Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 21.11.2017

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 21.11.2017

Datum:
21. 11. 2017
Čas :
15.00 – 16.30 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Šubrt
Omluveni:
Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Chlum, prof. Hrdlička, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil, prof. Materna, Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, Ing. Petlach
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 
- úvodem jednání informoval přítomné členy:
a) Představenstvo na svém zářijovém jednání ustanovilo samostatnou komisi ČKAIT „BIM“, tzn., úkoly týkající se BIM budou řešeny jinou komisí
b) Ing. Chlum rezignoval na členství v komise ze zdravotních důvodů, Ing. Hnízdil rezignoval na členství v komisi z titulu přechodu do komise BIM 
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 2. 5. 2017
 
13/2015 – trvá (zrušeno; bude řešit komise BIM)
2/2016 – splněno
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
23/2016 – splněno
25/2016 – trvá
26/2016 – trvá
2/2017 – trvá
5/2017 – trvá
7/2017 – splněno
8/2017 – zrušeno; bude řešit komise BIM
9/2017 – splněno
10/2017 – trvá
11/2017 – splněno
12/2017 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
13/2017
Podzimní semináře Energetická náročnost budov 2017
 
prof. Kabele
 
 
 
- úkol č. 23/2016 byl splněn - podzimní semináře proběhly v souladu s navrženým harmonogramem; prezentace budou dané k dispozici Ing. Klepáčkové, aby zabezpečila jejich umístění na webových stránkách a rozeslala informaci na oblastní kanceláře
2.2
 
Problematika BIM
 
prof. Kabele
- jak už úvodem informoval, úkoly 13/2015 a 8/2017 byly přeneseny k řešení na nově založenou komisi BIM
2.3
 
Novela příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Klepáčková
- úkol byl splněn – všechny tři prováděcí vyhlášky stavebního zákona prošly mezirezortním vypořádacím řízením – konkrétní informace budou zveřejněny v Z+i č. 5/2017    
2.4
22/2016
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Šubrt
- informoval o kvalitativním posunu kontrolní činnosti SEI v souladu se správním řádem
 
prof. Kabele
- v této souvislosti upozornil na Společné stanovisko MPO a SEI k problematice budov s téměř nulovou spotřebou energie – členové obdrželi emailem
2.5
25/2016
26/2016
10/2017
Dotační tituly
 
prof. Kabele
- doporučuje úkoly projednat na lednové komisi EPBD II
2.7
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
- základ metodiky by měl vzejít z materiálů připravovaných pro semináře „Energetická náročnost budov 2017“
2.8
prof. Kabele
14/2017
E.ON spolupráce ČKAIT v rámci soutěže Energy Globe Award 2017
 
 
- vyhodnocení soutěže na ČT1 výrazně přispělo ke zviditelnění ČKAIT; doporučuje přenos zveřejnit na webových stránkách Komory http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11943815590-oceneni-e-on-energy-globe 
2.9
 
Výjezdní zasedání pracovní skupiny
 
prof. Kabele
- výjezdní zasedání bylo zrušené z důvodu potencionálně nízké účasti členů komise
 
 
 
3.
Různé
 
3.1
prof. Kabele
- předeslal náměty, kterými by se komise měla zabývat v roce 2018:
a) zabývat se doporučením EK obsahující pokyny, jejichž cílem je pomoci členským státům zajistit, aby od 1. 1. 2021 byly všechny nové budovy v EU budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Ze studií vyplývá, že nové a renovované budovy často plánované energetické náročnosti nedosahují. Je proto nutné zavést mechanismy pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie. Jsme schopni získat informace a zavést mechanismy pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR?
 
Ing. Šubrt
- v návaznosti na problematiku uvádí implementaci směrnice na Slovensku, kde se energetická účinnost vyhodnocuje až při kolaudaci
 
prof. Kabele
b) doporučuje v roce 2018 uskutečnit exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie
 
Ing. Trnka
- na základě vlastní pozitivní zkušenosti doporučuje návštěvu Technické knihovny; současně by se soustředil i na nepovedené projekty
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov.      Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: rok 2018
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Následně rozeslat členům pracovní skupiny s cílem vytvořit materiál ČKAIT pro MPO.
                                       Zodp.: Ing. Sytařová, termín: červen 2018
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.   Zodp.: Ing. Vaverka, termín: rok 2018
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor, následně prolinky zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
         Zodp.: Ing. Šubrt, pí Báčová, Ing. Hnízdil termín: září 2018
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu  k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola, termín: září *18
 
5/2017
Zpracovat a zveřejnit článek ke konceptu větrání s obsahem zaměřeným pro laickou veřejnost.
                    Zodp.: prof. Kabele, prof. Materna, termín: rok 2018
 
10/2017
Zabezpečit účast krajských pracovníků MŽP na podzimních seminářích ČKAIT.
                 Vyhodnocení - zodp.: Ing. Vaverka, termín: leden 2018
 
12/2017
Zorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS EPBD II a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie.                             Zodp.: pí Báčová, termín: 2018
 
13/2017
Prezentace z podzimních seminářů zveřejnit na webových stránkách Komory, informace rozeslat na OK.
                                     Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 31.12.2017
 
14/2017
Přenos vyhodnocení soutěže E-ON na ČT1 zveřejnit na webových stránkách Komory.      Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 31.12.2017
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS bude stanoven na leden 2018 dle možnosti jednotlivých členů komise.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele