby upozornit, aby se nevyskytovaly u nově vypisovaných programů
 
členové komise
- poukazují na snahu ČKA, aby se z novely příloh vyhlášky o dokumentaci staveb „vyřadily“ části týkající se profesí TPS, TZS, HZS, atd.
- následně by měla odeznít i právní úvaha, na jaké problémy by stavebník v průběhu realizace stavby a kolaudace narazil; důležité je i ustanovení NOZ ohledně povinnosti zhotovitele, který musí prokázat funkčnost odevzdaného díla
3
Různé
 
3.1
 
Usnesení Valné hromady OK Praha – optimalizace návrhu a provozu budov
 
prof. Kabele
- komise úkol bere na vědomí a bude se ním zabývat: „vytvoření mezirezortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci návrhu a provozu budov a pro snížení reálné energetické náročnosti budov z hlediska profesí zajišťujících vnitřní prostředí budov, činnost komise by vycházela z dat reálných budov různého využití, účelu, provozu i velikosti“
 
Ing. Petlach
- opětovně vysvětlil důvody iniciace úkolu pro VH:
a) problematika se musí dostat do povědomí autorizovaných osob
b) o zajištění údajů by se měla snažit tato pracovní skupina, jednotlivec toho schopen není
c) jednalo by se o vyhodnocení nákupních center, administrativních celků i bytových domů
- návrh harmonogramu předloží na příštím jednání komise
 
arch. Smola
- pilotní článek by se mohl zveřejnit i v el. časopise ESB 
 
členové komise
- konstatují, že problematika patří do kompetencí této komise; problém vidí ve způsobu jak data od provozovatelů získat – tyto informace jsou v auditech, ale ne v podrobnostech, jaké bychom potřebovali
3.2
 
 
 
Ing. Sytařová
- podává následující informace
a) Slovensko vydalo novelu zákona ohledně pasivních domů – měli bychom prostudovat
b) u SEI došlo k personálním změnám, což má za následek posuzování dle krajové příslušnosti; největší problém je v tom, že každý kraj má jinou metodiku posuzování
c) SEI požaduje návrhy opatření i u budov klasifikovaných ve třídě E (opatření technologická i stavební, s ekonomickým vyčíslením)
d) SEI požaduje např. výkon kotle, i když je to dle vyhlášky jenom informativní zdroj
e) SEI kontroluje exteriéry (rozměry budov); letos kontroluje PENB z roku 2015 – u stavebníka mohlo od té doby dojít ke změnám stavby
f) vše podléhá finančním sankcím
 
členové komise
- navrhují, aby Ing. Sytařová připravila dopis na MPO ČR, kde by se na nesrovnalosti v kontrolních mechanizmech SEI poukázalo
 
prof. Kabele
- navrhuje uspořádat koncem pololetí výjezdní zasedání pracovní skupiny
 
členové komise
- navrhují navštívit Centrum stavitelského dědictví v Plasích; domluvit výklad s PhDr. Martinem Eblem, Ph.D., ředitelem Muzea architektury a stavitelství NTM
 
 
 
4.
Přehled úkolů
 
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016
 
11/2015
Zjistit kontakty osob z V4, které se zabývají problematikou energetické náročnosti budov.
Zodp.: prof. Materna, termín: rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2016
 
15/2015
Připravit ve spolupráci s Ing. Matyášem článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.
Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2016
 
17/2015
Na jednání komise pozvat Ing. Ondřeje Štrupa. Členové PS předem připraví otázky k diskuzi (facility management).
Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: 18.5.2016
 
18/2015
Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR). O závažné problematice připravit dopis na MPO ČR.
Zodp.: prof. Hrdlička, termín: rok 2016
 
1/2016
Vybraným poskytovatelům teplárenských služeb odeslat emailem dotazník ohledně emisních údajů znečištění. Formulář zveřejnit na webových stránkách ČKAIT. Úkol dořešit na základě dojednání s Ing. Šubrtem.
Zodp.: pí Báčová, prof. Kabele, Středisko IT, termín: květen 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. a vyhlášky o energetických auditorech. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozeslat členům komise k připomínkám.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: rok 2016
 
6/2016
Pokusit se získat materiály k problematice provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb. Harmonogram úkolu připraví Ing. Petlach.
Zodp.: Ing. Petlach, termín: 18.5.2016
Zodp.: členové komise, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.
Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
9/2016
Připravit článek do Stavebnictví „Problematika úskalí dotačních programů“.
Zodp.: Ing. Šafránek, Ing, Sytařová, Ing. Šubrt, termín: rok 2016
 
10/2016
Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku zaslat Ing. Klepáčkové.
Zodp.: členové komise, termín: 11.4.2016
 
11/2016
Oslovit PhDr. Eblla ohledně komentované prohlídky muzea v Plasích.
Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 18.5.2016
5
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 18.5.2016  – StF ČVUT – od 15.00 hod.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele