Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 9. 1. 2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 9. 1. 2018

Datum:
9. 1. 2018
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt  ČVUT v Praze
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Škarpa, Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šafránek, Ing. Petlach
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Vaverka, Ing. Šubrt
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- s přáním úspěšného nového roku přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání
 
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 22. 11. 2017
 
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
22/2016 – trvá
25/2016 – trvá
26/2016 – trvá
2/2017 – trvá
5/2017 – trvá
10/2017 – úkol byl zrušen
12/2017 – trvá
13/2017 – splněno
14/2017 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkoulaudovaných staveb
 
Ing. Petlach
 
 
 
- jedná se o zpětnou vazbu mezi  návrhem/projektem a provozováním; většinou jsou budovy předimenzované; ke zveřejnění konkrétních údajů provozovatele/vlastníci souhlas neposkytnou; měli bychom se zaměřit na osvětu správného zpracování PD a ne na následné provozování budovy – článek připraví do konce I. kv. 2018
2.2
22/2016
Kontrolní činnost SEI
 
Ing. Sytařová
- přístup úředníků SEI se zlepšil, nicméně u některých nadále přetrvává nízká erudovanost v problematice – projevuje se výsledkem kontroly, kde jsou uvedené nerelevantní chyby, podstatné závady nejsou zjištěny
- zjistí stav a výsledek kontrol u svých kolegů
2.3
25/2016
26/2016
Dotační tituly
 
prof. Kabele
- návrh způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů předloží Ing. Vaverka na příštím jednání
- prolink na stávající dotační programy zjistí Ing. Sytařová
2.4
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele
Ing. Šafránek
- doporučují, aby se zpracování odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.5
5/2017
Koncept větrání
 
Ing. Petlach
- článek pro laickou veřejnost má připravený, pošle pí Báčové, aby zabezpečila zveřejnění ve vybraných médiích
 
 
 
3.
Různé
 
3.1
prof. Kabele
1/2018
- předeslal náměty, kterými by se komise měla zabývat v roce 2018:
a) zabývat se doporučením EK obsahující pokyny, jejichž cílem je pomoci členským státům zajistit, aby od 1. 1. 2021 byly všechny nové budovy v EU budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Ze studií vyplývá, že nové a renovované budovy často plánované energetické náročnosti nedosahují. Je proto nutné zavést mechanismy pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie. Jsme schopni získat informace a zavést mechanismy pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR?
 
Ing. Šafránek
- v návaznosti na problematiku uvádí, že cca před 30 lety byla vypracovaná metodika, která je velmi nákladná a komplikovaná
 
prof. Kabele
  • cílem průzkumu by mělo být statistické vyhodnocení závislosti projektovaných hodnot PENB a skutečně naměřenou spotřebou
 
arch. Smola
  • měl by možnost získat údaje z jedné konkrétní stavby (vlastník je IT pracovník)
 
pí Báčová
  • informuje o konferenci v Praze k tématu chytrého měření a podpoře nových technologií v energetice; protagonistou je Tadeáš Rusnok předseda představenstva Německo-českého a německo-slovenského hospodářského sdružení DTSW (Die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung e.V.)., viz rozhovor na https://www.youtube.com/watch?v=ZSvv-_jtYyM
 
 
 
 
prof. Kabele
2/2018
b) doporučuje v roce 2018 uskutečnit exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie
 
členové komise
- na základě odezněné diskuse se shodují v názoru uskutečnit exkurzi na vybrané stavby v Brně, Modřicích, Dubňanech a Vídni (smart cities)
- termín byl stanoven na 21.-22. června 2018
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2018
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: březen 2018
 
22/2016
Připravit seznam konkrétních připomínek k probíhajícím kontrolám SEI v pardubické oblasti. Následně rozeslat členům pracovní skupiny s cílem vytvořit materiál ČKAIT pro MPO.
                                       Zodp.: Ing. Sytařová, termín: březen 2018
 
25/2016
Navrhnout způsob akceptace spolupráce ČKAIT v přípravě dotačních titulů jednotlivých rezortů.
                                        Zodp.: Ing. Vaverka, termín: březen 2018
 
26/2016
Připravit seznam výzev a dotačních titulů týkající se energetických úspor, následně prolinky zveřejnit na webových stránkách ČKAIT.
Zodp.: Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Klepáčková termín: březen/2018
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu  k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
                                                termín: v závislosti na novele zákona
 
5/2017
Zpracovat a zveřejnit článek ke konceptu větrání s obsahem zaměřeným pro laickou veřejnost.
                       Zodp.: Ing. Petlach, pí Báčová, termín: březen 2018
 
12/2017
Zorganizovat schůzku na MPO za účasti předsedy ČKAIT, zástupců PS EPBD II a SEI za účelem vzájemného informování o vývoji legislativy v oblasti ENB a posuzování budov s téměř nulovou spotřebou energie.  
   Zodp.: pí Báčová, termín: po vyjasnění personálních změn na MPO
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2018
 
2/2018
Exkurze na stavby, které byly realizovány a mají téměř nulovou spotřebu energie.       Zodp.: členové komise, termín: 21.-22.6.2018
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 6. 3. 2018, 15.00 hod.,  StF.
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele