Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 7-8.7. 2016

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 7-8.7. 2016

Datum:
7. 7. 2016 – 8. 7. 2016
Čas :
14.00 – 20.00 hod., 8.30 – 10.00 hod.
Místo:
Plasy  
 
 
Přítomni:
prof Kabele, prof. Materna, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, Ing. arch. Smola, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum (částečně), Ing. Hnízdil, Ing. Mathauserová
Omluveni:
prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Vaverka, Ing. Petlach, Ing. Šafránek
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny na výjezdním zasedání a jednání zahájil prohlídkou stálé expozice Centra stavitelského dědictví v Plasích.
- odborní průvodci, jmenovitě pánové Trnka a Chaloupka, provedli členy pracovní komise prakticky po celém areálu pivovaru a srozumitelným a atraktivním způsobem zprostředkovali seznámení s problematikou historie areálu, expozic Stavebně řemeslná huť, „Stavební hřiště“, „Clacarius čili vápeník" a „Příběh vizionáře: Jan Kaplický“. Proběhla diskuse nad konceptem a exponáty expozice.
- dále se v Kláštere Plasy členové pracovní komise účastnili hlavního prohlídkového okruhu „KONVENT“ a speciální prohlídky „VODNÍHO SYSTÉMU“. Výklad průvodců byl zaměřen na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu (byl zpřístupněn na základě předchozí objednávky) a z odborného pohledu  členy velmi zaujal jako inspirativní systém využívající přírodních jevů k zajištění kvality vnitřního prostředí.
 
- pracovní jednání dále pokračovalo kontrolou zadaných úkolů ze zápisu 16. 6. 2016:
 
3/2015 – trvá
6/2015 – trvá
13/2015 – trvá
14/2015 – trvá
15/2015 – trvá
17/2015 – trvá
2/2016 – trvá
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
14/2016 – trvá
15/2016 – splněno, Ing. Schvarzová (MPO) kontakty přepošle
16/2016 – trvá
18/2016 - trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2015
Koncept větrání
 
Ing. Šubrt
- informoval o schůzce dne 17. 6. 2016 se zástupci České komory lehkých obvodových plášťů a doc. Zmrhalem, který je u přípravy dokumentu omezen 20 stránkami textu a 30 stránkami příloh; první verze k připomínkování by měla být do 30. září; dokument by měl sloužit jak pro veřejnost, tak pro odborníky  
 
Ing.arch. Smola
- navrhuje modifikovat zvlášť pro veřejnost a zvlášť pro odborníky
 
prof. Kabele
- je názoru, aby dokument obsahoval návrhy řešení jednotlivých situací
2.2
 
Emisní údaje provozovatelů znečištění
 
Ing. Šubrt
- zašle kanceláři Komory fakturu finančního vypořádání mezi AES a ČKAIT (PS EPBD II) s tabulkou emisních údajů
 
členové PS
- nadále počítají s tím, že se materiál zveřejní na Profesis on line; tabulka bude rozeslána na oblastní kanceláře, aby o novince informovali své členy hromadným emailem
2.3
13,14,15/2015
18/2016
Problematika BIM
 
Ing. Trnka
- opravuje textaci zápisu ze 16. 6. 2016ze zkušeností s projektováním elektráren ví, že se údaje nemohou ztratit; podmínkou ovšem je samozřejmě účast HIP
 
členové PS
- se shodují v názoru, že většina projektových kanceláří HIP-a nemá; projektují bez BIM a následně IT pracovník projekt přenáší do BIM
 
prof. Materna
- informuje
a) národní ústav pro vzdělávání zavádí „specialistu BIM“
b) zaváděním BIM v ČR bylo pověřeno MPO
 
členové PS
- doporučují uspořádat semináře s problematikou  BIM, Smart Cities a aktualizaci problematiky energetické náročnosti jednotně pro všechny OK  již na jaře 2017; anotaci, přednášející a program je nutné akreditovat do 31. 10. 2016
2.414/2016Nesrovnalosti v textaci požadavků na nové dotační tituly
 
Ing. Trnka
- článek do Stavebnictví upozorňující autorizované osoby na úskalí dotačních programů, které se vyskytly u kotlíkových dotací, bude zveřejněn
 
členové PS
- po zveřejnění článku doporučují navštívit a problematiku prodiskutovat na MŽP s panem Křížem
4.
Různé
 
4.1
2/2016
Novela přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- informovala o jednání LRV, která obdržela i návrhy příloh vyhlášky č. 499/206 Sb.- rozešle členům PS
4.2
16/2016
Problematika energetické náročnosti budov v EU
 
prof. Materna
- nové setkání V4 na půdě ČKAIT na téma „energetická náročnost budov“ domluví se zástupci V4 na setkání v Budapešti 6.-10.10.2016
4.3.
prof. Kabele
- informoval o jednání na půdě MPO (MPO: Vlachová, Schvarzová, Jurečková, Sochor, ČKAIT: Křeček, Sytařová, Kabele); tématem bylo vypořádání dopisu, který byl připraven pí Ing. Sytařovou
- zápis bude členům po obdržení z MPO rozeslán
5.
Přehled úkolů
 
 
3/2015
Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 
6/2015
Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
                                                    Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2016
 
13/2015
Sledovat legislativu týkající se BIM.
                            Zodp.: Ing. Hnízdil, prof. Materna, termín: stálý
 
14/2015
Navázat kontakt s Radou pro BIM, uskutečnit rozhovor pro zveřejnění ve Stavebnictví.
                           Zodp.: Ing. Hnízdil, Ing. Trnka, termín: rok 2016
 
15/2015
Připravit ve spolupráci s Ing. Duškovou článek z  konference BIM DAY 2015 pro zveřejnění ve Stavebnictví.
                                                   Zodp.: pí Báčová, termín: rok 2016
 
17/2015
Připravit otázky a témata z oblasti Facility managementu k projednání se zástupcem  IFMA (Ing. Ondřej Štrup)
                    Zodp.: Ing. Klepáčková, členové PS, termín: rok 2016
 
2/2016
Sledování přípravy novely příloh prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. Materiály obdržené od MMR anebo MPO rozesílat členům komise k připomínkám. Aktivně se zúčastňovat probíhajících jednání.
                Zodp.: Ing. Klepáčková, Ing. Petlach,  termín: rok 2016
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram  řešení úkolu  problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2016
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2016
 
14/2016
Po zveřejnění článku ve Stavebnictví (dotační tituly) sjednat návštěvu na MŽP (Kříž).                    Zodp.: Ing. Šafránek, termín: dle textu
 
16/2016
Připravit setkání zástupců V4 z oblasti energetické náročnosti  na půdě ČKAIT.
                    Zodp.: prof. Materna, prof. Kabele, termín: rok 2016
 
18/2016
Zabezpečit přednášející pro semináře BIM, Smart Cities a Energetická náročnost budov  oblastních kanceláři v roce 2017.
                    Zodp.: pí Báčová, prof. Kabele, termín: září 2016
6.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 14.9.2016 – 15.00 hod. – FSv ČVUT v Praze
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele