Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava

Zápis z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava

Zápis
z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava,
konaného dne 21. 1. 2020 v Domě kultury města Ostravy
1. Účast
Účast členů ČKAIT, oblasti Ostrava: 155 osob (tj. 5,4% registrovaných členů oblasti) – dle zprávy mandátové komise
Účast hostů: 23 osob – dle prezenční listiny hostů
2. Program jednání
Valná hromada probíhala dle schváleného programu:
1. Zahájení a uvítání hostů
2. Schválení programu jednání
3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2019, plán činnosti na rok 2020
5. Informace předsedy ČKAIT
6. Vystoupení hostů
7. Zpráva dozorčí rady regionu
8. Zpráva mandátové komise
9. Představení kandidátů do ústředních orgánů ČKAIT
10. Volba delegátů na Shromáždění delegátů v roce 2020
11. Zpráva volební komise
12. Diskuse
13. Usnesení valné hromady
14. Závěr
15. Občerstvení účastníků valné hromady
3. Pracovní předsednictvo
Pracovní předsednictvo na Valné hromadě pracovalo ve složení:
• Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT
• Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - 1. místopředseda ČKAIT
• Ing. Jindřich Pater - místopředseda ČKAIT
• Ing. František Mráz - místopředseda ČKAIT
• Ing. Svatopluk Bijok - předseda OK ČKAIT Ostrava
• Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. - ředitel kanceláře Komory
• Ing. Petr Dospiva, Ph.D. - místopředseda OK ČKAIT Ostrava
• Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. - členka představenstva ČKAIT
4. Pracovní komise
Na valné hromadě pracovaly pracovní komise ve složení:
Mandátová komise:
Ing. Ladislav Čech
Ing. Jana Procházková
Ing. Vlastimil Reichel

Volební komise:
Ing. Martin Vilč
Ing. Jaroslav Habrnal
Ing. Kamil Škrobánek

Návrhová komise:
Ing. Vít Hudeček
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Kamil Šamárek

5. Průběh jednání:
Jednání valné hromady, které řídil Ing. Petr Dospiva, Ph.D. bylo zahájeno cca v 14:35 hod, probíhalo klidně a věcně dle schváleného programu.
Po přivítání a schválení programu následovala volba pracovních komisí.
Zprávu o činnosti oblasti Ostrava za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 přednesl předseda OK ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok. Ve zprávě informoval účastníky VH o činnosti oblastní kanceláře a výboru oblasti. Dále provedl rekapitulaci pořádaných akcí (školení a exkurzí) zařazených do programu celoživotního vzdělávání a přítomné seznámil s odbornými akcemi navrženými pro rok 2020 a o vývoji spolupráce s partnerskými komorami v rámci skupiny V4. Hlavně ocenil spolupráci s MOIIB z Krakowa.
Následně předseda komory Ing. Pavel Křeček, podal informace o aktuální situaci v komoře, o jednání představitelů ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů. Informoval o stavu procesu rekodifikace stavebního práva a upozornil velikou obtížnost s prosazováním změn a připomínek. K novele SZ bylo doručeno cca 7 700 návrhů na změny a doplnění, časti i protichůdné. Upozornil na zodpovědnost projektanta v procesu výstavby.
Vystoupení pana předsedy doplnil ředitel kanceláře komory pan Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. o informace že od roku 2020 je možno používat digitální deník autorizované osoby. Deník v papírové podobě je nutno uzavřít a odevzdat v oblastní kanceláři ČKAIT. Dále informoval o nových www. stránkách komory a stavu zavádění BIM v České republice. Právní poradna pro autorizované osoby je k dispozici vždy ve středu (vždy 1x v Praze a 1x v Brně). Podal informace o portálu stavebníka, který by měl jako datové uložiště pro digitalizaci procesu stavebního řízení sloužit od roku 2023.
Ing. František Mráz doplil předchozí vystoupení o základní ekonomické informace a o hospodaření komory.
Ing. Vlastimil Šmiřák přednesl Zprávu o kontrole hospodaření oblasti Ostrava za rok 2019 a o činnosti Dozorčí rady. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Následně kritizoval průběh stavovských soudů, složitost procesu a nízké procento odsouzených osob.
Blok vystoupení hostů zahájil pan předseda MOIIB z Krakowa dr.inž. Miroslaw Boryczko. Zhodnotil spolupráci mezi oblastní kanceláří Ostrava a MOIIB z Krakowa od roku 2007 a konstatoval, že s ohledem na obdobné problémy projektantů v procesu výstavby v Polsku a v České republice je spolupráce pro obě strany přínosná. Kladně hodnotil i výměnu zkušeností s dalšími partnery v rámci jednání malé V4.
Děkan fakulty stavební pan prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém vystoupení informoval o počtu studentů na stavební fakultě, nárůstu počtu docentů a profesorů a rekonstrukci vstupních prostor fakulty. Dále podal informace, že VŠB – Technická univerzita Ostrava získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství institucionální akreditaci. Znamená to, že univerzita získala právo sama rozhodovat o svých studijních programech, jejich rozsahu a množství. Institucionální akreditaci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství na 10 let.
Děkan fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pokorný Jiří, Ph.D.,MPA informoval o rekonstrukci fakulty a o vybudování simulačního pracoviště pro taktické strategické řízení. Informoval o změnách v posuzování požární bezpečnosti staveb v rámci rekodifikace stavebního práva.
Pojišťovací makléři Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková upozornili na změnu názvu na GreCo International s.r.o. a podali informace o výši pojistného plnění v případě pojistných událostí, o profesní odpovědnosti AO a o využívání již fungujícího kolektivního připojištění jednotlivců. Upozornili, že výše pojistného plnění je pouze do výše 250 000,- Kč, což může být dostatečná ochrana u AO v zaměstnaneckém poměru, ale u OSVČ je toto plnění může být nedostatečné a je nutno se připojistit. Dále nabídli možnost právní ochrany.
Po zprávě předsedy mandátové komise, kterou přednesl Ing. Čech, představil předseda oblasti Ing. Svatopluk Bijok kandidáty do ústředních orgánů ČKAIT.
Následně předseda volební komise Ing. Martin Vilč představil kandidáty na shromáždění delegátů a řídil volby.
Za delegáty oblasti Ostrava na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se uskuteční
28. 3. 2018 v Praze, byli navrženi:
Ing. Svatopluk Bijok; Ing. Marta Bílková; Ing. Jan Buchta; Ing. Petr Bura; Ing. Ladislav Čech;
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Jaroslav Gilar; Ing. Vít Hudeček; Ing. Vladimír Křístek; Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.; Dr. Ing. Tomáš Novotný; Ing. Jindřich Pater; Ing. Daniel Pieszka; Ing. Vlastimil Reichel; Ing. Jan Sedláček; Ing. Vlastimil Šmiřák; Ing. Lumír Vacula; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Jako náhradníci byli navrženi: Karel Pastuszek; Ing. Robert Bud´o; Ing. Kamil Šamárek,
Ing. Radan Sležka a Ing. Ladislav Zahradníček.
Všichni navržení kandidáti na Shromáždění delegátů ČKAIT byli zvoleni.

V bloku Diskuze vystoupil Ing. Jiří Kalvach, který kritizoval průběh rekodifikace stavebního práva a nízkou úspěšnost v prosazování změn. Na příspěvek reagoval Ing. Pavel Křeček, který vysvětlil složitost prosazování připomínek a celého schvalovacího procesu.
Následně vystoupil Ing. Stanislav Chlebek (AO v oboru TZS) a upozornil na vlastní zkušenosti a potíže s uznáním odborné způsobilosti v zahraničí (Rumunsko) a potíže s pojištěním. Pojištění AO je platné i v zahraničí, v rámci Evropy. Na příspěvek reagovali Ing. Pavel Křeček, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. a Ing. Petra Bartoníčková, kteří vyzvali diskutujícího k sepsání všech informací o této záležitosti a předání k projednání na oblastní kancelář Ostrava.
Předseda návrhové komise Ing. Vít Hudeček, který přečetl návrh Usnesení. Po hlasování byl tento návrh jednohlasně přijat všemi přítomnými členy valné hromady ČKAIT, oblast Ostrava.
6. Závěr:
Na závěr valné hromady informoval místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater o výsledcích dotazníkového průzkumu ČKAIT, který proběhl v roce 2019 a poděkoval všem přítomným členů oblasti Ostrava i hostům za účast.
Oficiální část valné hromady byla ukončena cca v 17:15 hod.
Po ukončení VH se většina přítomných členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu v přilehlých prostorách hlavního sálu a pokračovali v neformálních diskuzích.

Zapsal: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Datum: 23. 1. 2020