Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 6. 3. 2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 6. 3. 2018

Datum:
6.3.2018
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Vaverka, Ing. Šubrt
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Trnka st., Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Škarpa, Ing. Šafránek, Ing. Petlach
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 9.1.2018
 
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
25/2016 – trvá
26/2016 – splněno částečně
2/2017 – trvá
5/2017 – splněno
12/2017 – trvá
1/2018 – trvá
2/2018 - trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkoulaudovaných staveb
 
prof. Kabele
 
 
 
- z důvodu nepřítomnosti Ing. Petlacha a Ing. Arch. Smoly, se plnění úkolů bude projednávat na příštím jednání pracovní komise -  jedná se o zpětnou vazbu mezi  návrhem/projektem a provozováním; většinou jsou budovy předimenzované; ke zveřejnění konkrétních údajů provozovatele/vlastníci souhlas neposkytnou; měli bychom se zaměřit na osvětu správného zpracování PD a ne na následné provozování budovy – článek připraví do konce II. kv. 2018
2.2
22/2016
12/2017
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
 
- konstatuje, že úředníci nemají jednotný výklad k hodnocení průkazů víceobjektových areálů
 
Ing. Vaverka
- doporučuje společné jednání zástupců ČKAIT a SEI (MPO)
 
Ing. Sytařová
- připraví náměty k diskusi (popř. dopisu); zkontroluje pí. Báčová
2.3
25/2016
26/2016
Dotační tituly
 
Ing. Vaverka  
- připraví elaborát pro předsedu Komory k odeslání na dotčené  ministerstva
 
Ing, Sytařová
- rozeslala prolinky na stávající dotační programy; materiál zpracuje pro možné zveřejnění na webových stránkách Komory
2.4
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
  • členům komise rozdal prezentaci přednášky Ing. Schwarczové, která odezněla na konferenci Aquatherm; součástí přednášky byla i informace k předpokládané účinnosti novely 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek (2019)
 
členové komise
 
- souhlasí, aby se zpracování metodického poknyu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.5
1/2018
3/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
členové komise
  • v diskusi projevili názory
  1. k problematice možné metodiky zjištění rozdílů mezi návrhovými a skutečnými hodnotami
  2. k cíli zavedení mechanismu – cílem není zjistit proč k rozdílům dochází, ale statisticky vyhodnotit míru odchylky teorie od praxe
  3. k potencionálním poskytovatelům potřebných údajů ke zpracování – realitní kanceláře
  4. k nutnosti vypracovat dotazníkový formulář pro stavebníky, a možnost rozeslání v časopise Tepelná ochrana budov
2.6
2/2018
4/2018
Odborná exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie   
 
členové komise
- po vzájemné diskusi, z důvodu časové tísně, obměnili trasu na Praha – Třebíč (exkurzi zabezpečí Ing. Vaverka) – Dubňany (exkurzi zabezpečí pí. Báčová) – Vídeň (exkurzi zabezpečí arch. Smola)
- termín zůstává na 21. - 22. června 2018
- návrhem finanční kalkulace, zabezpečením mikrobusu, atd. byla pověřena Ing. Klepáčková
3.
Různé
 
3.1
pí Báčová
  • navrhuje, aby se členem komise stal pan Martin Jindrák, oblastní kancelář Liberec, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika; má letité zkušenosti s řešením problematiky energetické náročnosti budov
 
členové komise
  • s návrhem souhlasí
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2018
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Doplnit o náměty k případné diskuzi s MPO.                           Zodp.: Ing. Sytařová, termín: duben 2018
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů – připraví elaborát pro předsedu Komory.       
                                         Zodp.: Ing. Vaverka, termín: duben 2018
 
26/2016
Připravené seznamy výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor upravit do podoby možného zveřejnění na webových stránkách ČKAIT.
   Zodp.: Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Klepáčková termín: duben 2018
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu  k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
                                                termín: v závislosti na novele zákona
 
12/2017
Zorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS EPBD II a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie.                           Zodp.: pí Báčová, Ing. Vaverka,
                           termín: po vyjasnění personálních změn na MPO                                                                   
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
2/2018
Exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie.       Zodp.: členové komise, termín: 21.-22.6.2018
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
4/2018
Připravit finanční kalkulaci odborné exkurze 21.-22.6 2018.
                                   Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: duben 2018
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 19.4.2018, 16.30 hod.  StF.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele