Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT ze dne 4.4.2019

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT ze dne 4.4.2019

Datum:
4.4.2019
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
FSt ČVUT
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Sytařová, Ing. Vaverka, Ing. Trnka st.
Omluveni:
prof. Materna, pí Báčová, Ing. Šafránek, p. Jindrák, Ing. Mathauserová, prof. Hrdlička, Ing. Šubrt, Ing. Škarpa, Ing. Petlach Ing. arch. Smola
Host:
 
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 6.2.2019
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
2/2017 – trvá
1/2018 – trvá
3/2018 – trvá
7/2018 – trvá
12/2018 - trvá
1/2019 – trvá
2/2019 – trvá
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
prof. Kabele
- dle informace arch. Smoly připravený materiál byl přeposlán pí Báčové k revizi; jmenovaní budou referovat na příštím jednání komise
2.2
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
prof. Kabele 
 
 
- novela zákona 406/2006 Sb. prošla v PSP 1. čtením, následuje projednání v garančních výborech
- MPO pracuje na novele prováděcích vyhlášek
 
Ing. Sytařová
 • kolegy z oboru byla vyzvána, aby zpracovala připomínky k novele – předpokládá se, že jde náměty pro Hospodářský výbor PSP
 
členové komise
 
- nadále stvrzují názor, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.3
1/2018
3/2018
12/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
Ing. Sytařová
 • nabízí materiál porovnání naměřené spotřeby a vypočítaných hodnot PENB na několika objektech v Pardubickém a Královohradeckém kraji 
 
prof. Kabele
 
 • informuje o pracích FSt ohledně porovnání výpočtů třech obytných budov; výsledky zatím nebyly prezentovány
2.4
7/2018
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
Příprava konference „Energetická náročnost budov“
 
prof. Kabele
 
 
 
 
 • informuje o předběžném rozpočtu, který předloží představenstvu ke schválení 18.4.2019
 • konference by se měla konat na ABF 28.-29.11.2019 ( v případě menšího zájmu je rezervována posluchárna ČKAIT); doporučuje výzvu zveřejnit v Z+i č. 4/2019 (uzávěrka 16.8.2019)
 
Ing. Vaverka
 • navrhuje, aby se konference zúčastnili i zástupci MPO a MŽP; již odsouhlasený sborník v elektronické verzi doporučuje distribuovat přes flash
 
členové komise
 • potvrzují prosincový návrh programu
 1. novela zákona a nové normy, zejména 730540
 2. porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 3. zdroje tepla, chladu
 4. TZB – příklady komplexního řešení
 5. architektonická optimalizace
 6. výpočty ENB
 7. zpracování PENB
2.5
1/2019
Úkoly roku 2019
 
Ing. Trnka
 • po diskusi s prof. Hrdličkou na téma „elektromobilita“, obdržel kontakt na zpracovatele článku do časopisu Stavebnictví
 
Ing. Vaverka
 • problematiku elektromobility je nutné posuzovat v širším kontextu, zejména z reálných možností obcí zesílit sítě dodavatelů energie
 
členové komise
 • k problematice změn OTP ve smyslu umožnění rozvodu nepitné vody se shodují v názoru, že rozvod nepitné vody by přicházel z důvodu vysoké finanční náročnosti u stávajících staveb, jenom u novostaveb;
 • ani dotační program z roku 2017 – „svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci takzvané šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet. Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace podle velikosti nádrže)“ – neměl ze strany veřejnosti předpokládaný zájem
 • k možnosti využití tepla z teplé vody se na tomto jednání nediskutovalo
3.
Různé
 
 
prof. Kabele
 • informoval o konání blížících se akcí
1. X. sympozium GREEN WAY (9.-10.4.2019 Brno)
2. 25. konference Vytápění Třeboň 2019 (28.-30.5.2019)
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2019
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2019
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
7/2018
Podílet se na přípravě koncepce konference „Energetická náročnost budov“ 28.-29.11. 2019.          Zodp.: členové komise, termín: stálý
 
12/2018
Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“.                                     Zodp.: p. Jindrák, termín: 4.4.2019
 
1/2019
Diskuse nad tematikou elektromobility, NET METERING-u, využití tepla z teplé vody i hygienických požadavků na vodu (změna OTP) .
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
2/2019
Připravit text otevřené výzvy pro potencionální prezentující a přednášející na konferenci „Energetická náročnost budov“.
                                              Zodp.: prof. Kabele, termín: 30.4.2019
 
3/2019
Předložit Př ČKAIT návrhu rozpočtu konference „Energetická náročnost budov“.                Zodp.: prof. Kabele, termín: 18.4.2019
 
4/2019
Infomační materiál (výzvu) konference „Energetická náročnost budov“ zveřejnit v Z+i č. 4/2019. 
                                         Zodp.: členové komise, termín: 16.8.2019
 
5/2019
Na konferenci „Energetická náročnost budov“ zabezpečit zástupce MPO a MŽP.                     Zodp.: Ing. Vaverka, termín: 31.10.2019
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast. Termín příštího jednání PS stanovil na 19.6.2019, 16.00 hod – StF ČVUT. 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele