Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 11. 4. 2019

Zápis z jednání VO dne 11. 4. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 11. 4. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

3. CŽV - Standardy odvodnění pro město Olomouc
V úterý 9. 4. se uskutečnil třetí seminář tohoto roku na téma Standardy odvodnění pro město Olomouc a přednášející Ing. Jiří Vítek z firmy JV Projekt Brno poskytl 53 účastníkům semináře informace k současnému stavu s nakládáním dešťové vody, koncepcí města Olomouce v tomto segmentu a ukázal i řadu námětů jak s vodou a vegetací v aglomeracích „pracovat“ a využívat ji ku prospěchu obyvatel.

4. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
V pondělí 25. 3. 2019 v sále Vlastivědného muzea v Olomouci byly slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií staveb následovně:
1. Stavby určené k bydlení a rekreaci
Stavba roku – Rezidence U parku, Olomouc
Autoři: Ing. arch. Jaroslav Štěpán, Ing. Jiří Zatloukal ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.
Investor: REZIDENCE U PARKU s. r. o.
Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Čestné uznání – Rodinný dům ve svahu, Šternberk
Autoři: Ing. arch. Pavel Martinka a Ondřej Spousta ze společnosti masparti s.r.o.
Investor: Kuncovi
Zhotovitel: Stavební firma Vymětal a další

Čestné uznání – Rezidenční park Švýcarská druhá a třetí etapa, Olomouc
Autoři: Ing. arch. R. Štefka, D. Benda, V. Filipová, R. Volnohradský a E. Procházková z A2 ARCHITEKTI, s. r. o.
Investor: Eg projekt Smetanovy sady, s. r. o.
Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s.

2. Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Stavba roku – Národní sportovní centrum Prostějov
Autor: Ing. Miroslav Pospíšil / atelier-r, s. r. o.
Investor: Prostějov olympijský z.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Čestné uznání - Fakultní nemocnice Olomouc – novostavba II. interní kliniky a geriatrie
Autoři: Ing. arch. Adam Rujbr, Aleš Chlad a Ing. Michal Surka z Adam Rujbr Architect s.r.o.
Investor: FN Olomouc
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Čestné uznání – Sportovní hala v Lipníku nad Bečvou
Autoři: Ing. František Babica, Ing. arch. Jaroslav Štěpán a Ing Petr Zachrdle
Investor: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

3. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

Stavba roku – Rekonstrukce silnice I/44, Červenohorské sedlo - jih
Autoři: Ing. František Vlach, VIAPONT, s.r.o.
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: Metrostav, a.s. a KARETA s.r.o.

Čestné uznání – Ul. 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, Olomouc
Autoři: HBH Projekt, spol. s r.o.
Investor: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Čestné uznání – Rekonstrukce vozovky III/4436, Tovéř - Dolany
Autor: Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt Olomouc
Investor: Olomoucký kraj a obec Dolany
Zhotovitel: SKANSKA a.s.

4. Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství

Stavba roku – Administrativní budova Miele, Uničov
Autoři: Ing. arch. R. Štefka, D. Benda, V. Filipová, z A2 ARCHITEKTI, s. r. o.
Investor: Miele Technika, s.r.o.
Zhotovitel: IP Systém a.s.

Čestné uznání – Depozitář vědecké knihovny v Olomouci
Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec z Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Investor: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

5. Rekonstrukce a obnova

Stavba roku – Rekonstrukce měšťanského domu, Hrnčířská 14 v Olomouci
Autor: Ing. arch. Zuzana Sceranková, Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Matúš Sceranka z Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Investor: Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

Čestné uznání – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10 v Olomouci
Autoři: Ateliér A, COOP ARCH, AMTB s.r.o., atelier RAW s.r.o. a collab Studio
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Čestné uznání – Obnova palmového skleníku – oranžérie v Olomouci
Autor: Ing. arch. Michal Sborowitz, SBOROWITZ ARCHITEKTI
Investor: Výstaviště Flóra Olomouc, a.s.
Zhotovitel: Výstaviště Flóra Olomouc, a.s.

Zvláštní čestné uznání hejtmana – Bývalá usedlost v Ústíně
Autor: obnova dle původních dokumentů a fotografií
Investor: Hrbáčkovi
Zhotovitel: Jiří Řezníček, René Tikal, Střechy Petrskovský, Svitas Art Design a Hrbáčkovi

5. Sdružení delegátů 2019 v Praze
Ze zvolených zástupců na VH 2019 v Olomouci se SD 2019 v Praze zúčastnili všichni zvolení zástupci až na Ing. Mikulu, místo kterého určil předseda zvolenou náhradnici Ing. Janu Černou.
Celkem bylo prezentováno 186 delegátů z 200 pozvaných.
Shromáždění delegátů (SD) schválilo:
a) Výroční zprávu ČKAIT za rok 2017, obsahující zprávy o činnosti orgánů Komory a kanceláří Komory, doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem a prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
b) Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2017 doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
c) Rozpočet ČKAIT pro rok 2018 v rozsahu jednotlivých kapitol,
d) Vytvoření fondu darů v částce 200 tis. Kč, fondu reprezentačního v částce 100 tis. Kč pro rok 2018 a fondu investičního v částce 0 Kč pro rok 2018.
e) Členský poplatek pro rok 2019 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého poplatku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
f) Změnu Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Disciplinárního a smírčího řádu, předložené na dnešním Shromáždění delegátů, doplněné a opravené o odsouhlasené změny a archivované v kanceláři ČKAIT Praha.
g) Vyhlášení XV. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2018.
Další podrobnosti ze SD lze získat na webu komory v záložce Zápisy z jednání.
Členové VO ještě diskutovali nad řadou problémů projednávaných na SD a dohodli se, že některé z nich rozpracují do konce roku z pohledu projednání na oblastní VH v lednu 2020. Jedním se závěrů jednání bylo uplatnit některé požadavky a náměty na změny již v rámci setkání předsedů oblastí v Praze.

6. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V uplynulém měsíci byla na naši kancelář doručena jedna žádost o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi našeho člena. Vzhledem k částečnému splnění podmínek (tzn. účast na VH a řádné placení příspěvků ČKAIT - splnění CŽV chybí) bylo žádosti vyhověno a byl schválen příspěvek ve výši 50 % tzn. 1 000,- Kč.

7. Ostatní
Předseda oblasti informoval kolegy z výboru o průběhu a závěrech jednání ze Sdružení delegátů OHK, které se uskutečnilo 1. 4. 2019.
Navíc byl pověřen zastupováním ČKAIT i na výroční schůzi ČSSI v Olomouci, která se koná dne 16. 4. 2019.

8. Pátá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 16. 5. 2019 od 16.00.

Dne 11. dubna 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček