Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 15. 6. 2018

Zápis z jednání VO 15. 6. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 14. 6. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně.
• V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.

3. Připravované exkurze CŽV v r. 2018
• Dálnice D1 Lipník – Přerov je předběžně dohodnuta se SKANSKOU a měla by proběhnout v měsíci září (bude upřesněno dle postupu výstavby).
• Diskutovaná byla i druhá exkurze pro další pololetí - Znovuobnovení Libušína na Pustevnách. Kancelář Olomouc kontaktovala ředitele Valašského muzea v přírodě, ale dosud nemáme zpětnou reakci. Budeme se snažit dále, příp. zvolíme jiné možnosti jak získat bližší informace.

4. Informace o školení pracovníků stavebních úřadů
Dne 24. května se v zasedacím sále MmOl konalo školení vybraných pracovníků stavebních úřadů, na které byla pozvána o ČKAIT. Navíc zde měla hlavní prezentaci paní inženýrka z FAST VŠB TU Ostrava a členka ČKAIT. Velmi podrobně a přehledně byla všem účastníkům prezentována problematika osob se zdravotním omezením ve vztahu k nové výstavbě a rekonstrukcím. Navíc bylo poukázáno na fakt, že řada stavebních bariér vadí i seniorům, dětem nebo rodičům s kočárky atd.

5. Informace z pracovního jednání předsedů výborů oblastí
Ve středu 30. května se na Sokolské 15 v Praze uskutečnilo celodenní pracovní setkání předsedů oblastí.
• Jedním z hlavních bodů jednání bylo GDPR a představení externího pověřence, který má tuto problematiku na starosti. Touto osobou je Ing. Václav Brožek, který bude komoře nápomocen při správě odborné databáze členů a zaměstnanců komory – kontakt: poverenecgdpr@ckait.cz. Např. již nebude nutné vyplňovat v dohodách s komorou číslo OP. Naopak je nutné hlásit s předstihem zaměstnávání cizích pracovníků (např. Slovenského přednášejícího).
• Vedení komory stále řeší problematiku spisového a skartačního řádu a to i ve vztahu k jednotlivým oblastem.
• Jednotlivé oblasti bylo požádány o větší zapojení do ankety Stavba století. Např. inzercí v místních médiích nebo na akcích komory.
• Vedení upozorňuje i na negativní jev – přeposílání informací soukromých firem před kontakty jednotlivých oblastí.
• Pracovnice komory upozornila na vydání nových řádů komory a vydání CD – dopravní stavby. V Profesisu bude nově doplněna informace k GDPR.
• Vedoucí oblastí byli informováni, že v tomto půlroce bylo vyzkoušeno o několik desítek odborníků méně než za období roku 2017. Další zkušební termíny budou otevřeny od září 2018. Do konce roku proběhne i jmenování nových a staronových zkušebních komisařů, kteří jsou jmenováni na 3 roky.
• Všichni přítomní byli informováni o vydání nových publikací a o průběhu ankety Stavba století. Rozebírala se i úspěšnost prodejů na oblastích.
• Na závěr pak kolegové seznámili účastníky jednání s aktuálními ekonomickými ukazateli včetně stavu čerpání jednotlivých účtů.

6. Rekodifikace stavebního zákona – projednání v Praze
Jeden zástupce oblasti Olomouc se účastnil jednání v Praze, které proběhlo 12. 6. 2018 a mělo za cíl připravit scénář pro větší změny stavebního zákona a sesbírat návrhy na užitečné úpravy či vypuštění některých článků zákona. O průběhu a závěrech jednání byli informováni i ostatní kolegové z výboru oblasti.

7. CŽV – Ochrana osobních údajů - GDPR
Přednáška proběhla za účasti 53 členů (z toho 9 neomluvených a 9 přišli navíc) dne 12. 6. 2018 v sále BEA centra. Ředitel odboru konzultačních agend z ÚOOÚ seznámil přítomné se současným stavem ochrany osobních údajů a připomněl změny ve vztahu k nového nařízení GDPR. Na závěr přednášky byla zodpovězena i řada dotazů našich členů. Kromě toho byli účastníci informováni o novém pověřenci pro ČKAIT a o tom, co komora dělá pro ochranu jejich údajů.

8. Připravované CŽV
se dne 18. 9. 2018 uskuteční od 15.00 hod. přednáška „Aktuální změny v předpisech pro elektrotechniku“. Všem bude rozeslána elektronická připomínka.
Vedení výboru oblasti má za úkol projednat s přednášejícími, zda budou ochotni prezentovat svoji přednášku současně i jako webinář.

9. Možnosti zatraktivnění VH ČKAIT v Olomouci
Výboru oblasti byly předloženy detailní návrhy reklamních dárků pro VH a pro akce pořádané naší oblastí. Po diskuzi a odsouhlasení se většina členů rozhodla pro objednání výstražných vest s logem komory. Zvolena byla modro-žlutá kombinace v min. 2 velikostech.

10. Ostatní
Členům výboru byly poskytnuty letáčky k anketě Stavba stolení z důvodu jejich vyvěšení na veřejně dostupných místech.

11. Další schůzka VO bude dne 13. 9. 2018 od 16.00.

Dne 15. června 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček