Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 15. a 16. 10. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 15. a 16. 10. 2019

Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Serafín, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková, Ing. Špačková, Ing. Hnízdil, Ing. Chromý, Prof. Materna, Charousková, Jendruščák, Ing. Frýba, Ing. Čmelík, Ing. Pejchal, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing. Vaverka, doc. Ficek, doc. Kuda, doc. Papež, Pastuszek, (OKO - Jarcovjáková, Ing. Slívová)
 
Omluvení: Ing. Křeček, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Dospiva, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Klepáčková, Ing. Bukovský, Ing. Mandík, Mgr. Machačková, Ing. Janoušková
 
 
 
1. Zahájení a informace k činnostem (Ing. Pater, členové RPRP, vedoucí pracovních skupin)
 
 • Připomenuto minulé zasedání RPRP z 30. 5. 2019 v KK ČKAIT v Praze a jednání
zúžené RPRP 17. 9. 2019. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na webu ČKAIT ve složce: Aktivity/Profesní rada RPRP.
 • Připomenuty závěry z jednání ER z 30. 5. 2019 v KK ČKAIT v Praze. ER na činnost RPRP úzce navazuje vydavatelským plánem knižních verzí/publikací pomůcek pro AO - viz zápisy na webu ČKAIT ve složce Aktivity/Komise ČKAIT. Další jednání ER je
svoláno 15. 11. 2019 v KK ČKAIT v Praze.
 • Podle pozvánky z 22. 8. 2019 provedeno hodnocení PROFESIS 2019 (stav aktualizace
stávajících pomůcek, náměty nových pomůcek, vyřazení, vyřazení neaktuálních pomůcek - viz přílohy), shrnutí stavu činnosti pracovních skupin, čerpání rozpočtu pracovních skupin (2019 a výhled 2020) a činnost garantů pomůcek. Náklady na PROFESIS 2019 ze souhrnu členských příspěvku činí v rozpočtu Komory cca 3%.
 • Ing. Štěpánek a Karasová požádali o uvolnění z Rady; RPRP bere na vědomí a děkuje za dlouholetou spolupráci nejen s Radou ale i dalšími orgány ČKAIT.
 • SIT ČKAIT prezentována statistika používání PROFESIS vč. vstupů do pomůcek (aktivních je 15 417 licencí; od 8. 10. 2018 do 8. 10. 2019 bylo evidováno 32 321 návštěv PROFESIS tj.o cca 5 000 více, než k 05/2019).
 • Členové RPRP, členové představenstva a předsedové kanceláří byli dne 9. 9. 2019 vyzvání k připomínkování systému PROFESIS, k doporučením k obsahu, rozsahu a kvalitě
PROFESIS. Připomínky zaslal Ing. Prokop z aktivu PS a Ing. Mach z aktivu Statika - tyto budou předmětem samostatného jednání v KK ČKAIT v Praze na zúžené RPRP dne 13. 11. 2019.
 • Podány informace o stavu v oblasti STANDARDŮ PS, TZS. Textové části jsou umístěny na  PROFESIS v pomůcce A. 4.1 vč. ekonomických kapitol umožňujících výpočet projekčních
nákladů podle koeficientu pracnosti dané stavby a průběžně se aktualizují. Ve spolupráci KK ČKAIT v Praze a ČSSI nutno dokončit tvorbu kalkulaček.
Podána prvotní informace SVI ČKAIT o částech PROFESIS zveřejněných pro odbornou veřejnost (nečleny ČKAIT, SÚ, SŠ, VŠ apod.) - tato problematika bude předmětem samostatného jednání v KK ČKAIT v Praze na zúžené RPRP dne 22. 10. 2019.
 • SA ČKAIT prezentován rozbor stavu členské základny ČKAIT (k 11/2019 celkem 31 782 AO, 287 podaných nových žádostí, 1 hostující, 266 usazených a 134 čestných členů). Prozkoušeno v r. 2019 bylo celkem 1312 osob, 303 (23%) neuspělo.
 • RPRP se dne 15. 10. 2019 zúčastnila odborného semináře výbuchové ochrany organizovaného a hrazeného RSBP Radvanice/VVUÚ Ostrava.
 
 
 
 
2. Hodnocení období 10/2018 - 10/2019 (Ing. Pater)
 
 • Členové RPRP se aktivně zapojovali do prezentace oborů a specializací médiích ČKAIT: v Z+i, ESB a ve Stavebnictví. SVI ČKAIT informuje pravidelně v každém Z+i o PROFESIS v samostatné rubrice.
 • V roce 2019 se ve větší míře uplatnily webináře, i když jsou realizovány doposud pouze v RK ČKAIT Praha a OK ČKAIT Pardubice (celkem 20 x); záznamy umístěny na web PROFESIS ve složce Studijní materiály. KCŽV rozhodla o zkrácení délky potřebné pro přidělování kreditů CŽV (za 2 - 4 hod/0,5 bodu) a navýšení sazby přednášejícím od 01/2020.
 • Provedeno seznámení RPRP se stavem čerpání rozpočtu ČKAIT za 01 až 10/2019 i s
výhledem do konce roku 2019 a na r. 2020.
 
3. Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 16. 10. 2019 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT podali informaci o průběhu aktualizací stávajících pomůcek
PROFESIS. Po diskuzi byl materiál upraven. Upřesnění byli noví garanti za pomůcky -
viz příloha.
 • Aktualizace navržené autory a SVI pro r. 2019 jsou postupně instalovány na PROFESIS.
 • RPRP opětovně potvrdila, že tituly, které vyžadují aktualizaci, a tato nebude v potřebné době
provedena, budou ze systému dočasně vyřazeny - garantům nebude vyplácena žádná částka. Pomůcky obsahující již neplatné předpisy jsou uloženy na CD, popř. DVD z minulých let na SVI ČKAIT.
 • Kontrolní uzávěrka aktualizací pomůcek dodávaných do SVI ČKAIT pro I. pol. r. 2020 stanovena na 12/2019.
 • Vedoucí aktivů v RPRP vyzváni ke zvýšení aktivity směrem k autorům pomůcek. Aktivita některých původních autorů ve smyslu aktualizace je takřka nulová. Vedoucí aktivů upozornili na problém s nízkou sazbou za zpracovávání nových pomůcek a aktualizací stávajících v
PROFESIS.
 
4. Návrhy na nové pomůcky PROFESIS 2019 k 16. 10. 2019 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • SVI ČKAIT předložilo tabulku návrhů na nové pomůcky zpracovanou podle došlých návrhů členů RPRP. Tabulka na místě upravena a doplněna podle návrhů členů RPRP ke stavu k
16. 10. 2019 - viz příloha.
 • RPRP doporučila oslovit příslušné odborníky a rozšířit počet pomůcek z oblasti BIM.
 
  5. Ustavené Profesní aktivy a specifické skupiny
 
 • Vedoucí ustavených Profesních aktivů ČKAIT, komisí a pracovních skupin jsou členy RPRP.
 • Profesní aktivy vykazují činnost a umísťují zápisy přes SIT ČKAIT na web ČKAIT ve složce Zápisy z jednání.
 • Vedoucí aktivů opětovně vyzvání k doplňování aktivů z řad odborníků z OK a RK, z orgánů ČKAIT a ze zkušebních komisí a to z řad projektantů i stavbyvedoucích.
 • Vedoucí aktivů přebírají zodpovědnost za sledování vývoje a potřeb oboru/specializace, za návrhy nových pomůcek, včetně případných autorů i za iniciaci jejich aktualizací, za propagaci oborů a specializací v časopisech ČKAIT.
 • Požadavky na orgány ČKAIT nutno předávat na příslušný orgán vždy přes KK ČKAIT Praha -  
Ing. Hnízdil.
 • Pro formální podporu (zápisy, občerstvení, rezervace místnosti apod.) jsou pro Profesní aktivy k dispozici na vyžádání zástupci SVI ČKAIT.
 • Vedoucí vyzváni k řádnému předávání zápisů na SIT (Jendruščák) k umísťování na web CKAIT; k zápisům nezveřejňovat podpisové listy s kontaktními údaji (GDPR).
 • Vedoucí byli vyzvání k dodržování rozpočtu schváleném pro činnost.
 
 
 
 
6. Finanční zajištění RPRP v r. 2020
 
V 11/2019 bude projednán představenstvem ČKAIT návrh rozpočtu ČKAIT na r. 2020, který bude předložen ke schválení na SD v 03/2020.
Členění rozpočtu ČKAIT pro r. 2020 v oblasti PROFESIS:
 
 • v rámci rozpočtu SVI ČKAIT jsou hrazeny aktualizace a nové materiály po odsouhlasení SVI - Ing. Hejduková (zakázka č. 40/861);
 
 • v rámci rozpočtu odborné činnosti ČKAIT je hrazena činnost v RPRP po odsouhlasení př RPRP - Ing. Pater (zakázka č. 50/522);
 • v rámci rozpočtu ČKAIT je hrazena činnost aktivů a specifických skupin po odsouhlasení
vedoucími aktivů (zakázky č. 50/517, 535 a 540 až 564).

7. Závěr
 
 1. Další jednání RPRP proběhne 22. 4. 2020 v KK ČKAIT v Praze - ev. změna bude
upřesněna pozvánkou.
7.2Jednání ER je svoláno na 15. 11. 2019 v KK ČKAIT v Praze.
7.3Ev. úpravy složení RPRP a ER budou provedeny po SD 03/2020.
7.4Problematika zveřejněných částí PROFESIS bude předmětem samostatného jednání v 
KK ČKAIT v Praze na zúžené RPRP dne 22. 10. 2019.
7.4     Jednání o připomínkách k PROFESIS proběhne v KK ČKAIT v Praze na zúžené RPRP dne 13.   11. 2019.
7.5     Ve spolupráci KK ČKAIT v Praze a ČSSI nutno dokončit tvorbu kalkulaček do
          A.4.1 Standardy služeb.
7.6     SVI ČKAIT bude ve spolupráci s KCŽV dále aktivizovat rozvinutí webinářů a zavedení
          e-learningu.
7.7     Vedoucí aktivů ČKAIT vyzváni ke zvýšení aktivity směrem k vydávání pomůcek PROFESIS.
7.8     Vedoucí aktivů ČKAIT vyzváni k doplňování Profesních aktivů odborníky ze všech kanceláří ČKAIT.
7.9     Vedoucí vyzváni k  předávání zápisů na SIT ČKAIT k umístění na web Komory.
7.10   Na  jednání zúžené RPRP ČKAIT dne 13. 11. 2019 budou prodiskutovány dodatečné návrhy na pomůcky:
          - Registr právních předpisů ČR k výstavbě (Ing. Pater)
          - Registr nařízení EU k výstavbě (Ing. Keim)
          - Přehled paneláků (Lipták)
          - Bezpečnost a přístupnost staveb v projektové dokumentaci (Ing. Klas)
          - Výskyt vad v PD v žádostech o povolení stavby (Ing. Kozelský)
               
 
 
 
 
Přílohy - Aktualizace PROFESIS (k 16. 10. 2019)
 
- Stav navržených pomůcek z RPRP (k 16. 10. 2019)
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Jindřich Pater, př RPRP ČKAIT                                                Ostrava, 22. 11. 2019
                   Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT